SAL7369, Act: R°121.1-R°122.1 (245 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°121.1-R°122.1  
Act
Date: 1475-11-15

Transcription

2019-11-20 by Karel Embrechts
Item jouffrouwen m(ar)griete lijsbeth ende lowise pynnoc gesusteren/
dochte(re)n amelr(ix) wilen pynnoc die hij hadde van jouffr(ouwe) m(ar)griete(n)/
wilen van scoenhove(n) zijnder medegesellinne(n) elcke met eenen/
momboir in tegewoirdicheid(en) der scepen(en) van loeven(en) gestaen/
hebben gekindt ende gelijdt voir hen heuren erven en(de) nacome/
lingen bij voergaen(de) rade avise ende deliberacien hier op/
met hue(re)n magen ende vrienden gehadt ende genomen ende/
oic overmids zeke(r) tractate den negensten dach va(n) april/
lestleden voer scepen(en) van loeven(en) gepasseert tusschen joncker/
janne pynnoc soen wilen hee(re)n jans pynnocx ridders brueder/
der voirs(creven) gesuste(re)n henricke ende amelrijke pynnoc gebruede(re)n/
inden name van hen selven ende inden name van emonde/
ende lodewijke pynnoc die de selve twee yerste gebruederen/
geloofden alsdoen te vervaen(e) ter eend(er) zijden ende hen gesuste(re)n/
ter ande(re) dat alle de leengoede hoedanich die zijn oft van/
wat hee(re)n oft hoven werden gehouden oft resorterende die/
wilen toe te behoe(re)n plagen hee(re)n symoen(e) wilen pynnock/
ridde(r) oem der voirs(creven) gebruede(re)n ende suste(re)n ende omde/
oem des voirs(creven) joncker jans desgelijcx die toe te behoeren/
plagen amelrijke wilen pynnock vader en(de) ouder vader der voirs(creven)/
p(er)sonen elc nae den ondersceyde voirscr(even) ende dair de selve/
her symoen oft amelrijck e(n)nichssins uutgestorven zijn/
desgelijcx alsulcken leenrinten alse voirmaels gecregen zijn/
op de goede des hee(re)n van emerys in henegouwe dair de voirs(creven)/
henric pynnoc inne gecleedt ende gegoet is Desgelijcx/
oic de twintich gouden rijnsch(en) gulde(en) die vrouwe katlijne/
wilen van quaderebbe weduwe hee(re)n symoens voirs(creven)/
voirtijts gecreech op de kercken ende stad van luydick nae/
begrijp der brieve die dair af zijn ende die de selve/
vrouwe katlijne in hue(re)n testamente gemaect heeft allen/
den wettigen kinde(re)n amelrijcx wilen pynnoc puerlijck/
oepelijc deughdelijck ende met goeden rechte ende oeck
//
met hue(re)n willighen ov(er)gheven(en) mids seke(re)n ande(re)n besorgen/
ende vestich(eit) die hen hier voe(r) ende van desen zijn gedaen/
ende die zij soe inde stad van dien hebben geaccepteert/
toebehoe(re)n ende sculdich zijn te volgen den voirs(creven) joncker/
ja(n)ne pynnock henricken amelrijke lodewijke ende emonde/
pynnocx gebruede(re)n elcken van hen in sulcken deele/
ende porcien als hier nae volgt Te weten(e) den voirs(creven)/
jonch(e)r ja(n)ne heuren neve de tweedeel geheel alleene van/
allen den leengoeden dair uut de voirs(creven) wilen amelrijc/
gestorven is ende die hij van outs als zijn proper/
leengoede besittende was ende dander derdendeel van dien/
den voirs(creven) vier gebruede(re)n te gelijcken deele ende den/
voirs(creven) joncker janne ende vier gebruede(re)n voirscr(even) samentlic/
ende elcken van hen even gelijck alle de leengoede die/
comen zijn van wilen den voirs(creven) hee(re)n symoen(e) ende die/
hij in zijne(n) leven(e) te besitten plach ende de voirs(creven) rinte van/
emerys den voirs(creven) henricken alleen Opt volcome(n) van sulcken/
toeseggen(en) als hij zijnen voirs(creven) vader dair af gedaen heeft/
ende de voirs(creven) rinte van luydick den voirs(creven) vier gebruede(re)n/
behalve(n) jouffr(ouwe) elsen pynnocx weduwe willems wilen van/
daelhem heurer suster te hue(re)n deele nae uutwijsen vanden/
testame(n)te van vrouwe katlijne(n) wilen van quarebbe wed(uwe)/
her symoens wilen pynnocx ridders sonder den voirs(creven) drie/
gesuste(re)n jouffruwen margrieten lijsbetten en(de) lowisen pynnoc/
in e(n)nich vand(en) voirs(creven) goeden oft rinten e(n)nich recht deel/
oft actie te hebben oft te behouden in e(n)niger manie(re)n/
Geloven(de) dat zij ende elc van hen ter manissen der voirs(creven)/
joncker jans oft gebruede(re)n ende elcx van hen comen/
selen tot allen plaetsen ende voe(r) alle gherichten dair/
dat den selven joncker janne oft gebruede(re)n dienen oft/
behoeve(n) sal moegen en(de) den selven aldair doen gelike/
kinnessen ende voirder vesticheyt met hande ende monde
//
te leenen ten coste der selver joncker jans ende gebrued(er)en die/
de selve voird(er) vesticheyt sal oft sullen beghe(re)n ende dair toe/
soe vele doen dat dat nae recht den voirs(creven) jonch(e)r ja(n)ne py(n)noc/
en(de) den voirs(creven) gebruede(re)n pynnoc ende elcken van hen nae den/
onderscheide voirscr(even) voe(r) hen hue(re)n erve(n) ende nacomelinge(n) vast/
en(de) seker sal moegen zijn tot ewigen dagen cor(am) meldert/
ouderogghe xv nove(m)bris
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt