SAL7370, Act: R°128.3-R°129.1 (279 of 620)
Search Act
previous | next
Act R°128.3-R°129.1  
Act
Date: 1476-11-09

Transcription

2021-01-02 by kristiaan magnus
De meye(r) van loven(e) heeft inde banck voir scepen(en) van/
loven(e) doen lesen een open placaet der stat van loven(e)/
gheimpetreert ov(er) henricke va(n) deurne en(de) g(er)de vander/
me(re)n aen alle officie(re)n ten v(er)volghe willems va(n) leefdale/
als procur(eur) he(re)n augustijns vande(n) borchove(n) ridders om de(n)/
voirs(creven) henr(icke) en(de) g(er)de met hachte(n) va(n) hue(re)n live en(de) rasteme(n)te
//
van hue(re)n goede(n) bedwonghen te worde(n) totter betalinge(n) van/
ii crone(n) lijfpen(sien) d(aer)inne de selve henr(ic) als p(ri)ncipael ende/
g(er)t als zijn borghe met scepen(en) br(ieve) van loven(e) v(er)bonde(n) ware(n)/
Ende dat gelesen zijnde aengesproken janne vand(er) me(re)n/
des voirs(creven) g(er)ts sone alhier in hachte(n) zijnde seggen(de) dat/
de voirs(creven) g(er)t jans vader he(m) gheabsenteert en(de) vluchtich/
ghemaect hadde ende dat zijn goede voir tvoldoen d(er)/
voirs(creven) lijfpen(sien) tot he(re)ntals in rasteme(n)te ware(n) geleecht/
Ende dat de selve jan bove(n) en(de) in (contra)rien vanden selve(n) raste(men)[te]/
die goede hadde gehantplicht gebruyct en(de) d(aer)mede gedae(n)/
dat he(m) geliefde en(de) al zonder recht oft orlof vand(en) hee(re)/
oft gherichte vander plaetse(n) d(aer) die gherasteert ware(n)/
en(de) zond(er) de voirs(creven) scult te (con)tente(re)n bove(n) dien oick dat he(m)/
de conde was gedaen geweest dat die in rastemente/
ware(n) dese en(de) meer ande(re) pointe(n) hem dienen(de) boodt hij/
te bewise(n) Hoepen(de) oft hijt gethoene(n) conde dat de selve/
jan d(aer)aen verbuert soude hebben xlv s(cellingen) den oude(n) grote(n)/
ge(re)kent voir xiiii d(enieren) oft sulke(n) kue(re)n en(de) brueke(n) als de/
scepen(en) wijsen souden Dair teghen de voirs(creven) jan he(m)/
v(er)antweerden(de) hoepte der voirscr(even) aensprake(n) ongehoude(n)/
te zijne al waert dat de meye(r) zijns v(er)mets volquame/
en(de) dede seggen al mocht zijn dat hij v(er)nemen(de) dat zij(n)/
vader vander hant was die goede gehantplicht ende/
gebruyct mocht hebben soe en soude men nochtan niet/
bevi(n)den dat hij d(aer)af yet v(er)cocht ontvremt v(er)thiert die/
gemi(n)dert oft tsijne(n) prouffite bekeert hadde mair hadde die/
zijne(n) vader ge(re)geert doen wynne(n) werve(n) en(de) besorge(n) ten/
meeste(n) orbe(r) en(de) prouffite der selver en(de) vand(en) ghene(n) die/
op zijne(n) vader wettighe sculde(n) mochte(n) hebben die anders/
met alle(n) verdorve(n) en(de) te nyeute gegaen souden hebben/
en(de) oick soudemen bevi(n)den inder waerh(eit) dat die d(aer) alnoch/
ware(n) tott(er) gheenre behoef dier recht toe mochte(n) hebben en(de)/
al hadden hij die gehantplicht en(de) dmeeste prouffit voe(r)/
de sculders d(aer)af gedaen d(aer)aen en meynde hij niet gebruict/
te hebbe(n) noch in gheene(n) kue(r) gevalle(n) te wese(n) he(m) des
//
getroesten(de) totten rechte Op dwelck nae aensprake/
v(er)antweerden en(de) alt(er)cacien van p(ar)tien de scepen(en) va(n) loven(e)/
vande(n) meye(r) gemaent ghewijst hebben voir een vo(n)nisse/
dat de voirscr(even) jan vander me(re)n ongehouden sal zijn/
van sulker aenspraken als de meye(r) van meye(r) van/
loven(e) inden name van m(ijn) gened(igen) hee(re) op hem gedaen/
heeft cor(am) scabinis in scampno novembr(is) ix
ContributorsChris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-26 by kristiaan magnus