SAL7368, Act: V°304.2-R°305.1 (630 of 735)
Search Act
previous | next
Act V°304.2-R°305.1  
Act
Date: 1475-04-29

Transcription

2023-10-23 by helga peeters
It(em) dierick en(de) aelbrecht bouts gebruede(re)n wettige kinde(re) meest(er)/
dierix bouts schilders die hij heeft va(n) katlijne(n) wile(n) vand(er) brugge(n)/
diemen hiet mette(n) gelde zijne(n) yerste(n) wive ten bijwese(n) en(de) met/
consente desselfs vad(er)s q(ui) eos p(ri)us modo debito ema(ncipavi)[t] en(de) affirme(re)nde/
dat dit gedaen w(er)t in orbe(r) en(de) prouffite gemeynlijck d(er) selver/
gebruede(re)n en(de) oick va(n) ka(tlij)[ne(n)] en(de) g(er)truyde(n) hue(re)n suste(re)n in p(rese)ncia/
hebben gekint en(de) gelijdt ope(n)baerlijck dat de(n) selve(n) hue(re)n twee/
suste(re)n p(ri)us ema(ncipa)[t(is)] en(de) den godshuyse d(air)inne zij zijn op dat de/
zij d(air)mede[inne] professie doe(n) sele(n) in deylinge(n) volge(n) en(de) toebehoe(re)n/
en(de) tot eeuwige(n) dage(n) blive(n) van alle(n) den [goeden] chijsen rente(n) oft pachte(n)/
hen gebleve(n) en(de) v(er)storve(n) van en(de) nae de doot der voirs(creven) wile(n)/
huer(er) moeder en(de) die hen blive(n) mochte(n) en(de) v(er)sterve(n) naede doot/
desselfs meest(er) dierix huers vad(er)s het zij dat zijn beruerlike/
oft omber(uerlike) goede met wat name(n) genoempt vliegen(de) erve/
oft ande(re) die thien mudden corens goet en(de) payabel mate(n)/
va(n) loven(e) erfpachts die hue(r) oud(er)s voirscr(even) behielden met deylinge(n)/
va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) vander daet xiiii[c] tsestich xvii in/
december aen en(de) op thoff en(de) de goede van leefdale die janne/
van leefdale leeuwe en(de) g(er)truyden vand(er) bruggen geheete(n) mette(n)/
gelde zijnder weerdynne(n) in deylingen vielen nae inhoud der brieve/
dair af sijnde op welken erfpacht voirs(creven) de voirg(enoemde) twee gebrued(eren)/
tot behoif der voirscr(even) huer(er) sust(ere)n en(de) der cloeste(re)n dair zij inne/
geprofessijt selen wordde(n) op dat sij tot p(ro)fessien comen en(de) anders/
niet volcomelic halmelic en(de) met rechte geworpen gerenu(n)cieert
//
ende v(er)tegen hebben ende gelooft dair af altijt genoech te doene waer/
zij dair af te luttel hadden gedaen zoe dat dat tot eeuwigen daigen/
vast en(de) zeker hen zij bij alsoe nochtan dat de goidshuysen dair zij/
inne geprofessijt selen wordden ter stont als die p(ro)fessie gesciet es eer/
dese vors(creven) kinnesse op hen slaen sal oft stat g(ri)pen moigen den voirs(creven)/
gebruede(re)n geve(n) selen hue(r) brieve inder bester formen met verdrage/
en(de) (con)sente van hen allen gemaect en(de) behoirlic besegelt en(de) bij hue(re)n/
overste(n) geapprobeert dair mede zij renu(n)cie(re)n selen mits den vors(creven)/
thien mudde(n) corens erflic van allen den rechte actien ende/
gedeelte dat sij inden name der selver gesust(ere)n alsdan hebben selen/
oft naemaels in e(n)nig(en) toecomen(de) tiden hebben mochten in e(n)nige/
ande(re) goede have oft erve chijse rinte(n) oft pachte(n) beruerlijc en(de)/
omberuerlic wair die geleg(en) sijn oft bevonden mochte(n) wordde(n) van/
wien die oic den selve(n) sust(ere)n blive(n) aencomen valle(n) oft v(er)storven/
mochte(n) in e(n)nig(er) manie(re)n cor(am) vos heykens ap(ri)lis penult(ima)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-10-25 by Jos Jonckheer