SAL7366, Act: V°70.2-V°71.1 (139 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°70.2-V°71.1  
Act
, hier na volgen de schepenbrieven (afzonderlijk)
Date: 1472-10-14

Transcription

2020-02-22 by Claire Dejaeger
Item na dien dat te meer stonden comen zijn voir den/
raide vand(er) stat jan blanckart geheten de smet en(de) henric/
van achter beide smede Seggen(de) en(de) opdoende hoe dat/
zij en(de) elc van hen anderwilen te weten(e) int jair xiii[c]/
lxiii xxviii dage in nove(m)bri borghe bleven voir henricke/
vanden scrieke woenechtich in zijnd(er) levend(er) tijt bynnen/
den dorpe van holsbeke voir eenen rijd(er) lijftochten te/
xxvi st(uvers) ten live henrix en(de) katlijnen van mechelen gelic/
scepen(en) brieve va(n) lov(ene) d(air) op gemaect ge als hier na/
volgen clairlic inhouden die de vors(creven) henric vanden/
scrieke geloofde costeloes tontheffen Ende want de vors(creven)/
henric vanden scrieke van live ter doot comen is/
soe eest geboirt dat de voirs(creven) borghen bedwongen sijn
//
met rigoir van rechte de voirs(creven) lijftocht te cuelen en(de) te/
contente(re)n gelijc dat oic blijct in seke(re) scepen(en) brieve(n) desgelix/
hier na geinsereert desen al nochtan niet tegenstaende/
en(de) al eest zoe dat zij hen gepijnt hadden tontheffen en(de)/
betalinge te gecrigen van en(de) op des vors(creven) wilen henricx/
goede na hem gebleven en(de) zekere hoetvo(n)nissen ten p(ro)ffijte/
van hen en(de) ande(re)n creditoren gewesen wae(re)n bij scepen(en) va(n)/
loven(e) januarii viii anno lxxi en(de) oic bijden officiael/
van luyde ten vordele der voirs(creven) borghen Soe en/
hebben de selve borghen nochtan tot gheend(er) verlich/
tinghen oft betalingen connen gecomen mits den belette/
oft verbode gheschiet bij ph(ilip)s vanden nuwenhout rent/
meest(er) ons gened(ichs) he(re)n int quartier van loven(e) die de/
goede des vors(creven) henrix aenvert hadde en(de) te hemwe(r)ts/
getogen als geconfisseert(er) aen m(ijn) gened(igen) hee(re) vorscr(even)/
mits zeke(re)n excessen die een geheeten henric vanden/
scrieke geheten de drossete sone des voirs(creven) henrix beghaen/
mach hebben dwelc den voirs(creven) borghen al wart zoe geweest/
als de voirs(creven) rentmeester voir hem nam niet hynderlijc en/
conste gewesen want de vors(creven) henric de sone en conste sijns/
vaders goede niet verboren zijn wettige sculden en(de) credito(r)en/
en behoirden oic voir al van hue(re)n wettigen sculden betaelt/
en(de) gelost te zijne Also dat ten uutersten na vele verhaels/
de voirs(creven) raet mits strangen vervolghe der voirs(creven) borghen gelast/
hebben lodewijcke roelants scepen(e) en(de) meest(er) janne lobbe secret(aris)/
d(er) stat van loven(e) den voirs(creven) rentmeest(er) de voirs(creven) saken te kynnen/
te gheven Te dien eynde dat hij van des voirs(creven) steet gead/
verteert zijnde den voirs(creven) borghen hue(r) wettich gebreck/
liet volgen tot hue(re)r ontlastingen Dwelc de voirs(creven) rentmeest(er)/
aengehoert hebben(de) geconsenteert heeft zo v(er)re der voirs(creven)/
stat bleke de scult en(de) dat die wettich wae(r) orlovende/
dat hij hen in dien gevalle soude laten volghen hue(r)/
wettich gebreck (en)de aende goede vanden pe(n)inge vand(en)/
selven goeden gecomen die van tshe(re)n wegen vercocht wae(re)n/
En(de) also zijn op heden uut dien de voirs(creven) borghen come(n)/
voir den voirs(creven) raide exhibe(re)nde aldair de voirs(creven) scepen(en)/
brieve en(de) vo(n)nissen groetsende bij termijnacien met eede/

//
hue(r) voirs(creven) wettich gebreck ter so(m)men toe van xiiii rijd(er)s/
te xxvi stuv(er)s tstuc mijn twee stuvers Te weten(e) thien/
rijders vanden principale en(de) vier rijd(er)s van pachte/
mijn de vors(creven) ii st(uvers) Welcken eedt zij en(de) elc hue(re)r/
lijflijc en(de) openbairlic ten heyligen gedaen hebben bege(re)nde/
dair om na dien tvoirs(creven) hue(r) gebreck te mogen verreyken/
aende vors(creven) pe(n)ningen Geloven(de) vort mits der selver/
t(er)mijnacien de selve jan en(de) henric en(de) elc hue(re)r indivisi(m)/
dat zo verre in des vors(creven) steet e(n)nich gebreck hinder/
oft stoet bijden voirs(creven) rentmeester oft ande(re) geboirde dat/
zij des vermaent sijnde altijt dair voir te rechte inne/
staen sullen En(de) also is hen mits dien tvors(creven) hue(r) gebrec/
en(de) so(m)me bij hen verleeght als borghen en(de) met eede/
gegroest uuten wissel geconsenteert te trecken Actu(m)/
in pleno consilio oct(obris) xiiii/
Hier na volghen de vors(creven)/
scepen(en) brieve
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt