SAL7368, Act: R°141.3 (281 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°141.3  
Act
Date: 1474-12-15

Transcription

2019-04-10 by Mi-Je Van Gils
Vander aensprake(n) die gielijs claes de jonghe en(de) robbeert/
escuier als aenlegg(er)s gedaen hebben op ja(n)ne escuier van dat/
de selve jan den voirs(creven) aenlegge(re)n geloeft soude hebbe(n) omtrint/
ts(in)te denijsmesse lestleden dat hij tussche(n) dat en(de) de(n) yerste(n) sondach/
nae sinte denijsdach hen goede en(de) zeke(re) borchtocht te lijsmeal/
sette(n) soude en(de) alsulke dat zijs soude(n) zeker zij(n) onthave(n) te/
werden van sulke(n) borchtocht als zij voir den voirs(creven) v(or)weerde(n)/
gedae(n) hadde(n) aen ja(n)ne pauwels te loven(en) voe(r) scep(enen) te loven(en) va(n)/
vijftich mudde(n) have(re)n met alle(n) coste(n) en(de) laste(n) die d(air)uuyt soude(n)/
moege(n) spruyte(n) Welke vestich(eit) de voirs(creven) aenlegge(re)n beg(er)den en(de)/
versochte(n) den v(er)weerde(r) d(air)toe bedwonge(n) te werde(n) want zij/
boden de voirs(creven) geluefte te thoene(n) en(de) meer pointe(n) die(n) ae(n)gaen(de)/
hoe janne pauwels de geluefte gedae(n) was dat de voirs(creven)/
v(er)weerde(r) zij(n) have(n) heymelijck mett(er) nacht hadde doe(n) wech/
vue(re)n en(de) meer ande(re) d(air)op de selve v(er)weerde(r) he(m) v(er)antw(er)den(de)/
ontkinde de voirs(creven) pointe(n) ende alsoe w(er)de(n) daenlegge(re)n [tot]/
hue(re)n thonisse gewijst die huers v(er)mets volquame(n) Ende/
alsoe was gewijst te(n) ut(er)sten nae ae(n)sprake v(er)antwerd(en) van/
beyde(n) p(ar)tien en(de) thonisse d(er) voirs(creven) ae(n)legge(re)n dat de voirscr(even)/
v(er)werde(r) gehoude(n) zij(n) soude de(n) voirs(creven) ae(n)legge(re)n de vestich(eit) voirs(creven) te/
doe(n) nadat de waerh(eit) gedrage(n) heeft cor(am) scab(inis) in sca(m)p(n)[o] dec(embris) xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer