SAL7370, Act: V°52.2-R°53.1 (99 of 620)
Search Act
previous | next
Act V°52.2-R°53.1  
Act
Date: 1476-08-12

Transcription

2020-10-26 by kristiaan magnus
It(em) villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit elisab(eth)/
standaerts ad om(n)ia et sin(gu)[la] bo(na) i(m)mo(bilia) et he(re)dit(aria) joh(ann)is will(el)mi/
et symonis stockelpot fr(atru)m gossuini oeghe et beat(ri)cis stockelpot/
eius uxoris p(ro)liu(m) na(tur)aliu(m) d(i)c(t)e elisab(eth) standarts infra lovan(ium) et/
libertate(m) lovanien(sem) sit(a) in mans(ionibus) domib(us) curtib(us) t(er)r(is) ar(abilibus) ce(n)su t(re)ce(n)sa/
redditib(us) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)sis p(ro) c(er)t(is) recog(nicionibus) et p(ro)miss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is)/
in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) q(ua)ru(m) tenor seq(ui)t(ur) in hec v(er)ba It(em) is vor/
werde en(de) hebben alle de voirs(creven) kijnde(re)n met hue(re)n momboren/
als voe(r) geconsenteert en(de) gewillecoirt dat de voirs(creven) lijsb(et) hue(r)/
moeder hebben houden ende besitte(n) sal hue(r) leefdage lang de/
goede hier na volgen(de) die de voirs(creven) iiii kijndere na de doot/
d(er) selv(er) deylen selen in iiii porceelen Te wete(n) een huys ende/
hoff metten bogarde en(de) ii v(ier)del wijng(ar)ts gelege(n) inde wij(n)g(ar)t/
strate Te wete(n) tvoirs(creven) huys tusscen den hoff magrieten/
reymaers en(de) tgroot huys den voirs(creven) monulpho in deylinge(n)/
gevallen Den bogart metten wijngaerde tusscen de goede/
gorts bogart en(de) des gasthuys wijngart streckende ned(er)w(er)t/
totter calchofstraten op den co(m)mer en(de) chijs dair voir uut/
gaende te wete(n) xii st(uvers) borseghelts et sub hiis sat(isfacere) et war(andizare)/
Met sulker condicien soe v(er)re men namaels bevonde uute(n)/
voirs(creven) goeden gaende enigen andere(n) co(m)mer dan voirg(eruert) is/
en(de) het met rechte afgewonne(n) worde dat zij dien met coste/
en(de) comme(r) te gelike te weten elc vande(n) voirs(creven) moed(er) en(de)/
kijnde(re) zijn vijfste deel selen en(de) sal dragen It(em) de voirs(creven)
//
kijnde(re)n met huere(n) mombore(n) als voe(r) hebben gekint en(de) gelijt/
dat hen de voirs(creven) hue(r) moeder geheelijc en(de) al vol en(de) genoech/
gedaen heeft vanden beruerlike(n) goeden have en(de) erve vliegen(de)/
erve hen gemaect als voirs(creven) is P(ro)mitt(ens) null(atenus) alloqui s(ed) war(andizare)/
Ende dat de selve moeder metter haven en(de) vliegen(de) erve die/
zij te huerwerts nu ter tijt heeft oft hebben mach in eniger/
manieren hue(re)n vryen eygen(en) wille sal moegen doen met testa/
mente oft anders Ende soe wes oic de voirs(creven) moeder vand(en)/
voirs(creven) goeden gehaven mach hebben den voirs(creven) kijnde(re)n in dey/
lingen gevallen ende vander hanteringen der selver sal de/
moeder vanden voirs(creven) kijndere(n) tot ewige(n) dagen ongelast blive(n)/
Hebben voirt gelooft de voirs(creven) kijnde(re) ind(ivisim) als voe(r) alle de sculde(n)/
te betalen die de voirs(creven) wilen meester jan op dese werelt sculd(ich)/
is bleven aen wien het zij en(de) de voirs(creven) hue(r) moeder dair af/
te ontlasten Et quilib(et) p(ro)misit aliu(m) de quarta p(ar)te ind(ivisim) r(e)leva(r)e/
m(er)cels hoeve(n) martii xxi a(n)no lxxiii Et habuit que(re)las h(iis)/
int(er)f(uerunt) berghe vos augusti xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-16 by kristiaan magnus