SAL7366, Act: R°80.3 (155 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°80.3  
Act
Date: 1472-10-29

Transcription

2020-03-22 by Claire Dejaeger
Ten e(r)nstegen v(er)volge he(re)n willems van beke p(ri)esters die den raide vand(er)/
stat beide met openba(r)en instrum(en)ten en(de) anders heeft doen bliken dat hem/
sculdich sijn te volgen(e) om tsijne(n) wille te beke(re)ne alsuke(n) twee rinsche gul(den)/
te xx stuv(er)s tstuc erflic als hem den xxi dach februarii a(nn)[o] lxix voer/
scepen(en) van loven(e) en(de) met scepen(en) brieve(n) van henr(icke) vand(en) hogenhuys/
geheete(n) geldens andriese storre en(de) janne boxhore(n) na(tuer)lic bekind wae(re)n/
Ende niet tegenstaende oic der (con)dicien inde selve scepen(en) brieve v(er)cleert/
Te weten(e) dat nae sijn doot de selve twee rinsche guld(en) soude(n) come(n) ende/
blive(n) den rechte(n) en(de) naeste(n) oiren en(de) erfgename(n) wijlen he(re)n willems/
van beke sijns vad(er)s en(de) oic niet tegenstaen(de) der condicien inden/
selven brieve(n) meer begrepen Te weten oft de voirs(creven) rinte wordde/
gequijt dat dan de hootpe(n)ninge d(er) selver rinte(n) soude(n) gestelt wordde(n)/
inde(r) wissel der stat van loeven(e) en(de) bekeert in geliken rinte(n) nae tenue(re)/
vande(n) testam(en)te desselfs wijlen he(re)n willems Heeft de raid vander/
stat opde(n) dach van heden notabelic vergadert geconsenteert en(de)/
hue(re)n secretar(is) bevolen den voirs(creven) brief der voirg(eruerde) ii r(insche) g(ulden) erflic/
ter quiti(n)gen uute(n) p(ro)thocolle dair dien noch open stont te forme(re)n/
en(de) den voirs(creven) he(re)n willem(me) in sijne(n) hande(n) want sijn moed(er) aflivich/
es te geven(e) om dien tot sijnen wille te beke(re)n Act(um) in pleno (con)silio/
cor(am) meldert ouder(ogghe) burgim(a)g(ist)ris et plu(r)ib(us) aliis de (con)silio februar(ii)/
vi[ta] octobr(is) penult(ima)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt