SAL7368, Act: R°111.2-R°112.1 (218 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°111.2-R°112.1  
Act
Date: 1474-11-08

Transcription

2019-04-03 by Mi-Je Van Gils
It(em) de voirscr(even) joncffr(ouwe) katheline cu(m) tutore heeft opge/
draghen met rechter verthidenissen die porceelen van goeden/
h(ier) nae bescrev(en) ierst van een came(r) met eender stooven en(de) eenen/
doerganghe tot opde scaelgie vander h(er)bergen geheete(n) den/
weldeman gelegen lancx neve(n) die eetcame(r) en(de) den vloer d[oft neeren] van/
des voirs(creven) gerarts huyse dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) katheline soe
//
voirs(creven) es in hue(r)ingen heeft ende meester ritchart wijlen tronchillon/
te besitten plach in deen zijde de voirs(creven) scaelgie vanden wildeman/
in dande(re) thouthuys vanden voirs(creven) weldeman inde derde ende een/
plaetse oft scaelgie liggen(de) achter de voirs(creven) came(r) neve(n) den langen/
stal der voirs(creven) herberghen inde vierde zijden behalve(n) der selver/
jouffr(ouwe) katheline(n) al dat boven de selve came(r) stove(n) oft doer/
ganghe es totten dake Heeft noch opgedragen [met eene(n) mo(m)boe(r)] als voe(r) de vors(creven)/
jouffr(ouwe) katheline die voirs(creven) geheel scaelgie achter de voirscr(even)/
came(r) metter heymelich(eit) en(de) eenen stucke hoofs strecken(de) ter/
woeni(n)gen weert wout(er)s wijlen datin tot opden egge vanden/
mue(r) vanden hove voirs(creven) die de voirs(creven) meester ritchart te/
houden plach tussce(n) de voirs(creven) came(r) in deen zijde den muer/
achter de selve heymelich(eit) aldair staen(de) in dande(re) den langen/
stal voirs(creven) inde derde en(de) den muer vand(en) voirs(creven) hove des/
voirs(creven) gerarts die de voirs(creven) meester ritchart te houde(n) plach/
inde vierde zijden gelijkerwijs en(de) in alle der manie(re)n de/
voirs(creven) came(r) stoove en(de) scaelgie en(de) stuc hoofs nu de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) katheline gebruyct mette(n) huyse dair naist dat zij/
vand(en) voirs(creven) gerarde in hue(ri)ngen helt Ende de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
katheline dair af ontgoedt en(de) onterft zijnde bij ordinan(cien)/
des rechts en(de) met alle(n) dair uut gewijst soe es dair/
inne gegoid en(de) gheerft ten erfliken rechte de voirscr(even)/
gerard van baussele p(er) mo(nicionem) Et sat(isfacere) d(i)c(t)a domicella kath(er)ina/
et war(andizare) sub uno obulo a(n)nui cens[(us)] curren(tis) tamq(uam) p(ro)ut/
salvo q(uod) d(i)c(t)a do(micel)[la] katherina in dict(is) bonis habebit et/
obtinebit suu(m) usufr(u)c(tu)m q(uam)diu ip(s)a vixerit Item heeft voort/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) katheline gelooft voir hue(r) huer erve(n) en(de)/
nacomeling(en) tdac boven de voirs(creven) came(r) stove en(de) doerganc/
en(de) de wanden dair toe dyenen(de) en(de) hoe(re)nde tot eeuwighen/
daige(n) wel en(de) loflic te houde(n) in goeden stat alsoe dat den/
voirs(creven) gerarde noch sijne(n) nacomeling(en) dair af gheen scade/
noch ongerief comen en sal moige(n) Item zoe wa(n)neer/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne van live ter doot comen sal sijn
//
dan selen de voirs(creven) gerart oft sijn nacomeling(en) die voirscr(even)/
porceele(n) van erve(n) ende besundert den voirs(creven) doerganc/
dair nu een dore inne staet afsluyte(n) vand(er) voirscr(even)/
h(er)bergen geheete(n) den weldeman ende van dan voirtmeer/
uut(er) voirscr(even) came(re)n vorweert ter herbergen vand(en) weldeman/
gheenen sacht meer hebben Voort es in erfvorweerde(n) onder/
sproken ende bijder voirscr(even) jouffr(ouwe) katheline(n) horekens belieft/
ende ge(con)senteert dat de voirs(creven) gerart voir hem en(de) zijn/
nacomelinge sal moigen maken setten en(de) houden tot eeuwig(en)/
daigen eenen ooven metten oepen(en) oft muyle in dit gederfde/
erve comen(de) ende den selven ooven setten op tscaelgiken neve(n)/
die heymelich(eit) pijpe vanden weldeman dair men inde(n) voirs(creven)/
wildeman achter gaet inde nedercame(r) ende dien ooven/
sal de selve gerart wel ende loflic doen decken en(de) alsoe/
sullen gerart en(de) sijn nacomelinge dien dan voirtaen houde(n)/
tot eeuwigen daigen cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer