SAL7369, Act: R°186.1-V°186.1 (336 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°186.1-V°186.1  
Act
, 2de helft in latijn
Date: 1476-01-09

Transcription

2021-02-11 by Karel Embrechts
It(em) jonch(e)r jan uuten lyeminghen sone he(re)n jacops uute(n) lyemi(n)gen hee(r) tot/
wanghe ridders p(ri)us emancipat(us) ex pane eiusd(em) d(omi)ni jacobi eius p(at)ris [heeft] als/
gheinstitueert erfgename van he(re)n en(de) meester janne wijlen van erpe/
diemen hiet ostonis met consente des selfs sijns hee(r) vaders uutgegev(en)/
voir hem zijnen erven en(de) nacomeling(en) meester claese vand(er) mee(re)n geheete(n)/
van uutricht regent inde petagogie tegen tvercken ende bauduine jorijs/
ende hue(re)n erven ende nacomeling(en) die twee huyse die hij liggende/
heeft neven een opten capelleberch metten hoven wijngarde ende/
den toebehoorten tusscen de goede der weduwen en(de) erfgenamen/
augustijns wijlen van dormale nederweert te wete(n) ter clerc capellen/
weert ter eenre zijden ende die herberghe van ts(er)togen dale opweert/
ter ande(r) streckende achter metten vors(creven) wijngarde tot aen den raemberch/
It(em) noch een cleyn huysken metten hoefken ende den teobehoirte(n) gelegen/
tegen over den vors(creven) goeden op dander zijde vand(en) voirs(creven) capelleberghe/
tusscen de goede roelofs lombart ter eenre sijden en(de) jans vand(en) royele ter/
ande(r) erflic te houden en(de) te besetten sub iu(r)e p(ri)us videl(icet) octo stufer(is)/
argen(teis) vel circit(er) hereditar(ii) cens[(us)] t(er)mi(ni)s debit(is) p(er)solvend(is) et pret(er)ea sub/
sedecim flor(enis) renen(sibus) bonis et legalib(us) te lx pl(a)c(ken) tstuc hered(itarii) census et/
reddit(us) singulis a(n)nis ad joh(ann)is bap(tis)[te] p(er)solven(dis) d(i)c(t)o domicelle johanni/
ex lyemi(n)gen et suis succ(essoribus) infutur(um) primaq(ue) soluc(i)o(n)e a joh(ann)is bap(tis)[te]/
p(ro)xi(m)e venturo infra unu(m) a(n)nu(m) sequen(tem) et non p(ri)us inchoan(da) et s(u)b/
h(oc) sat(isfacere) et war(andizare) d(i)c(t)i domicell(us) joh(ann)es d(omi)n(u)s jacobus et d(omi)na joha(n)na e(ius)/
l(egi)tima (con)thoralis paren(tes) eiusd(em) do(micell)[li] joh(ann)is p(ro)ut de quoquid(em) hered(itario)/
censu sedecim flor(enorum) renen(sium) d(i)c(t)i m(a)g(iste)r nycholaus et balduin(us) renu(n)c(iantes)/
redime(re) et dequitare p(ro)mis(eru)[nt indivisim] sex flor(enos) renen(ses) exinde vid(elicet) quatuor/
florenos renen(ses) exinde a festo b(ea)ti joh(ann)is bap(tis)[te] p(ro)xi(m)e venturo infra unu(m)/
an(n)nu(m) deinde i(m)me(diat)[e] sequen(tem) et duos flor(enos) renen(ses) exinde infra unu(m) a(n)nu(m)/
d extu(n)c inmediate subsequen(tem) que(m)lib(et) denar(ium) exinde median(tibus) xviii/
denar(iis) (con)similib(us) ac cu(m) residuu(m) vero d(i)c(t)i cens[(us)] poteru(n)t ip(s)e m(a)g(istr)i
//
nycholaus et balduin(us) redime(re) et dequitare q(ua)n(do)cumq(ue) voluerint v/
tribus vicibus vide(licet) qualibet vice tres vel quatuor flor(enos) renen(ses)/
exinde et quemlib(et) denar(ium) exinde median(tibus) xviii denariis (con)si(mi)lib(us)/
ac [s(em)p(er)] cu(m) pleno censu et q semp(er) om(n)es dequitaciones fient om(n)e abs(que)/
on(er)e d(i)c(t)i do(micel)[li] joh(ann)is ex lyemi(n)g(en) de denar(iis) dict(is) pontpe(n)ningen/
et aliis oneribus quibuscu(m)q(ue) salvo q(uod) maria uxor johannis/
lyedekens in d(i)c(t)a p(ar)va domo cu(m) curte et p(er)tinen(tiis) sit(a) in opposito/
bonis predict(is) habebit suu(m) usufr(u)c(tu)m vita e(ius) duran(te) cum (con)dic(i)o(n)e/
t(a)li q(uod) ip(s)a eadem bona tene(re) tenebit(ur) in bono statu de tectu et/
p(ar)ietib(us) et solve(re) censu(m) exinde p(er) prius debitu(m) cor(am) couck(eroul) ouderogge/
januar(ii) ix
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt