SAL7368, Act: V°143.2 (287 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°143.2  
Act
Date: 1474-12-12

Transcription

2019-04-10 by Mi-Je Van Gils
It(em) joncker henric van scoenhove(n) heeft gekind en(de) ghelijd/
dat hem de voirscr(even) her jan sijn brueder ge(con)tenteert/
heeft ende volcomelic voldaen van alsulken vie(re)ndeele/
van elf pond(en) loven(sche) erflic als de selve h(er) jan mits eene(n)/
tractaete gesciet tusscen jonch(e)r henricke wijlen van scoen/
hove(n) hue(re)n vader ende sijn drie sone(n) in voirleden(en) tide(n)/
bij middele van mage(n) en(de) vrinde(n) gemaict en(de) dat/
naemaels bij mijne(n) gened(igen) hee(re) g de(n) h(er)toge geappro/
beert wairt den selve(n) he(re)n janne zijne(n) brueder/
sculdich was te bewijsen den selven he(re)n janne zijn/
oir en(de) erfgenamen ende hue(r) goede d(air) af volcomelic/
quite(re)nde P(ro)mitt(ens) null(atenus) alloqui s(ed) war(andizare) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer