SAL7370, Act: R°212.1-V°213.1 (443 of 619)
Search Act
previous | next
Act R°212.1-V°213.1  
Act
Date: 1477-01-27

Transcription

2019-09-02 by kristiaan magnus
It(em) wouter vanden dale sone wilen daneels en(de) lijsb(etten) vand(er)/
linden zijn wijf in p(rese)ncia hebben genome(n) en(de) bekint dat/
zij genome(n) hebben van denijse laukens den jonghen als/
man en(de) mo(m)boer yngele(n) van boekele zijns wijfs wed(uwe)/
lenarts wilen vander meren thoff desselfs denijs/
mette(n) huysen hoven wynnen(de) landen beemden eeusselen en(de)/
allen ande(re)n toebehoirte(n) gelege(n) inde proch(ie) van bierbeke/
geheete(n) thoff te wildere Te houden te hebben en(de) te/
wynne(n) van halfmerte naestcomen(de) eene(n) termijn van/
nege(n) jae(re)n lang deen nae dander staphants sonder/
middel vervolgen(de) elcx jairs d(aer)enbinne(n) om ende vore/
sessendertich mudd(en) rocx goet en(de) payabel met wa(n)ne en(de)/
met vede(re)n wel bereyt der maten van loev(en) alle jae(re)/
s(in)[t] andriesmesse apostels te betalen(e) ende te loeven(en)/
ten huyse des voirs(creven) denijs en(de) zijns wijfs te leve(re)n q(u)[o]l(ibet)/
ass(ecutu)[m] Ende de weyde vanden voirs(creven) beempden eusselen/
en(de) bogarden om ende voe(r) twintich ryns guld(en) te/
tsestich pl(a)c(ken) tstuc s(in)[t] m(er)tensmesse inden wynter vallen(de)/
ende volbetaelt te zijne s(in)[te] jans(mis)s[e] d(aer)nae volgen(de) den voirs(creven)/
denijse en(de) zijnen wive jaerlijcx den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de)/
q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] Van welcken pachte ende weyhue(re)n de voirs(creven)/
wynnen den voirs(creven) denijse gelooft hebben tsijnre manissen/
vesticheyt te doen(e) ende hem d(aer)af te vreden te stellen/
It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynnen den voirs(creven) t(er)mijn/
lang due(re)nde de voirs(creven) goede wynnen werve(n) ende mesten/
selen wel en(de) loflijc gelijc reeng(enoten) bove(n) en(de) beneden en(de)/
thue(re)n afscheyden selen zij die laten bezayt wel ende/
loflijc want zijse alsoe aenveerden selen Te weten(e)/
een bloc lants houden(de) v(½) boende(re)n gelege(n) aen den naenhov/
strate op deen zijde en(de) den wilderbosch op dande(r) It(em) een/
derdel van eene(n) boend(er) lants gelege(n) aen de mersiershage
//
It(em) een bloc lants geheete(n) gansweybloc houden(de) een boend(er)/
neve(n) de strate die te marbeke weert gaet op deene en(de)/
den gansweye beemt op dande(re) It(em) een boender lants geleg(en)/
opden cleynen wilderberch tusschen de goede he(re)n weyns van/
houthem ridders in beyden zijden It(em) een cleyn bloc lants/
houden(de) omtrint (½) boend(er) gelege(n) ald(aer) naest den voirs(creven) boend(er)/
lants It(em) een boender lants gelege(n) opden groote(n) wilderberch/
tusschen de goede des voirs(creven) her weyns in beyden zijden/
It(em) een half boend(er) lants gelege(n) ald(aer) tusschen de goede jans/
van udekem en(de) de goede jans van loetsberge It(em) de stortte/
en(de) brake wel en(de) loflijc o(m)me gedaen want zijse alsoe/
aenveerden selen Item selen de voirs(creven) wynnen te hue(re)n/
afsceyden van halfmerte allet mest int voirs(creven) hoff zijnde/
moeten uutvue(re)n op de brake der lande voirs(creven) It(em) want de/
voirs(creven) wynne(n) allet coren staen(de) op de lande thue(re)n innecome(n)/
bevinden selen wel bevreet soe is vorweerde dat de selve/
wynne(n) dat te hue(re)n afsceyden alsoe laten selen bevreedt/
It(em) sal de voirs(creven) denijs voir hem behouden den wijbeemt/
en(de) den wijngart mette(n) lande d(aer) aen inne gelege(n) welc/
lant de voirs(creven) wynne(n) den voirs(creven) denijse jaerlijcx acke(re)n selen/
als hijt sal beghe(re)n Desgelijcx sal de voirs(creven) denijs voir/
hem behouden tduyfhuys metten duyven ende dmest d(aer)/
afcomen(de) sal den voirs(creven) gehuysschen volge(n) des selen de/
voirs(creven) wynne(n) den voirs(creven) denijse ten drie jae(re)n moete(n) leve(re)n/
en(de) vue(re)n uut den mesthove alsoe vele mest als hij op/
den selve(n) tzijne(n) wijngaert behoeve(n) sal It(em) insgelijcx sal/
de voirs(creven) denijs voir hem behouden de huysinge(n) bove(n) opden/
berch met alle den waete(re)n dijken ende willige(n) d(aer) op/
staen(de) tussche(n) de goede claes de keersmake(re) en(de) beide de/
wouwers sonder den voirs(creven) wynne(n) d(aer) inne e(n)nich recht oft/
actie te hebben(e) It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) inde bosschen noch
//
willige(n) d(aer) op staen(de) gheen recht noch bewynt hebben noch oic/
hue(r) beesten dair op laten gaen It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) hebbe(n)/
jaerlijcx alle dooft wassende int voirs(creven) hoff sonder tgene dat/
binne(n) den wate(re)n wast d(aer) inne zij gheen recht hebbe(n) en/
selen Des sal de voirs(creven) denijs den derdencorst vand(en) voirs(creven)/
oofte hebben en(de) alst tijtveerdich is selen denijs en(de) de/
wynne(n) elc nae zijn advenant doen lesen en(de) ter eerden/
leve(re)n It(em) selen den voirs(creven) wynne(n) den voirs(creven) denijse jairlijcx/
alle zijn ooft en(de) wijn te loeven(en) moeten leve(re)n It(em)/
selen de voirs(creven) wynne(n) jaerlijcx den voirs(creven) den voirs(creven) denijse/
met hue(re)n wagen(en) ende p(er)den doen acht corweyden van/
bierbeke tot loeven(en) ende als de voirs(creven) wynne(n) den voirs(creven)/
wijn oft ooft te loev(en) leve(re)n selen oft de voirs(creven) corweyen/
doen sal de voirs(creven) denijs den voirs(creven) wynne(n) den montcost/
geve(n) ende dair voe(r) sal de selve denijs den voirs(creven) wynne(n)/
jaerlijcx geve(n) vier ellen wullens lakens gevarwet tot/
eene(n) tabbarde It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) moege(n) truncke(n)/
alle truncboome(n) staen(de) binne(n) om en(de) aen den voirs(creven) lande(n)/
beemde(n) eussele(n) ende bogarden om de selve goede mede/
te bevreden uutgenome(n) de gene die bove(n) verclaert/
staen It(em) waer tsake dat d(aer) e(n)nige oude willige(n) uutwaydde(n)/
oft verdroechden is vorweerde dat die den voirs(creven) wynne(n)/
toebehoe(re)n selen Behalven dat zij voir elcken boom ten/
behoirlike(n) tide gehouden selen zijn te setten ten naesten jae(re)/
dair nae twee levende poten vand(en) selven aerde Item/
selen de voirs(creven) denijs en(de) wynne(n) alle jae(re) coope(n) inde thiende/
schue(r) oft elde(r) binne(n) bierbeke oft d(aer) omtrint tweenviertich/
mandelen stroes d(aer)af de voirs(creven) denijs de tweedeele en(de)/
de wynne(n) tderdel betalen selen dwelck de voirs(creven) wynne(n)/
selen moete(n) halen d(aer) dat gecocht sal wesen en(de) dat/
met zijne(n) beesten etten en(de) te meste beke(re)n en(de) dat vue(re)n/
op de lande alsoe wel op de verste als opden naesten/
slants meesten proffite It(em) selen de vors(creven) wynne(n) jairlijcx
//
twee vercken(en) metten hue(re)n laten loopen van m(er)te tot sinte/
denijsmesse It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) alle jae(re) de grechte(n)/
wege(n) en(de) waterleyde(n) aen op inne en(de) om den voirs(creven) lande(n)/
beemde(n) ende bogarden staen(de) en(de) gelege(n) moete(n) vege(n)/
maken en(de) ruyme(n) wel en(de) loflijc alsoe in tijts dat/
de voirs(creven) denijs d(aer)af gheene scade en(de) lijde It(em) selen/
de voirs(creven) wynnen de sloetele(n) en(de) slote houde(n) alsoeme(n) hen/
die leve(re)n sal en(de) die sele(n) zij alsoe laten te hue(re)n afsceyde(n)/
en(de) oft zij e(n)nige verloren die souden zij moete(n) doen maken/
It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) jaerlijcx int voirs(creven) hoff leve(re)n/
tweehondert walme(re)n om de huysinge vand(en) voirs(creven) hove/
mede te decken It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) alle den leem/
diemen int voirs(creven) hoff verorboe(re)n sal halen mair de voirs(creven)/
denijs sal dien doen steke(n) It(em) selen de voirs(creven) wynnen/
hebben den voirs(creven) t(er)mijn lang due(re)nde thalf boender/
bosch luttel min oft meer gelege(n) opde delle aen raetshovens/
bosch It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne(n) ten lesten jae(re) van/
hue(re)n voirs(creven) t(er)mijne sele(n) moege(n) hoervruchte(n) een boend(er) lants/
inde brake It(em) is vort vorweerde dat de voirs(creven) denijs/
en(de) wynne(n) van malcande(re)n selen moege(n) sceyde(n) ten/
yersten sesse jae(re)n behalve(n) dat de gene die alsoe sceyde(n)/
sal willen dat den ande(re)n een half jaer te voe(re)n sal/
moete(n) cundige(n) En(de) alle dese vorweerde(n) (et)c(etera) cor(am)/
roelants vync januar(ii) xxvii
ContributorsChris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-02 by kristiaan magnus