SAL7368, Act: V°27.4-R°29.1 (48 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°27.4-R°29.1  
Act
Date: 1474-07-15

Transcription

2018-10-29 by Mi-Je Van Gils
Cont zij allen lieden dat jan mas sone wijlen collijns mas van/
geldenake in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat hij genomen/
heeft van he(re)n janne van beesden he(re)n noele de fauchon canonicki/
der kercken van sint jans te luydic en(de) robbeerde va(n) mo(m)male rintmeest(er)/
en(de) rekene(r) der cap(it)len vand(er) selver kercken inden name en(de) van wegen/
der selver cap(it)len de thiende der selver beyde cleyne en(de) groot geleg(en)/
te nethen(en) metten huysen hoven wynnen(de) landen geheete(n) le/
coultu(r)e en(de) den lande vand(er) motten en(de) met derthien boende(re)n/
lants vanden goeden van froitmont metter poellagien die de/
voirs(creven) he(re)n inden voirs(creven) dorpe hebben Te houden te hebben ende/
te wynnen van sint jansmisse baptiste(n) lestleden eene(n) t(er)mijn van/
sesse jae(re)n lang deen na dande(r) sonder middel v(er)volgen(de) elcs/
jairs dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r) hondert en(de) drienveertich mudd(en)/
cor(ens) pacht en(de) mate van nethen(en) met wanne en(de) vede(re)n wel bereit/
alsulcs grayns alse vand(en) voirs(creven) landen en(de) thiende(n) comen sal
//
te betalen deen helicht dair af te kersmisse en(de) dander helicht/
te paesschen en(de) te loven(en) dairt den voirs(creven) hee(re)n oft hue(re)n p(ro)cur(eur)/
sal gelieve(n) te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet)/
ass(ecutu)[m] Bij alsoe dat de voirs(creven) wynne alle jae(re) voir kersmisse/
trecken sal te luydic om tvoirs(creven) coren tegen de voirs(creven) he(re)n te coepe(n)/
ende zoe wanneer zij des coeps eens zijn sal de selve wynne/
deen helicht vand(en) ghelde dat dair af comen sal betalen tons(er)/
liever vrouwe(n) liechtmisse en(de) dander helicht op sinte marcs dach/
dair nae volgen(de) en(de) tvoirs(creven) gelt op sijnen last te luydic leveren/
opde rekenye der voirs(creven) cap(it)len jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] Ende oic jairlix om hondert pont amandelen alle jae(re)/
te pape vastelavont te betalen en(de) te luydic opde rekenye der voirscr(even)/
cap(it)len te leve(re)n oft die weerde d(air) af gelic de selve he(re)n dat ordine(re)n/
en(de) overcomen selen ten voirscr(even) t(er)mijne van vastelavont te betalen en(de)/
telken t(er)mijne als v(er)volghde schout Item sal de voirs(creven) wynne noch/
jairlix leve(re)n voir de vors(creven) goede van froitmont xxx mudde(n) spelten/
met wanne en(de) vede(re)n wel bereyt der maten en(de) pacht van luydic alle/
jae(re) te paesschen te betalen en(de) te luydic te leve(re)n opden grenier der vors(creven)/
cap(it)len den voirs(creven) t(er)mijn lang due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als v(er)reycte scult/
It(em) sal de voirs(creven) wynne geve(n) en(de) betalen alle jae(re) op sinte stevens dach/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde op de vors(creven) rekenye hondert en(de) lxvii cap(uynen)/
oft voir elk(en) cap(uyn) ten selve(n) tide betalen anderhalven stuver It(em) sal de/
voirs(creven) wynne noch geven en(de) betalen opde vors(creven) rekenye jairlix den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde op sinte marcx dach twintich marc en(de) derthien/
scellinge goets gelts voir elc marc alsoe vele als de hee(re) va(n) brabant/
ter voirs(creven) plaetsen gemeynlic nemen sal It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlix/
ten voirs(creven) t(er)mijne opde vors(creven) rekenye geve(n) en(de) betalen den capellane(n)/
vand(er) vors(creven) kercke(n) van wegen der vors(creven) he(re)n tons(er) liever vrouwen/
daige liechtmisse twintich hollan(dse) gul(den) voir elk(en) rinsche gul(den) eenen/
ph(ilip)s scilt gerekent ende den roeydrage(r) vand(en) vors(creven) cap(it)len ten selven/
tide een half mudde cor(ens) Item sal oic de voirs(creven) wynne geve(n) ende/
betalen opde voirs(creven) rekenye op sinte marcs dach voer eene(n) beemt/
geheete(n) merghets beemt alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
sesse arnol(dus) guld(en) Item sal hij noch den chijs vand(en) voirs(creven) he(re)n
//
te nethen(en) op sijnen cost alle jae(re) vernuwen en(de) eene(n) register/
oft chijsboec dair af doen maken En(de) de vors(creven) huysinge houde(n)/
in goeden state van wande en(de) van dake op sijne(n) cost jairlix/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde uutgenomen van nuwen wercke/
dwelc oft gebuerde dat aldair noot wae(re) te maken de voirscr(even)/
he(re)n op hue(re)n cost souden doen maken en(de) deselve huyse late(n) te sijne(n)/
afscheiden gelijc hij die bevonden heeft te sijnen aencomen sonder/
argelist Ende es vorweerde wairt alsoe dat binne(n) der voirscr(even)/
thienden oft goeden de voirs(creven) wynne e(n)nighe schade hadde oft/
lede van tempeeste(n) oft gemeyne(n) orloghe dat de vors(creven) he(re)n/
dair af rastoer doen selen gelijc ande(re) he(re)n hue(re)n wynnen/
en(de) thiendene(re)n bove(n) en(de) beneden doen selen na costu(m)e van/
secundarie kercken van luydic Item sal de vors(creven) wynne op sijne(n)/
last draghen en(de) betalen jairlix den selven t(er)mijn lang due(re)nde alle/
chijse en(de) laste uute(n) voirs(creven) goeden gaen(de) te weten die rechte(n) geheete(n)/
cathedraticu(m) absoniu(m)? de porcie vand(en) p(er)soen oft vicar(is) va(n) nethene(n)/
gasterijen wijn broot water liecht zeele en(de) alle ande(re) lasten ten ge/
woenlik(en) tiden en(de) t(er)mijne(n) alsoe dat mits gebreke van betalingen/
der selver de vors(creven) he(re)n aen hue(r) goede voirs(creven) gheen schade en hebben/
noch dair o(m)me lijden en derve(n) Item selen de vors(creven) he(re)n alle jae(re)/
eens den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde moig(en) sinde(n) eene(n) van hue(re)n gede/
puteerde(n) opde vors(creven) goede om die te visent(ere)n den welken de voirscr(even)/
wynne den montcost met sijne(n) peerde(n) geve(n) sal uutgenome(n) dat hij/
niet gehouden zijn s en sal hen e(n)nig(en) wijn te geven Ite(m) es vor/
weerde dat de vors(creven) wynne de voirs(creven) goede jairlix den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde wel en(de) loflic wynne(n) en(de) werven sal gelijc reengenoete(n)/
boven en(de) beneden en(de) oic binne(n) den selven tide eens custbairlic/
overmesten en(de) tstroe vand(en) selven goeden en(de) thiende(n) comende/
met sijnen beesten etten int voirs(creven) hof en(de) te meste maken ende/
dmest dair af comen(de) opde voirs(creven) goede vue(re)n tslants meeste(n) p(ro)fite/
alsoe v(er)re alst behoift Ende tsurplus vand(en) stroe onder de voirscr(even)/
thiende v(er)coepen en(de) nerge(re)ns els alsoe dat onder de vors(creven) thiende/
sal bliven uutgescheiden dat hij int leste jair gheen stroe en sal moig(en)
//
v(er)coepen Item es vorweerde dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede ende/
lande sal moten laten tsijnen afsceiden en(de) ten eynde van zijne(n) t(er)mijne/
gelijc hij die bevonden heeft te weten den wynt(er)art met wynter/
coerne besaeyt op vier getidege voren dair af elc boend(er) getaxeert/
es bij goeden ma(n)nen hen des verstaen(de) weerd zijnde iiii(½) mudden/
corens mate(n) en(de) pacht van nethen(en) den somerart met somercorne/
gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) geackert en(de) besaeyt wel ende/
loflic met somercoirne d(air) af elc boender nu getaxeert es als voe(r)/
weert zijnde iiii(½) mudde(n) even(en) elx s grains goet en(de) payabel ende/
de brake twee werven o(m)me gedaen Bij alsoe oft die vruchte(n)/
ten uutgane vand(en) vors(creven) t(er)mijne ter taxacien als voe(r) beter bevond(en)/
wordde(n) dat de vors(creven) he(re)n dat de(n) vors(creven) wynne goetdoen soude(n) ende/
oftse alsdan arg(er) wardde(n) bevonde(n) dat soude de wynne hen mote(n)/
voldoen en(de) dese taxacie sal gescien xiiii nacht voe(r) oft nae tsint/
jansmisse te(n) uutgane vand(en) t(er)mijne Item en sal de vors(creven) wynne/
de vors(creven) goide noch thiende niet moig(en) voorts v(er)pachte(n) in al oft/
in deele sonder (con)sent der he(re)n voirscr(even) Ende alle dese vorweerden/
(con)dicien en(de) gelufte(n) voirscr(even) heeft gelooft de voirs(creven) wynne de(n) vors(creven)/
he(re)n goet vast gestentich onverbrekelic en(de) van weerde(n) te houde(n) (et)c(etera)/
cor(am) langrode vos julii xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer