SAL7370, Act: V°219.4-V°222.1 (458 of 620)
Search Act
previous | next
Act V°219.4-V°222.1  
Act
Date: 1477-02-08

Transcription

2021-01-30 by kristiaan magnus
It(em) thomaes crabbe woenen(de) te berthem in p(rese)ncia heeft/
genome(n) ende bekint dat hij genomen heeft van m(ijnre) vr(ouwen)/
en(de) co(n)vente sgoidshuys vander banck met consente en(de)/
ten bijzijne der mo(m)bo(r)en desselfs goidshuys dwinhoff
//
ter banc voirs(creven) des voirs(creven) goidsh(uys) met alle den wynnen(de) landen/
beemden eusselen bog(ar)den d(aer)toe hoeren(de) ende allen ande(re)n toebeh(oirten)/
Te houden te hebben ende te wynne(n) van halfmerte naestcomen(de)/
eene(n) termijn van tweelf jae(re)n lang vervolgen(de) Elcx jaers/
d(aer)enbinne(n) de voirs(creven) wynnen(de) lande om en(de) voe(r) deen helicht van/
alle den vruchten d(aer)op jaerlijcx wassen(de) It(em) sal de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) lande wynnen werven en(de) mesten wel en(de)/
loflijc gelijc reengenote(n) boven en(de) beneden It(em) is vorweerde dat/
de voirs(creven) wynne van elcken stucke lants groot oft cleyne/
over ander voeder tcoren inne vue(re)n dierste voeder m(ijnre) vr(ouwen)/
en(de) dander voeder hem selven It(em) sal de voirs(creven) wynne hebben/
dwoenhuys met allen den ande(re)n huysen die de wynne/
voirtijts gehouden heeft Behoudelijc dat m(ijn) vr(ouwe) sal/
hebben beyde de cleyne schue(re)n en(de) oic de ande(r) huyse/
die zij voirtijts gehouden heeft It(em) sal de voirs(creven) wynne/
alle jae(re) zayen twee oft drie dach(mael) raepsaets tot rapen/
en(de) die selen m(ijn) vr(ouwe) en(de) de wynne te gelijke deylen/
It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jae(re) m(ijnre) vrouwen zayen drie/
oft vie(r) molevaten lijsaets en(de) hem selven oic alsoe vele/
op gelijc lant neven een en(de) en woude de wynne alsoe/
vele lijsaets niet zayen soe soude hij d(aer) voe(r) moeghen/
gherste d(aer)op zayen en(de) m(ijn) vr(ouwe) sal hue(r) lijsaet leveren/
en(de) huer vlas doen wien ende slijten op hue(re)n cost/
mair de wynne sal dat ter roeten vue(re)n ende halen/
It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne allet stroe en(de)/
voesteringe(n) vand(en) voirs(creven) goeden comen(de) vueren int voirs(creven) hoff/
en(de) aldaer etten en(de) slijten met zijnen beesten en(de) te meste/
bringe(n) ende dat mest ten behoirliken tide weder uutvue(re)n/
op tvoirs(creven) lant slants meesten proffite alsoe wel opt/
verste als opt naeste It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jae(re)/
tcoren dat op tvoirs(creven) lant besayt is wel en(de) loflijc/
bevreden te halfmerte en(de) te zijne(n) afscheyden wel/
bevreet laten It(em) sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) termijn/
due(re)nde de haghen ende vorlen moege(n) te berringhen voer/
hem maken Behoudelijc dat hijter genoech late mede te
//
bevreden(e) ende dat trunchout dat aen dlant steet/
dat sal de voirs(creven) wynne moege(n) af truncke(n) sond(er) opgaende/
hout dat mach hij slenen It(em) sal de voirs(creven) wynne/
allet core(n) dat van m(ijnre) vrouwe(n) helicht comen sal te/
loeven(e) in hue(r) herberghe leve(re)n ende opten solder drage(n)/
oft elders te loeven(e) dairt m(ijnre) vrouwe(n) gelieve(n) sal It(em)/
sal de voirs(creven) wynne alle weghe ende straten houden en(de)/
maken als te doen sal zijn op sijnen cost die aen die/
goede liggen die hij vanden godshuyse hult sonder die/
herstraten d(aer)af sal hij de leesten slichten en(de) m(ijn)/
vrouwe sal de heerstrate houden Item sal de voirs(creven) wy(n)ne/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde hebben den graetbempt eene(n) bempt/
te rixvonde(r) en(de) die bemde in heverbroeck uuytgenome(n) de(n)/
bempt die m(ijn) vrouwe selve behoude(n) sal voir huer hoyen/
Ende tvoirs(creven) hoy d(aer)af comen(de) sal de wynne ter banck int/
godshuys vue(re)n om en(de) voe(r) jairlijx sesthien r(yns) gulden(en)/
te xx stuv(er)s tstuck iii pl(a)c(ken) voe(r) den st(uver) aut val(orem) deen/
helcht tsinte m(er)tensmesse ten tide als de meest(er) vander/
carweyden ons gened(ichs) he(re)n ts(er)togen om tghelt vander/
carweyden sidt ende dander helcht te meye als oick de/
voirs(creven) carweyde meest(er) sidt Ende es vorweerde soe v(er)re/
tvoirs(creven) godshuys den voirs(creven) wy(n)ne yet tacht(er) wa(r)e dat salme(n)/
he(m) d(aer)ane corte(n) ende oft de voirs(creven) [win] den voirs(creven) carweyde meest(er)/
ten voirs(creven) tijde niet en betaelde vand(en) voirs(creven) weygelde en(de)/
dat tvoirs(creven) godshuys d(aer)af schade soe heeft geloeft de/
selve wy(n)ne die scade en(de) last te betale(n) Item sal de voirs(creven)/
wynne den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde elx jaers hebbe(n) die twee/
eeussele t(er) elst neve(n) pet(er)s rox eeussele en(de) d(aer) aen deeussel/
dat m(ijn) voirs(creven) v(rou)we houdt Item sal de voirscr(even) wy(n)ne/
noch hebbe(n) deeussel gelege(n) tussche(n) m(ijnre) v(rou)we(n) en(de) pet(er)s rogge/
Item sal de voirscr(even) wy(n)ne alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mij(n) due(re)nde/
te wynte(r) leve(re)n m(ijnre) v(rou)wen voirs(creven) tot vier coeyen alsoe vele/
stroes als tot lx mandele(n) toe d(aer)af de xx mandele(n) zij(n) sele(n) va(n)/
wint(er) stroo en(de) de xl va(n) some(re)n stroo Item sal de voirs(creven)/
wy(n)ne moege(n) truncken de willige(n) opde voirs(creven) bempde staen(de)/
van vier jaren out om de voirs(creven) bempde mede te heymen(e)
//
ende te bevreden(e) dairt gewoenlijck es van doene ende ten/
leste(n) jae(re) te zijne(n) afscheydene wel beheymt en(de) bevredt/
late(n) en(de) mijn vrouwe saelt truncke(n) vande(n) willege(n) hebbe(n)/
aen hare(n) bempt Item sal de wynne elx jaers leve(re)n/
vijftich costbaer willege(n) poote(n) vande(n) selve(n) sape en(de) m(ijn) v(rou)we/
salse doen sette(n) Item sal die voirs(creven) wy(n)ne die voirs(creven) eeusele(n)/
en(de) bempde(n) die hij hout jaerlijx wel en(de) loflijck grave(n) en(de) ryole(n)/
en(de) te(n) ynde va(n) zijne(n) t(er)me die wel gegrave(n) en(de) geryoelt late(n)/
Ende m(ijn) vrouwe sal beyde de grechte(n) veghe(n) die ae(n) huer/
eeussel ligge(n) en(de) oick die leygrecht yege(n) huer eeussel It(em)/
sal die voirs(creven) wy(n)ne alle v(er)droechde willige(n) moge(n) afhouwe(n)/
vande(n) voirs(creven) goede(n) en(de) voir elke v(er)droechde willige sette(n)/
twee levende pote(n) vande(n) selve(n) arde Item de voirs(creven) wy(n)ne/
sal moete(n) vuere(n) uyte(n) voirscr(even) hove vier voeder mest elx jaers/
aende wijng(ar)de met vier oft met vive p(er)den ende desgelijx/
een voeder mest opde wermoes hove ende sal den gehouden/
zijn den wijn als hij gesneden sal zijn te vue(re)n int voirscr(even)/
godshuys It(em) sal de wy(n)ne voirs(creven) alle jae(re) m(ijnre) vrouwe(n) halen vier/
duysent wij(n)g(ar)tstake(n) op een mile nae den cloeste(r) Dair sijse hebbe(n)/
oft coope(n) sal en(de) aende wijng(ar)de vue(re)n en(de) die reven cortelinghe/
en(de) oude stake(n) vande(n) wijng(ar)de int cloester bringe(n) Item sal de/
wynne voirscr(even) jairlijx m(ijnre) vrouwe(n) hale(n) op een mile nae den/
cloeste(r) vi[m] mutsarts beckers en(de) brieders rijs groot en(de) xxv/
wissen houts desgelijx v(er)re uuytgenome(n) opt bosch ter me(re)n bove(n)/
winxele Ende alsmen d(aer)op hout dan sals de wij(n)ne moete(n)/
halen ix oft x duisent Ende elker jouffr(ouwen) rintmeest(er) ende/
den huyslieden inde h(er)berghe sal hij oick elx jaers een voeder/
houts hale(n) oick alsoe v(er)re met iiii oft v p(er)de(n) gelijck m(ijnre)/
vrouwe(n) oft iiii st(uvers) voe(r) elke vraecht elker der voirs(creven) jouffr(ouwen)/
te geve(n) uuytgenome(n) d(er) jouffr(ouwen) die met m(ijnre) v(rou)we(n) inne/
woone(n) d(aer) en sal de wy(n)ne niet innegehoude(n) zij(n) het en/
wa(r)e der jouffr(ouwen) van oppendorp Item sal de voirs(creven) wi(n)ne/
gehoude(n) zij(n) te hale(n) alle savel leem steene en(de) kalck tot/
voscapelle en(de) ald(er)hande ande(r) stoffe dieme(n) int cloest(er) ae(n)de/
huyse oft gestichte(n) behoeve(n) sal met zijne(n) wagen(en) en(de) p(er)den
//
uuytgenome(n) totte(n) nuwe(n) huysen ende desgelijx sal de wi(n)ne/
hale(n) alle jae(re) twee duysent tiechele(n) opde tiechelrie Item/
sal de voirscr(even) wy(n)ne jaerlijx m(ijnre) vrouwe(n) noch diene(n) met/
wagen(en) en(de) vier p(er)den drie daghe dair zijs te doe(n) sal/
hebben ende soe wa(n)neer de voirs(creven) wy(n)ne m(ijnre) vrouwe(n) carweye/
doet soe sal hij alsdan hebbe(n) en(de) zijn p(er)de [den] cost Item/
waert dat geviele dat god verhuede(n) moet dat orloge/
int lant ware oft orloghs volck int lant q(ua)me en(de) dlant/
omtrint love(n) niet wel te vreden en wa(r)e dan soude de/
wy(n)ne gehoude(n) zij(n) m(ijnre) vrouwe(n) en(de) jouffr(ouwen) huysraet te loven(e)/
te vue(re)n en(de) weder om te vue(re)n oft alst tijdich wa(r)e It(em)/
sal de voirs(creven) wy(n)ne m(ijnre) vrouwe(n) moete(n) leve(re)n hond(er)t bondele(n)/
walms om die huysinghe mede te decken(e) ende alsmen/
den walm v(er)decken sal soe sal m(ijn) vrouwe den wercliede(n)/
de(n) montcost geve(n) en(de) m(ijn) v(rou)we sal de dachue(re)n betale(n) It(em)/
sal de voirscr(even) wynne m(ijnre) vrouwe(n) herde(n) en(de) doen huede(n) sesse/
vercken(en) alsoe dat zij n(er)ghe(re)ns scade en doen en(de) mij(n) v(rou)we/
salse vueden ende waert alsoe dat zij yema(n)de scade daden/
bij gebreke vande(n) herde dat soude de wy(n)ne m(ijnre) v(rou)we(n) moete(n)/
oprichte(n) en(de) betale(n) Item en sal de wy(n)ne voirs(creven) va(n) yema(n)de/
and(er)s egheen lant va(n) buyte(n) moege(n) houde(n) het en zij met m(ijnre) v(rou)we(n)/
consente Item sal de wy(n)ne alsmen bruwet va(n) m(ijnre) vrouwe(n)/
hebbe(n) en(de) hij te vo(r)en seegt een tonne hoppen ende alst tot/
seve(n) tonne(n) es soe sal de voirscr(even) wy(n)ne dair voe(r) m(ijnre) v(rou)we(n)/
geve(n) twee mudden g(er)sten Item sal de voirs(creven) wy(n)ne moge(n)/
doen bruwe(n) va(n) zijne(n) goeden op m(ijnre) vrouwe(n) ketel en(de) cupe(n)/
twee oft driewerve(n) elx jaers inde vasten(en) en(de) te(n) oechste/
oft als hem dat gelieft Item waert dat geviele/
dat god verhueden moet dat e(n)nige scade van brande/
ae(n)de huysinge bynne(n) den cloeste(r) quame en(de) dat van/
swynne(n) wege(n) toequame soe is vorweerde dat de voirs(creven)/
wy(n)ne de(n) voirs(creven) godsh(uyse) geve(n) sal dair voe(r) hondert pet(er)s/
te xviii st(uvers) voe(r) den pet(er) oft een anders huys soe g(roe)t/
en(de) goet doen maken Item sal de voirs(creven) wy(n)ne alle/
de lande late(n) ten ynde van zijne(n) t(er)mijne vorscr(even) gelijck/
hijse vant tsijne(n) aencome(n) Te weten(e) vande(n) lande dat nu
//
besayt es houden(de) omtrint xxv boende(r) en(de) drie dach(mael) d(aer)af/
de vi boende(r) besayt zijn met tarwe(n) en(de) dander lant met/
rogghe besayt en(de) al op zijn vier getideghe vore(n) uuytge/
nome(n) drie dach(mael) yegen de poirte ov(er) bove(n) bloxken/
die ware(n) met rapen besayt Ende de storte houden(de)/
omtrint xxv boender en(de) ii(½) dach(mael) en(de) die eens omgedae(n) en(de)/
die brake al geheel late(n) en(de) die houden(de) omtrint xxvi boende(r)/
Item sal de voirs(creven) wy(n)ne te sijne(n) leste(n) jae(re) alle dmest int/
voirs(creven) hof wesen(de) voe(r) kerssavonde uuyte(n) hove moete(n) vue(re)n opt/
lant voirscr(even) alsoe hijt vant Te weten(e) aent koe eussel/
inden herick omtrint iii dach(mael) noch tstuck lanxt de hev(er)st(ra)te/
en(de) d(aer)neve(n) noch opt selve velt omtrint (½) dach(mael) Item sal m(ijn)/
vrouwe den voirscr(even) wy(n)ne alle geve(n) vive ellen lakens tot/
zijne(n) tabbarde oft twee rinssche gulden(en) dair voe(r) va(n) xl st(uvers)/
iii pl(a)c(ken) voe(r) den stuv(er) Item sal m(ijn) vrouwe doen de(n) wy(n)ne/
vive oft sesse vie(re)ndeel scape om die te houden(e) gelijck/
alsoet gewoenlijck es te weten(e) twee jare(n) om de helcht/
en(de) alsdan te deylen(e) op dat hue(re)r e(n)nich gelieft ende soe/
wa(n)neer de wy(n)ne gheen scape van m(ijnre) vrouwe(n) en houdt/
soe sal de wy(n)ne gehouden zijn m(ijnre) vrouwe(n) te geve(n) jairlix/
de(n) t(er)mijn due(re)nde te paesschen een vet lam Item es/
vorweerde soe v(er)re dat e(n)nigen last oft cost q(ua)me int voirs(creven)/
cloester vande(n) volke va(n) wapen(en) dat dien cost m(ijn) voirs(creven)/
v(rou)we gehoude(n) sal zij(n) te drage(n) Item sal m(ijn) v(rou)we voirscr(even)/
jairlijx sculdich zij(n) den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde te geve(n)/
den wy(n)ne vive mudde(n) even(en) om dat hij gheen lant/
voe(r) uuyte en heeft inde stortte Item sal m(ijn) vrouwe/
voirs(creven) ten oechste jairlijx sette(n) eene(n) man om te hulpe(n)/
binden tcore(n) en(de) dat oick hulpe(n) invue(re)n Item sal m(ijn)/
v(rou)we voirscr(even) alle grebben aende lande staen(de) moete(n) doen/
maken op hue(re)n cost Ende wes alsdan voirtane d(aer)aen/
gebreken sal dat sulle(n) m(ijn) vrouwe en(de) de wy(n)ne te gelijke/
doe(n) maken ende soe v(er)re d(aer) e(n)nich hout behoefde dat/
sal de wy(n)ne gehoude(n) zij(n) te halen(e) dairt m(ijn) vrouwe he(m)/
bewijse(n) sal op huer erve Item sal de wy(n)ne voirs(creven) moete(n)
//
maken allet mout dat m(ijn) vrouwe orbe(re)n sal bynne(n)/
den jae(re) ende dat hulpen dragen ende beghieten gelijck/
dat gewoenlijck es en(de) dair voe(r) sal hij hebben elx/
jaers drie tonne(n) hoppen als hijs best te doe(n) sal/
hebben en(de) alst m(ijnre) vrouwe(n) dat gerieve(n) sal zonder/
arghelist Item sal de wy(n)ne voirscr(even) hebben jairlijx/
een dach(mael) lants voe(r) uuyte in eenich vande(n) twee bloke(n)/
die in beyden zijden vande(n) cloeste(r) gelege(n) zijn dairt m(ijn)/
vrouwe hem bewijsen sal om vitsen oft pastue(r) d(aer) op/
te sayen(e) voe(r) zijn beesten Ende alle dese vorw(er)den/
cor(am) roelants tybe febr(uarii) viii
ContributorsChris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-02 by kristiaan magnus