SAL7369, Act: R°120.1-V°120.1 (244 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°120.1-V°120.1  
Act
Date: 1475-11-08

Transcription

2022-11-14 by Karel Embrechts
Wij absoloens ouderogghe scepen(en) van loeven(e) doen cond allen lieden/
dat voir ons comen zijn her jan van ranshem ridde(r) en(de) arnoldus kyp/
als segge(re)n gecoren en(de) genomen van jouffr(ouwen) marien absoloens/
weduwe wijlen henrix van deurne ter eenre sijden en(de) mathijs/
vanden rode rintmeest(er) van diest en(de) jan mercels als segge(re)n/
gecoren en(de) genomen van meeste(re)n pete(re)n van tielt secretar(is) mijns/
gened(ichs) he(re)n ts(er)toge(n) inden name en(de) van weghen jouffr(ouwen) aleiten/
van deurne sust(er) des voirs(creven) wijlen henrix ter ande(re) van en(de) op/
alsulken gescillen als de vors(creven) p(ar)tien hadden vanden rechte/
dat de voirs(creven) weduwe sculdich wa(r)e te hebben inden goeden wijle(n)/
huers mans beide haeflijc en(de) erflijc ende desgelix vand(er) scult en(de)/
weder schult naeden selve(n) henr(icke) gebleve(n) en(de) des dair aen e(n)nichsins/
cleve(n) mochte ende hebben hue(r) uutsprake binne(n) den tide inder/
submissien begrepen gedaen eendrechtelijc inder manie(re)n hier na/
volgen(de) Inden yerste(n) dat alle de vors(creven) omberuerlike goede leene en(de)/
ande(r) naeden vors(creven) henr(icke) gebleve(n) van desen daige voirtane blive(n)/
selen ende volgen den voirs(creven) meester pete(re)n als mo(m)boir sijns/
wijfs zonder dat de voirs(creven) weduwe e(n)nich recht van tochte oft/
anders dair aen sal behoude(n) voer welke goede de vors(creven) meest(er)/
peter der vors(creven) weduwen jairlix uutreycken en(de) betale(n) sal die/
so(m)me van viventwintich r(insche) gul(den) te xx stuv(er)s tstuc den stuver/
te drie pl(a)c(ken) jairlik(er) lijfpen(sien) ten live der selver weduwen alle/
ja(r)e te betalen(e) tot tween t(er)mijne(n) Te weten deen helicht te/
kersmisse en(de) dander helicht tsint jansmisse dierste betalinghe/
innegaen(de) te kersmisse naistcomen(de) ende dair af der selver weduwen/
goede vestich(eit) doen met goeden vaste(n) borghe(n) goet genoich zijnde/
oft met onderpanden alsoe dat zij dair mede versekert sal wesen/
die selve lijftocht dair aen jairlix te verhalen ende te/
verreycken ende dat ten coste des voirscr(even) meest(er)s peters
//
Desgelijcx sal die voirscr(even) weduwe den voirscr(even) meester/
pete(re)n tot sijnder manissen voer alle gerichten over gheven/
ende quijtscelden trecht dat zij aende vors(creven) goede uut/
ocsuyne vand(en) lantrechte oft anders hebben mochte Item dat/
tot desen der vors(creven) weduwen blive(n) ende volgen selen alsulk(er)/
vive rinsche guld(en) lijfpen(sien) alse de vors(creven) henric ten live der vors(creven)/
weduwen gecocht heeft Item dat der selver weduwe(n) blive(n)/
en(de) volge(n) selen die haeflike goede die zij te huer weert heeft/
desgelix die gevallen rinte(n) bij henrix leven(de) live verschene(n) met/
gaders alsulke(n) preste(n) als die vors(creven) wijlen henr(ic) en(de) zij oft e(n)nich van/
hen tsamen yemant mochte(n) hebben Ende oft de selve weduwe uut/
saken vanden vors(creven) testam(en)te oft and(er)s gelijc voirs(creven) steet dan van/
saken bij hen tsamen gemaict gepraemt oft met rechte betegen/
wordde dat de vors(creven) meest(er) peter dair af sal innestaen ende/
hue(r) dair af ontlaste(n) ende verantweerde(n) tot sijne(n) laste Item/
dat den voirs(creven) meester pete(re)n volge(n) selen alle die rinte(n) vand(en)/
vors(creven) goeden gevalle(n) zeder der doot vand(en) vors(creven) wijlen henr(icke)/
It(em) dat de vors(creven) weduwe voldaen vand(er) vestich(eit) der voirs(creven)/
xxv r(insche) gul(den) den vors(creven) meest(er) pete(re)n overleve(re)n sal alle/
brieve boeken rollen gescriften en(de) munim(en)ten den voirscr(even)/
goede(n) e(n)nichssins aengaen(de) alle arghelisten in desen uut/
gescheiden no(vem)[br(is)] viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt