SAL7369, Act: R°129.1-V°132.1 (252 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°129.1-V°132.1  
Act
Date: 1475-11-17

Transcription

2021-02-21 by Karel Embrechts
It(em) katheline weduwe jans wijlen bone en(de) henric bone huer sone/
p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] in p(rese)ncia hebben genome(n) en(de) bekind dat zij genomen hebbe(n)/
van arnde van pede sone he(re)n arnts wijlen van pede ridders thoff/
des selfs arts geheeten ten morte(re) met allen den wynnen(de) landen/
beemden en(de) eeusselen totten selve(n) hove behoe(re)nde zoe v(er)re die vors(creven)/
p(er)soene die aldair tot noch toe gehoude(n) hebben Te houden te hebben/
ende te wynnen van halfmerte naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van derthien/
jae(re)n lang vervolgen(de) elx jairs dae(re)nbinne(n) thof mette(n) wynnen(de)/
lande(n) om en(de) voe(r) deen helicht van allen den vruchte(n) soe wel van/
coorne oofte als anders dair op jairlix wassen(de) Welke vruchte(n) van greyne/
oft coorne alse men die inne doet oft alse men dooft leesen sal soe/
sal die vors(creven) arnd een hulpe sinden den welken hem gelieve(n) sal en(de)/
dien sullen de wynnen den montcost gheven ende een bedde decken/
alsoe langhe alst gebue(re)n sal ende selen die wynnen arnts coren ende/
vruchte(n) voe(r) moten inne vue(re)n al over ande(re)n hoop Ende die voirscr(even)/
arnd sal moigen doen dorsschen zijn helicht vanden vruchten zoe/
wanneer hem dat gelieft van xiiii nacht voir alre heyligen misse voort/
en(de) nyet eer behalven dat hij dair te voren soude moigen doen dorsschen/
hadde hijs te doene eenen dorssche(r) drie oft vier daigen lanc en(de) niet/
meer ende soe wanneer hij sal doen dorsschen te wat tide dat zij soe/
selen die wynnen zijnen dorsschers den montcost gheve(n) en(de) arnts knape/
oft hij dan dair eenen sette een bedde decken soe langhe hij dair wae(re)/
en(de) arnd sal de dachue(re)n betalen en(de) alle die crinsen van arts helicht sele(n)/
den selven arde volge(n) Ende oft arts schue(r) voer sijn helicht der vruchte(n)/
tot eenig(er) tijt te cleyn viele soe selen die wynnen des dair inne niet/
geliggen en conste dat moten vue(re)n te velpe in arts schue(r) aldair oft ter/
naester schue(re)n dairt arnde gelieven sal Ende die voirscr(even) beemde
//
ende eeussele jairlix dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r) eenenveertich r(yns)/
guld(en) te xix stuv(er)s tstuc behalve(n) de acht r(yns) gul(den) d(air) af die/
mair te xviii stuv(er)s en sijn jairlix tsinte mertensmisse te betale(n)/
den voirs(creven) aerde den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item es/
vorweerde dat de voirs(creven) arnd te hemweert hebben en(de) behouden/
sal tduifhuys vanden hove met allen den duyve(n) ende/
duyve(n) meste dair af comen(de) sonder den wynne(n) dair inne/
e(n)nige sacht te hebben en(de) die duyve(n) selen hue(re)n vloeghe hebbe(n)/
over al opde messie aldair ende elswair sonder dat de wynne(n)/
die selen moige(n) verjaghen doen oft late(n) verjaghen van hue(re)n/
huysgesinne oft ande(re)n oft e(n)nige manie(r) sueken dair bij die/
van daer verscouwt wordde(n) ende insgelix vand(en) spreeuwe(n)/
oft ande(re)n gevol ghevochelte(n) dair zijnde oft comen(de) Oec/
soude arnd dair een and(er) dofhuys mogen doen setten op dat/
hem geliefde en(de) ter plaetsen dairt hem geliefde dwelc al/
gelijc voe(r) tsijne(n) p(ro)fite zijn soude en(de) die hue(r) bewind en(de)/
vloeghe gelijc voe(r) opde messie ald(air) en(de) elswair over hebbe(n)/
soude(n) sonder eenich verjaighen oft stoeren als voe(r) Item sele(n)/
de vors(creven) wynne(n) jairlix den vors(creven) arnde van uute(n) hove oft/
dair omtri(n)t tot loeven(en) doen sesse corweyden met hue(ren) wagen(en)/
en(de) p(er)den alse arnd die versuect oft doet versueken ende noch/
twee corweyde(n) van daer oft van loeven te bruessel gelijc en(de)/
zoe wa(n)neer arnd dat beghe(re)n sal en(de) vue(re)n ende bringhen altijt/
des arnd sal willen bracht hebben sonder argelist Item selen/
die wynnen alle jae(re) xii werf den voirs(creven) arnde ende die/
zijne met hem comende oft die hij dair sinden sal oft/
ande(r) van sijne(n) weghen dair comen(de) guetlijc ontfaen
//
telker reysen eenen dach ende eenen nacht ende hen altijt geve(n)/
teeten ende te drincken ende hue(re)n p(er)den hoy ende coren Item selen/
die winnen den voirs(creven) arnde boven des voirscr(even) steet jairlix/
geven alst hem gelieft tweelf pond(en) bote(re)n ende tweelf potte(n)/
melcx teene(n) male [oft] met ponden ende potten zoe hem dat oic best/
gelieven sal ende die bote(r) ende melc selen zij te loeven(en) leve(re)n/
op dat arnde gelieft ende insgelix selen zij jairlix arnde dair/
hij woenen sal leve(re)n hondert eye(re)n een goet stuc bote(re)n ende/
eenen zaenkaese alst den selve(n) arnde gelieft Item alle arnts/
coren gedorsschen sijnde en(de) arnts ooft geleesen ende [af]gedeylt/
zijnde selen de wynnen jairlix te loeven(en) oft ter naest(er) merct/
dairt arnde best gelieven sal mote(n) leve(re)n op hue(re)n cost It(em)/
alle die staken die jairlix vand(en) goeden vallen selen zelen/
die wynnen te loeven(en) leve(re)n oft ter plaetsen dair arnt die/
behoeven sal Item selen die wynnen te wijntide die cuypen/
op arnts wijngarde dair hij die heeft vue(re)n en(de) voirts zijn/
wijne gesneeden sijnde te loeven(en) bringe(n) inder p(er)ssen oft dair/
arnde dat gelieft It(em) den afval vand(en) wijngarde(n) des vors(creven)/
arnts van cortelingen reenen staken ende derre gelike selen/
zij oic te loeven(en) mote(n) leve(re)n jairlix den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde oft dairt arnde dair omtri(n)t gelieve(n) sal Dair voe(r) sele(n)/
die wynnen hebben die truncgaespen vand(er) overblevi(n)gen/
vand(en) selve(n) wijngartstaken mair den luec van dien sal arnde/
volgen om de goede navolgen(de) der ouder gewoente(n) dair mede/
te v(er)maken Item en selen die wynnen gheen sacht hebben inde/
trunceyken aen oft inde vors(creven) goede weyde(n) oft beemde(n) staende/
het zij opde vorlen oft anders noch inde verdroochde ooftboeme(n)
//
noch ande(r) oft oic afgewaydde tacken die dair valle(n) mochten mair/
selen die ten p(ro)fite van arnde comen om dair mede te doen dat hem/
gelieft behalve(n) alleene vanden verdroechden willeghen die/
den wynne te p(ro)fite comen zoude(n) Item selen die voirs(creven) wynne(n)/
jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde int voirs(creven) hof bringe(n) alle tstroe/
dat jairlix comen sal vand(er) thiende(n) der he(re)n van camerijc/
metten kerrelande en(de) dat aldair slijte(n) met hue(re)n beeste(n) mette(n)/
ande(re)n goede(n) stroe vand(en) vors(creven) goeden comen(de) ende mest dair af/
maken ende alletselve mest opde lande vand(en) vors(creven) hove/
vue(re)n alsoe wel opde veerste als opde naeste ende op gheen/
ande(r) behalve(n) dat de wynne(n) uute(n)r selver thiende(n) sele(n) moigen/
scudden oft hen gelieft jairlix tweehondert busselen walms en(de)/
dair mede doen dat hen gelieft Oec selen die wynne(n) uute(n)/
stroe vand(en) hove jairlix te loeven(en) leve(re)n den voirs(creven) arnde vijfthien/
mandelen stroes alsulcs als uute(n) vlegel comen sal op datse arnt/
begheert ende dair voe(r) sal henric bone jairlix hebben vier/
ellen lakens tot eene(n) tabbarde elke elle van ix stuv(er)s Ende inde(n)/
pointe(n) vand(en) stroe comen(de) vand(en) thiende(n) van camerijc en(de) vand(en)/
kerrelande heeft consent gedrage(n) jan bone brued(er) des voirs(creven)/
henrix h(ier) tegewoirdich sijnde die welke die thiende vanden selve(n)/
he(re)n eene(n) seke(re)n tijt genome(n) heeft welc neme(n) hij zijne(n) brued(er) ende/
moeder in alle der mate(n) zoe hij die heeft overgegeve(n) heeft ende/
mits desen overgheeft stellende de selve in sijn stat van dien/
des hebben hem de selve zijn moeder ende brueder dair af/
allessins aende selve he(re)n gelooft schadeloes te houde(n) ende te/
ontheffen Ende des voirs(creven) jans t(er)mijn van dier nemi(n)gen/
uut sijnde hebben gelooft de selve jan bone ende die voirscr(even)
//
wynne(n) dat zij den voirs(creven) arnde die thiende niet ondergaen/
en sele(n) noch doen ondergaen mair hem die late(n) volghen ende/
allet behulp hen mogelijc zijnde dair toe te doene dat die int/
voirs(creven) hof comen sal den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde deser pechtingen/
zonder hue(re)n cost ende die wynnen selen die selve thiende/
metten ande(re)n voirs(creven) goede(n) houde(n) Item selen die voirscr(even)/
wynnen de vreden vand(en) voirs(creven) goeden dair die van arnts/
zijden behoe(re)n gehoude(n) te wordde(n) houde(n) en(de) maken wel ende/
loflic op hue(re)n cost en(de) moigen aende willigen truncke(n) ter/
mynster schaden om dat te doene ende and(er)s niet ende oft zij/
dair mede niet toe en consten gecome(n) soe soude(n) zij dat elswair/
aende vorlen alleene ter mynst(er) schaden moige(n) neme(n) Item/
alle beken ryolen ende waterleide(n) in aen oft omtri(n)t den vors(creven)/
goede(n) liggen(de) selen die voirs(creven) wynne(n) houde(n) veghen ruymen/
ryolen en(de) maken jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde die va(n) arts/
goede(n) e(n)nischsins behoeve(n) gemaict te worde(n) en(de) die thue(re)n/
afscheide(n) alsoe late(n) en(de) die strate(n) en(de) grechte(n) half en(de) half soe [zonder scade]/
dat dair bij gheen schade en come het en wae(re) datme(n) bevo(n)de/
dat de wynne(n) die strate(n) en(de) grechte(n) [selve] tot hier toe selve alleene/
tot hue(re)n coste gehoude(n) hebbe(n) soe soude(n) dese wynne(n) dat oic/
alleene mote(n) doen sonder arts last Item selen die voirs(creven) wynne(n)/
jairlix ii[c] bruwette(n) oft kerrotten eerden uuten grechte(n) aldair/
geschote(n) int vors(creven) hof dairt meest behoift ende neederst sijn/
sal mote(n) halen ende vue(re)n om tselve hof dair mede te hoeghen/
ende als dat gebuert soe sal aert een hulpe hen dair toe/
setten den welken die wynne(n) den montcost en(de) liggen slape(n)
//
en(de) sitten dien tijt due(re)nde beweste(n) sal It(em) selen die wynne(n) die/
waterloepe(n) dairt meest behoift jairlix mogen uutsteken mote(n) ende/
dwater leyden en(de) beweeghen opde lande en(de) beemde dair aert hen/
dat lasten sal oft dairs meest behoift ende oft de rintmeest(er) den/
wynne(n) e(n)nigen last d(air) af aendoen woude d(air) af sal aert he(m) ontheffe(n)/
It(em) sele(n) die wynne(n) de huysinge vand(en) hove vors(creven) hue(re)n t(er)mijn due(re)nde/
houde(n) wel en(de) loflic op hue(re)n cost vand(er) underster rijkele(n) ned(er)weert/
ende die thue(re)n afscheide(n) soe late(n) ende alse men dair dect plect/
oft ande(r) p rep(ar)acie doet soe selen de wynne(n) thue(re)n laste(n) dair/
toe aenhalen leen teene ty(m)merhout steene trechelen calc dacroede(n)/
ende and(er)s dair toe behoeven(de) ende den wercliede(n) den montcost geve(n)/
ende arnd die dachue(re)n betalen behalven alsmen met trechele(n)/
dect dan selen de wynne(n) ongehoude(n) sijn van den montcoste/
Ende tot desen selen de wynne(n) jairlix leve(re)n soe vele stroes/
als dair toe behoeve(n) sal vanden stroe vand(en) voirs(creven) goeden/
comen(de) Item selen die wynnen voirscr(even) die voirscr(even) goede/
jairlix hue(re)n vors(creven) t(er)mijn due(re)nde houden wynne(n) werve(n)/
ende meste(n) wel ende loflijc gelijck reengenoete(n) boven en(de)/
beneden ende die niet arge(re)n noch late(n) arge(re)n mair bete(re)n/
ende die laten thue(re)n afscheiden alsoe hier nu volcht Te/
weten den wynt(er)aert alse tcleynbloc den hofbeemt en(de)/
dmolenvelt ende al dat tot dien arde hoort op vier/
getidege vore(n) wel en(de) loflic besaeyt gelijc reengenote(n) bove(n)/
en(de) benede(n) met tarwen en(de) roggen half en(de) half oft alsoe/
vele elcx alse dair die lande meest toe diene(n) den somerart/
op een getidege vore eens o(m)me gedaen en(de) die brake geheel
//
ende dmest ten lesten jae(re) inden mesthof te late(n) sonder dair/
uut te vue(re)n Item en selen die voirs(creven) wynnen zonder huers/
meest(er)s consent den voirscr(even) termijn due(re)nde gheen ande(r) lande/
moigen aenveerde(n) Item oft gebuerde dat de vorscr(even)/
arnd oft sijn nacomelinghe den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde te here(n)t/
oft dair omtri(n)t eenighe lande cochte(n) soe soude(n) die wynne(n) die/
oic mote(n) hebben ende houden den selve(n) t(er)mijn due(re)nde ter/
helicht als voe(r) en(de) op alle die voirg(eruerde) (con)dicien die vanden/
ande(re)n landen vors(creven) sijn ende al wairt soe dat die wynne(n)/
die selve toegecochte lande(n) bloot aenveerde(n) soe soude(n) zij/
die nochtan thue(re)n afscheide(n) besaeyt mote(n) late(n) tot vive dach(mael)/
toe op dat sij inde(n) selve(n) aert laghen dair de vors(creven) lande liggen/
selen die hij dan besaeyt gelijc voe(r) sal mote(n) late(n) It(em) sele(n) de/
vors(creven) wynnen jairlix den vors(creven) arnde te loeven(en) leve(re)n soe vele/
hoys alse hij te loeven(en) sal moge(n) behoeve(n) het wae(re) dat hij/
dair quame woene(n) oft niet Item selen arnd en(de) die wy(n)nen/
elc hue(re)r tsijnen laste aende vors(creven) goede jairlix doen plante(n)/
dairs meest behoeven sal tweelf roeden haghen het zij/
aende beemde oft aende landen ende oft die vors(creven) wynne(n)/
e(n)nige vreden oft haghen afhyeuwen zoe soude(n) zij die weder/
v(er)maken ende hersetten op hue(re)n last ende goede(n) vrede laten/
Item selen de vors(creven) arnd en(de) die sijne tot hue(re)n bewinde hebbe(n)/
sonder den wynne e(n)nigen sacht dair inne te hebben die cleyn/
came(r) bove(n) die spinde ende oft gebuerde dat hij dair woude/
comen liggen te somertijde met sijne(n) huysgesinne dat soude/
hij moige(n) doen en(de) dan soude(n) hij en(de) sijn gesinde tot hue(re)n gerieve
//
ende gebruyke hebbe(n) bove(n) des vors(creven) steet sesse weken tijts lanc/
die grote came(r) mett(er) scouwe(n) bove(n) die ned(er)came(r) sonder dat de wynne(n)/
ande(re)n last voird(er) dan voirscr(even) steet van hen hebben soude(n) Iten sele(n)/
die voirs(creven) wynne(n) jairlix die vors(creven) goede mergele(n) wel ende/
loflijc soe dat van outs costumelijc heeft geweest Ende alle/
dese vorweerd(en) p(ro)mis(eru)[nt] indivis(im) p(er)fice(re) et adimple(re) cor(am) ouderogge/
retheman no(vem)[br(is)] xvii
Contributorskristiaan magnus , Kristiaan Magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt