SAL7368, Act: V°114.5-V°115.1 (224 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°114.5-V°115.1  
Act
Date: 1474-11-03

Transcription

2019-04-02 by Mi-Je Van Gils
It(em) die voirscr(even) guedinghe en(de) dbekin sele(n) blive(n) ond(er) scepen(en)/
ende zijn gedaen te dier meyni(n)gen dat de voirs(creven) p(er)sone/
en(de) elc bezunder hen met den voirs(creven) beky(n)ne selen moege(n)/
doen leyden tot alle(n) den haeflijcke(n) en(de) beruerlijcke(n) goede(n)
//
des voirscr(even) he(re)n lod(ewijx) ende mette(n) selve(n) beleyde en(de) guedinge(n)/
voirs(creven) met v(er)coope alle der goede en(de) rente(n) have en(de) erve ond(er)/
de macht der server guedinge(n) ende beleyde begrepen met kercgebode/
oft hen orbelijxst dochte aende selve hen selve(n) alst he(n) gelieft/
en(de) huer medepleg(er)s lossen en(de) ontlaste(n) sele(n) moege(n) van alle tgene/
des zij tsame(n) oft bezund(er)t voor de(n) voirs(creven) he(re)n lod(ewijcke) geloeft ende/
v(er)borcht hebbe(n) voir scepen(en) va(n) loven(en) en(de) also wale oick ande(re)/
p(er)sone die met hen oft e(n)nige(n) van hen voir den voirs(creven) he(re)n lod(ewijcke)/
te borghe staen als hen selve(n) Tot dese(n) sele(n) de voirs(creven) p(er)sone/
en(de) elc hue(re)r zoe v(er)re zij dair inne verlooft staen hen selven ende/
de ande(re) met hen dair voe(r) verlooft staen(de) moig(en) doen lossen alst/
hen gelieft met vercoepe als voe(r) vanden financien hier na bescrev(en)/
hoe wel de selve h(er) lodewijc inden brieve(n) van dien niet mede/
v(er)looft en staet want de selve h(er) lodewijc openbairlic bekint dat/
die finan(cien) voer hem zijn gesciet en(de) de pe(n)ninge van dien in sijne(n)/
p(ro)fite bekeert Ende inden yerste(n) van zesse guld(en) crone(n) erflic aen/
he(re)n willem(me) wijlen edelhe(re) prieste(r) drie leeuwe(n) te xxxi stuv(er)s/
tstuc erflic en(de) twee rijders te xxvi stuv(er)s tstuc oic erflic aende/
capellanen van sinte pet(er)s te loven(en) ende van vier guld(en) crone(n)/
erflic aende jouffr(ouwe) vande(n) berghe inde grijmstrate Ende oic van/
allen costen en(de) lasten die zij oft eenich van hen om eenich van/
des vorscr(even) steet hadden oft leden soe wel costen van rechte als/
ande(re) behalven dat elc hue(re)r trecken sal met des voirs(creven) steet/
nae gelangde en(de) advenant vande(n) goede(n) onder de macht vand(er)/
gueding(en) ende beleid voirs(creven) begrepen ter eender sijde(n) ende vand(er)/
laste van elken van hen ter ande(r) zijde(n) want zij niet gelijc gelast/
en zijn Ende te des(er) meyni(n)gen en(de) om dit te gescien en(de) geacht(er)/
volcht te wordde(n) sullen van weerden blive(n) alle ande(re) vestich(eiden)/
h(ier) af voirmaels desen p(er)sone(n) oft e(n)nigen van hen gedaen en(de) gesciet/
soe verre die desen niet en (con)trarie(re)n alsoe wel alsulke(n) uut(er)sten/
wille overgeve(n) beg(er)te en(de) transport als van sijne(n) goede(n) voirmaels/
ten besorge van e(n)nige(n) der vors(creven) p(er)sone(n) de vors(creven) h(er) lodewijck/
gedaen heeft ende dede febr(uarii) xi a(nn)[o] a nati(vita)[te] d(omi)ni lix lxix voir/
meest(er) janne wemelding(en) notar(is) dair instru(men)[te] af sijn nae der
//
formen en(de) manie(re)n de selve instru(men)[te] spreken als ande(re) en(de) die/
heden sdaichs gedaen werdden cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer