SAL7368, Act: V°143.3-R°144.1 (288 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°143.3-R°144.1  
Act
Date: 1474-12-13

Transcription

2019-04-16 by Mi-Je Van Gils
It(em) hoe wel joncker henric van scoenhoven op ghiste(re)n/
voer scepen(en) van loeven(en) bekinde van he(re)n janne zijnen/
brued(er) volcomelic gecontenteert en(de) v(er)nuecht te sijne/
vander bewijssenissen van dien vie(re)ndeele der elf ponde(n)/
loeven(sche) erflic die den selven jonck(er) henricke vanden/
selve(n) he(re)n janne sijne(n) brueder behoorde te gescien uut/
saken van eene(n) tractaete voirmaels bij toedoene/
van vrinde(n) gemaict tussce(n) jonck(er) henricke wijlen/
hue(re)n vader ende sijn drie sone(n) dwelc bij mijnen/
gened(igen) hee(re) geapprobeert wairt Soe heeft nochtan/
dien niet tegenstaen(de) die selve jonch(e)r henric alsnu
//
gekind en(de) gelijt dat die kinnesse gesciet is den selven he(re)n/
janne bij dien dat hij inde geheele rinte vanden voirscr(even)/
elf ponden loeven(sche) erflic stack ende dat de selve h(er) jan hem/
de bewijssenisse van dien vie(re)ndeele met den vorscr(even) tractaete/
sculdich was te doene Ende want die voirscr(even) her jan die/
geheele rinte van elf ponden den vors(creven) he(re)n ph(ilips)e zijne(n) brued(er)/
behoirlic overgegoidt heeft ende den vors(creven) jonch(e)r henr(icke)/
zijn gedeelte van dien aenden selve(n) he(re)n ph(ilips)e overbeweese(n)/
die welke h(er) ph(ilip)s dat alsoe bekind tsijnen laste genomen/
te hebben Soe eest dat de vors(creven) jonch(e)r henric gekint/
ende gelijt heeft vanden voirs(creven) he(re)n ph(ilips)e sijne(n) brueder/
volcomelic ge(con)tenteert en(de) te vreden gestelt te sijne vand(en)/
voirscr(even) vie(re)ndeele der vors(creven) elf ponden loven(sche) erflic mits/
eender so(m)men van lxxiii [lxxxiii] rinscher gul(den) en(de) vii st(uvers) den rinsche/
gul(den) te lx gr(oten) brab(ants) die de vors(creven) h(er) ph(ilip)s den selve(n) jonck(er)/
henricke afgenomen heeft ende voir hem betailt alsoe/
de selve jonck(er) henric dat bekinde aen diverse zijn [p(er)sone(n) die hij die]/
sculdich [was] soe te loven(en) soe taerscot Ende dae(re)nbove(n) mits eender/
zeker(er) so(m)men van eenendertich rinsche guld(en) ende seventhien/
stuvers eens dair af hij hem vand(en) voirs(creven) he(re)n ph(ilips)e bekind/
volcomelic v(er)nuecht te sijne p(ro)mitt(ens) eundem d(omin)um ph(illipu)m neq(ue)/
e(ius) bona seu he(re)des aut ecia(m) d(i)c(t)am q(ua)rta(m) de cete(r)o exinde/
nullate[(nus)] alloqui sed war(andizare) cor(am) berghe langr(ode) decembr(is)/
xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer