SAL7368, Akte: V°50.2-R°51.1 (88 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°50.2-R°51.1  
Act

Transcriptie

2019-01-02 door Mi-Je Van Gils
Van alsulken questien ende gescillen als eenichsins totten daige toe van/
heden opverstaen sijn oft opverstaen moigen tusscen anthonise vand(en)/
weerde sone daneels wijlen vanden weerde dien hij hadde van/
jouffr(ouwe) magrieten wijlen van watermale zijnen wive inden name/
van hem selven en(de) oic van weghen he(re)n pet(er)s vand(en) weerde zij(n)s/
brued(er)s p(ro)fess des goidshuys van dielegheem den welken de selve/
anthonijs h(ier) inne gelooft te v(er)vange(n) en(de) op hem te nemen ter eend(er)/
zijden ende he(re)n jacoppe uute(n) lyemi(n)gen hee(re) tot wanghe ridde(r) ter/
ande(re) Om des regiments testamenteurscaps bewinds aenveerde(n)s/
uutghevens hantplichtens oft vercoepens wille van e(n)nigen/
goeden oft rinte(n) der vors(creven) gebruede(re)n die meester jan wijlen van/
erpe geheete(n) ostonis proefst van nyvele e(n)nichsins tot desen/
daige toe gehad oft gedaen mach hebben en(de) oic om der mo(m)borien/
wille die de selve wijlen meest(er) jan gehad mach hebben e(n)nichsins/
tot desen daige toe vand(en) voirs(creven) anthonise en(de) zijne(n) brued(er) in e(n)nig(er)/
manie(re)n Ende voort van allen ande(re)n saken eysscen en(de) gebreken/
die de vors(creven) anthonijs oft sijn brued(er) den voirs(creven) wijlen meest(er) ja(n)ne/
sijnen goeden oft den aenveerders der selver e(n)nichsins eysschen/
souden moigen oft ter ande(r) zijden die de selve meest(er) jan oft actie/
van hem hebben(de) den selven gebruede(re)n eysschen souden moigen/
in e(n)nig(er) manie(re)n totten daige toe van heden Hebben hen de vors(creven)/
p(ar)tien gesubmitteert en(de) verbonden in die uutsprake cornelijs/
breecscilt die hij dair af doen sal want hij van p(ar)tien gescillen/
genoech gheinformeert es binne(n) acht daigen naistcomen(de) Promitt(entes)/
rat(um) sub pena et bandone quingentoru(m) rijders aureoru(m) terciati(m)
//
d(omi)no spirituali terciati(m) d(omi)no t(em)p(or)ali sub quor(um) dominio def(a)c(t)u us[(us)]/
rep(er)iretur et t(er)ciati(m) p(ar)ti observanti laud(um) cor(am) berghe vos aug(usti)/
xiii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-06 door Jos Jonckheer