SAL7369, Act: R°344.1-V°344.1 (625 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°344.1-V°344.1  
Act
Date: 1476-05-15

Transcription

2018-04-26 by Karel Embrechts
It(em) om voirt te keren(e) zeke(r) vueghe(n) en(de) manie(re)n d(aer)men/
mede soude moeghe(n) hulpe(n) en(de) lossen vrouwe ysabele(n)/
va(n) herbaix weduwe wile(n) henr(ix) va(n) kets en(de) wettige/
geselli(n)ne jans van ranst uuyt alle(n) hue(re)n grote(n) sculde(n) en(de)/
co(m)me(r) d(aer) zij opde(n) dach va(n) hede(n) ae(n) vele div(er)se p(er)sone(n) insteet/
gedragen(de) en(de) lopen(de) omtrint drie hondert en(de) liiii rinsche gul(den)/
nae inhoudt der cyrograffen oft cedulle(n) h(ier)af zijnde include(re)nde/
alsulke(n) hondert r(insche) guld(en) als die voirg(enoemde) vrouwe ysabele/
ontfanghen soude hebbe(n) va(n) meester robbert daussy voe(r) den/
coepe als die selve vrouwe ysabeele tocht(er)sse zijnde ae(n)gegae(n)/
mach zijn mette(n) selve(n) meest(er) robbeerte als vanden goede(n) en(de)/
rinte(n) van veertrijcke Soe zijn die voirg(enoemde) vrouwe ysabeel/
met hue(re)n vremde(n) mo(m)boir te wete(n) arnde(n) van kets die zij gelijc/
die brieve mette(n) seghele d(er) stadt van antwerpe(n) beseghelt/
aldair vand(er) daten xiiii[c] en(de) lxxiii op de(n) v[te(n)] dach febr(uarii)/
inhoude(n) en(de) volcomelijck begripe(n) dat wael doen mach ter/
eender ende henrick van kets huer wettich sone ter ande(r)/
zijde(n) met malcande(re)n v(er)accordeert ende minlijck ov(er)comen/
bij avijs wete(n) en(de) rade va(n) so(m)mighe hue(re)n vriende(n) inder/
manie(re)n en(de) condicien h(ier)nae volgende Inden yersten dat de/
selve henrick va(n) kets ter stont zijn hande slaen sal ae(n)de/
gheheele goede met alle(n) hue(re)n prouffite(n) en(de) emolime(n)ten/
van gollair nodevoirt marilles wynghe hespen en(de) vertrike/
dair de voirscr(even) v(r)[o](u)we ysabele tocht(er)sse af es mette(n) goede/
die de selve v(r)[o](u)we ysabele houden(de) es die toetebehoire(n)/
plage(n) he(re)n willem(me) wile(n) va(n) kersbeke ridder hue(re)n tweeste(n)/
man en(de) oic mette(n) lijfrinte(n) die zij heffen(de) es op zeke(r)/
thiende(n) des godsh(uys) va(n) floen te heyleshe(m) oft d(aer)omtrint/
gelege(n) die selve goede te heffen(e) te regeren(e) op te bue(re)n en(de)/
te ontfangen(e) vande(n) dage va(n) hede(n) eene(n) t(er)mij(n) va(n) vier [jae(re)n] lanc/
due(re)nde Geloven(de) mits dese(n) de voirg(enoemde) he(n)r(icke) va(n) kets de voirs(creven)/
sculde also te betale(n) dat de voirs(creven) vrou ysabeel noch huer goede/
ne(m)m(er)meer d(aer)af gemoeyt oft te laste gestelt en sull(en) w(er)d(en) in/
e(n)nig(er) manie(re)n en(de) de voirs(creven) goede en(de) rente(n) va(n) v(er)trike insgelix
//
te lossen(e) en(de) wed(er) buyte(n) hande(n) des voirs(creven) meest(er)s roberts te crigen(e)/
uuytreyken(de) meest(er) robbert voirg(enoemt) die vorg(eruerde) hond(er)t r(insche) g(ulden) En(de) oft/
meest(er) robbert meer pe(n)ni(n)ghe int losse(n) der selv(er) goede va(n) v(er)trijke/
mette(n) rechte hebbe(n) moeste dat die pe(n)ni(n)ge bove(n) de voirs(creven) c r(insche) g(ulden)/
he(n)r(ic) sele(n) moete(n) corte(n) aende pe(n)ni(n)ge die he(n)r(ic) jairlix sijnre moeder/
uuytreyke(n) sal h(ier)nae benoempt soe dat hij met zijne(n) brued(er) inde/
p(ro)p(ri)eteyt d(er) selv(er) goede va(n) vertrike wed(er)om gestelt moge(n) w(er)de(n) It(em)/
sal de voirs(creven) henr(ic) va(n) kets de voirs(creven) vier jair lang due(re)nde betale(n)/
en(de) uuytreyke(n) alle(n) de(n) co(m)mer en(de) last uuyte(n) voirg(eruerde) goede(n) jairlix gaen(de)/
mette(n) onraet last en(de) dienst va(n) leen die d(aer)op e(n)nichssins mochte(n)/
come(n) It(em) sal de voirs(creven) henr(ic) va(n) kets janne va(n) domirin raet/
m(ijns) gened(ichs) he(re)n int bewint va(n) ghent tot behoef der voirs(creven) vrouwe/
ysabele(n) jairlix de(n) voirs(creven) t(er)mij(n) va(n) vier jaer lang due(re)nde moete(n)/
setten opde(n) wissel va(n) loven(en) talle(n) tsint[jans]dach bap(tis)[te(n)] in midden som(er)/
de so(m)me va(n) lx r(insche) guld(en) elke(n) gul(den) te xlx gr(oten) vl(emsch) d(aer)af de(n) yerste(n)/
t(er)mijn sijn sal va(n) sintjansdach bap(tis)[te(n)] ov(er) een jair naestcomen(de)/
om d(aer)mede huer te clede(re)n en(de) hue(re)n montcost d(aer)af te doe(n) En(de) oft/
vrouwe ysabel h(ier)enby(n)ne(n) aflivich worde dat he(n)r(ic) va(n) kets in dese/
betalinge alsda(n) niet voirder gehoude(n) zij(n) dan na beloep vande(n)/
tijde dat zij bijde(n) voirs(creven) ja(n)ne gewoe(n)t sal hebbe(n) Ende oft de voirg(enoemde)/
vrouwe ysabeel dese(n) t(er)mij(n) va(n) vier jare(n) niet en beliefde te blive(n)/
wone(n) mette(n) voirs(creven) ja(n)ne dat nochtan in dien gevalle alsda(n)/
de selve jan de voirg(eruerde) lx r(insche) gul(den) hebben sal gelijck voirger(uert)/
steet Vrou ysabel noch livich en(de) leven(de) ende teynde(n) va(n) des(en)/
vier jare(n) soe heeft gegeve(n) met des(er) de voirg(enoemde) vrou ysabel met/
hue(re)n voirg(enoemde) mo(m)boir ov(er) huer lijflanck he(n)r(ic) hue(re)n sone gehelijc/
alle huer goede gelege(n) tot gollart marilles en(de) noydevoirt het zij/
huysi(n)ge mette(n) toebeh(orten) lande zande be(m)pde vivers wij(n)g(ar)den chise cap(uynen)/
even(en) bossche molen(en) hoe die d(aer) omtrint oft wair die belege(n) moge(n)/
zij(n) Behoudel(ijc) dat de voirg(enoemde) he(n)r(ic) va(n) kets alle jae(re) talle(n) sintja(n)sd(age)/
bap(tis)[te(n)] teynde(n) va(n)d(en) voirg(eruerde) vier jare(n) sette(n) en(de) stelle(n) sal op t(er) voirs(creven)/
stat wissel tot vrou ysabel zij(n)d(er) moed(er) behoef hond(er)t d(er) selver r(insche)/
g(ulden) en(de) oft de voirs(creven) he(n)r(ic) aflivich w(er)de voe(r) zij(n)re moed(er) dat in dien/
gevalle de selve vrou ysabel wed(er)om huer ha(n)de sal moge(n) slae(n) ae(n)de vors(creven)/
goede mette(n) goede(n) va(n) breda met (con)d(icien) oic h(ier)in ond(er)sproke(n) dat teynd(en) vand(en)/
vier jae(re)n voirg(eruert) de voirs(creven) vrou ysabel sal tot huer hebbe(n) alle ande(r) p(ar)ceele(n)/
va(n) goede(n) bove(n) genoe(m)pt mette(n) goede(n) va(n) v(er)trike en(de) va(n) breda om die huer/
lijflanc te gebruycke(n) en(de) te bue(re)n als tocht(er)sse p(ro)mittens renu(n)c(ians) [couck(eroul)] py(n)noc/
reth(eman) maii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-07 by Xavier Delacourt