SAL7369, Act: R°176.1-R°177.1 (324 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°176.1-R°177.1  
Act
Date: 1475-12-19

Transcription

2019-11-23 by Karel Embrechts
Item willem schat die jonghe sone willems schats van buedinghen in/
p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat hij genomen heeft jeghen/
henricke witteman thof des selfs henrix te buedingen geleg(en)/
in woeni(n)gen huisen hove(n) wynnen(de) landen beemden eeusselen/
en(de) allen ande(re)n toebehorte(n) zoe verre (christ)ine van zurpele weduwe/
reyners wile(n) toppens die gehouden heeft Te houden te hebben/
ende te wynne(n) van halfmerte naistcomen(de) eenen t(er)mijn van acht/
jae(re)n lang vervolgen(de) elx jairs dae(re)nbinne(n) die voirs(creven) twee yerste/
jair om ende voe(r) eenentwintich mudde(n) rogs der mate(n) va(n) leeuwe/
ende pacht van buedinghen met wanne en(de) met vede(re)n wel bereyt/
ende elx jairs vanden ande(re)n sesse vervolgen(de) jae(re)n om ende voe(r)/
negenthien mudde(n) rogs der mate(n) ende pacht vors(creven) wel bereyt/
gelijc voe(r) jairlix sint andriesmisse apostels te betalen en(de) te leeuwe/
te leve(re)n quolibet ass(ecutu)[m] Item es vorweerde dat de vors(creven) wynne/
jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde sonder afslach van des voirscr(even)/
steet geven sal ende betalen die p(ar)ceelen hier nae verclaert Te/
weten den he(re)n van sinte denijs te luydic thien halste(re)n den heylige(n)/
gheest van buedinghen twee halste(re)n henricken hoenich een halst(er)/
der capittelen van leeuwe drie halste(re)n eenen outaer van vii/
leeuwe vive halste(re)n ende drie halste(re)n rogs te wete(n) die twee/
dair af der tafelen ende deen den hoeghen outair te bueding(en)/
Ende die voirs(creven) beemde en(de) eeussele elx jairs die voirs(creven) twee/
yerste jae(re)n lang due(re)nde om ende voe(r) viventseventich schilde/
der mu(n)ten van loeven(en) hertogen wijlen philips van brabant ende/
elcx jairs vanden ande(re)n sesse vervolgen(de) jae(re)n om ende voe(r)/
tseventich gelike schilde deen helicht ts(in)t jansmisse baptiste(n) ende/
dander helicht tsinte remeysmisse te betalen den voirs(creven) henricke/
witteman jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item sal die/
voirs(creven) wynne jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde sonder afslach van/
des voirscr(even) steet betalen henricke vanden vossele vijf hollan(sche) gul(den)
//
Item sal die voirs(creven) wynne de huisinghe vand(en) voirs(creven) hove/
houden jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde wel ende loflic vander/
underster rijkele(n) nederweert op sijne(n) cost ende int voirs(creven) hof/
jairlix leve(re)n tweehondert walme(re)n Ende alsmen dair dect oft/
plect oft ander out werck wercken sal dan sal die voirs(creven) wy(n)ne/
den werclieden den montcost gheven en(de) henric sal die dachue(re)n/
betalen Item sal die voirs(creven) wynne de lande vand(en) voirs(creven) hove/
den voirs(creven) t(er)mijn lang due(re)nde wynne(n) werve(n) en(de) meste(n) wel ende/
loflic ten mynste(n) gelijc reengenoete(n) bove(n) ende benede(n) alsoe wel/
die veerste als die naeste ende te sijne(n) afscheiden sal hij die/
late(n) wel ende loflic besaeyt ende gemest op alle hue(r) getidege/
vore(n) ende behoirlike arde It(em) sal de vors(creven) wynne alle de/
vruchte(n) vand(en) vors(creven) goede(n) comen(de) bringe(n) int vors(creven) hof ende/
allet stroe van dien met sijne(n) beeste(n) etten en(de) te meste maken/
en(de) dat vue(re)n opde vors(creven) lande alsoe wel opde veerste als opde/
naeste tslants meeste(n) p(ro)fite Item sal de vors(creven) wynne henric tot/
zijne(n) verdoene int vors(creven) hof behouden den solde(r) bove(n) de p(er)tstal/
den solde(r) bove(n) de grote came(r) geheete(n) de loeve den cleynen/
p(er)tstal ende den wouwe(r) aldair ende oic tgene dat hij dair sal/
willen doen maken van nyeuwen wercke oft ty(m)mering(en) It(em) sal/
die voirs(creven) wynne die beemde eeussele en(de) lande tsijne(n) afscheiden/
bevreedt late(n) in redelich(eit) It(em) sal de vors(creven) wynne jairlix betale(n)/
alsulke(n) drie halst(ere)n rogs als gaen uute(n) goede(n) van schats lande/
sond(er) afslach van des voirs(creven) steet dair voe(r) die vors(creven) wynne jairlix/
hebben sal een half zille lants van schats lande gelijc de wy(n)nen/
voirmaels tot noch gehad hebben Item sal die voirs(creven) wynne jairlix/
zijne(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde setten en(de) plante(n) opde vors(creven) goede/
veertich levender pote(n) en(de) die wel en(de) loflic verdorne(n) ende/
hij en sal egheen opgaen(de) houdt moige(n) houwen Ende alle dese/
vorwerde(n) Inde su(n)t fideiuss(ores) d(i)c(t)i coloni t(am)q(uam) debit(ores) p(ri)ncipales ind(ivisim)/
rener(us) mijnten filius quond(am) henr(ici) mychael de surpele f(ilius) q(uo)nd(am)
//
mychaelis will(el)m(us) vand(en) lare filius joh(ann)is om(n)es (com)mor(antes) apud/
buedinge(n) et joh(ann)es vand(en) gehuchte jo iu(n)ior f(ilius) joh(ann)is (com)morans/
int eyge(n) van leeuwe quos ip(s)e colon(us) exinde p(ro)misit relevare/
indemp(nes) cor(am) absoloens ouderogge dece(m)br(is) xix
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt