SAL7368, Act: V°126.2-R°127.1 (251 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°126.2-R°127.1  
Act
Date: 1474-11-27

Transcription

2019-04-03 by Mi-Je Van Gils
Vanden geschille(n) uuytstaen(de) tussche(n) de capellane(n) inder kerke(n) va(n) sinte/
pet(er)s te loven(en) en(de) gerarde va(n) baussele secretar(is) d(er) stad va(n) loven(en) in/
deen zijde en(de) janne van ost v(er)vangen(de) h(ier) inne katlijne(n) zanne(n) zijn/
wijf mathise van rode v(er)vangen(de) h(ier) inne pete(re)n van cuyck zijne(n)/
brueder vande(n) naebedde ende alle ande(re) die voirgenoe(m)t niet en zij(n)/
en(de) erfgename(n) soude(n) moege(n) wese(n) van jouffr(ouwe) lijsbette(n) wile(n) vand(en)/
passe en(de) jouffr(ouwe) lijsbette(n) wile(n) en(de) katlijne(n) hue(r) wettige dochte(re)n/
die voir hue(r) aflivich sijn worde(n) zonder wettige gebuerte om/
e(n)niger goede wille acht(er) de selve jouffr(ouwe) lijsbeth gebleve(n) hebbe(n)/
hen de selve p(ar)tien gesubmitteert en(de) v(er)bonden in segge(re)n ende/
vriendelike yffene(re)n Te weten(e) de voirs(creven) capellane en(de) gerardt in/
hue(r) p(er)sone(n) vand(en) selve(n) capellane(n) wege(n) h(er) jan amele(n) h(er) joes/
van bouchout h(er) joes laure(n)cij en(de) h(er) adriaen de gruyte(re) renu(n)c(iantes)/
en(de) de voirs(creven) gerard(en) in he(re)n janne va(n) beringe(n) canonick ts(in)te/
pet(er)s te loven(en) ende arnoldo kyp ende de wed(er)p(ar)tie in meester/
janne lobbe en(de) ruflaerde de pape in sulker vuege(n) dat de
//
voirs(creven) segg(er)s die aensprake(n) v(er)antweerde(n) ov(er)hebben(de) va(n) p(ar)tien/
en(de) oick extracte(n) uuyte(n) selve(n) gemaect alle informacie bij brieve(n)/
gescriften munime(n)ten l(ette)ren waerh(eiden) en(de) ande(re) die hen inde saken/
behoire(n) behoeve(n) souden moege(n) ov(er)neme(n) en(de) hoe(re)n sele(n) en(de) hue(r)/
uuytsp(ra)ke d(air)af doen met rechte oft and(er)s alsoe zij nae hue(re)r/
(con)sciencie(n) en(de) goede(n) reden(en) bevi(n)de(n) sele(n) behoe(re)nde tussche(n) dit ende/
liechtmesse naestcomen(de) Bij alsoe oft die uuytsp(ra)ke d(air)entende(n)/
niet en gesciedde dat de voirs(creven) segg(er)s oft hen gelieft dat doe(n)/
sele(n) moege(n) bynne(n) xiiii nachte(n) d(air)nae Promitt(entes) rat(um) roelants vos/
nove(m)br(is) xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer