SAL7368, Act: R°181.5-V°181.1 (385 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°181.5-V°181.1  
Act
Date: 1475-01-20

Transcription

2019-07-20 by Mi-Je Van Gils
It(em) stas van bolloe s(one) wile(n) henrix woenen(de) te corbeke ov(er)loe in p(rese)ncia/
heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van ja(n)ne vand(en) putte/
de goede h(ier) na bescr(even) en(de) ter helicht wy(n)ning(en) te wete(n) inde(n) yerste(n)/
een bloc lants geleg(en) te corbeke vors(creven) tussce(n) de gemeyn strate(n) aldair
//
dwelc de selve stas gehoude(n) sal sijn nu tijlijc te besaeyen met sijne(n)/
getidege(n) vore(n) met somer coirne en(de) dat te deylen zoe wanneer dat/
tijtveerdich sal sijn ende niet voird(er) te houde(n) It(em) een stucxken/
lants geleg(en) te loeve(n)goel opte(n) rijsmorte(r) dwelc de vors(creven) stas/
oic houde(n) sal als voe(r) en(de) besaeyen en(de) na dat tcore(n) vanden/
lande sijn sal soe sal de selve stas gehoude(n) sijn tselve stucxke(n)/
te acke(re)n met drie vore(n) gelijc reengenote(n) It(em) een bloc te loeve(n)goel/
geleg(en) tussce(n) de keyserstrate op deen zijde en(de) de vrouwe smeers op/
dande(re) En(de) noch een stuxken inde vors(creven) p(ro)chie van loeve(n)goel tussce(n)/
de goede gorijs van s(in)[te] pet(er)s op deen zijde en(de) goirt machiels/
op dande(re) welke stucken staen besaeyt met wynt(er)coirne en(de) stas/
sal gehoude(n) sijn te(n) oeghste naistcomen(de) de selve ii stucken/
te besaeyen met somer coirne en(de) tselve te deylen alst tijtveerdich/
sal sijn en(de) alsoe d(air) af te sceyden It(em) es (con)dicie dat de vors(creven) stas/
gehoude(n) sal sijn de vors(creven) lande alsoe te bevreede(n) dat de vorscr(even)/
jan vand(en) putte dair bij gheen schade en lijde en(de) des sal de/
selve jan vand(en) putte den vors(creven) stasse te bate(n) doen twee daige/
om te hulpe(n) bevreede(n) It(em) de vors(creven) stas sal gehoude(n) sijn te leve(re)n/
dit jair den voirs(creven) janne een schue(r) dair inne de vors(creven) jan sijn core(n)/
mach inne doen besundert dwelc stas gehoude(n) sal sijn inde selve/
schue(r) te vue(re)n ende soe wa(n)neer dat gedorsschen sal sijn tselve/
te loeven(en) te bringen ende tcoren sal jairlix opde(n) gront gedeilt/
wordde(n) Item de vors(creven) stas sal gehoude(n) sijn den selven janne te/
saeyen een molevat lijnsaets op sijns selfs lant alsoet behoort en(de)/
tsaet sal de vors(creven) jan moete(n) leve(re)n en(de) stas sal tselve bevreede(n)/
datt(er) jan gheen scade bij en lijde It(em) de vors(creven) stas sal gehoude(n) sijn/
tussce(n) kersmisse en(de) uutganc van sprokille den vors(creven) ja(n)ne te doene b(ri)ng(en)/
van pelleberch oft loeve(n)goel twee duysent rijs te wete(n) elc jair/
een duysent oft voer elc hond(er)t rijs een wisse houts It(em) de vors(creven) stas/
sal gehoude(n) sijn den selve(n) janne te bring(en) allet ooft dat inden/
vors(creven) blooken wassen sal dese ii ja(r)en naistcomen(de) ende des sal stas/
hebbe(n) tvie(re)ndeel vand(en) oofte dat wassen sal te corbeke ov(er)loe vorscr(even)/
Ende alle dese vorweerd(en) vos heyk(ens) ja(nuar)[ii] xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer