SAL7371, Act: R°102.4-V°102.1 (230 of 734)
Search Act
previous | next
Act R°102.4-V°102.1  
Act
Date: 1477-11-20

Transcription

2020-07-27 by kristiaan magnus
Vander questien die voir den rade vand(er) stad come(n) is tusschen woute(re)n/
vand(en) dijke pelsmake(r) ter eenre zijden en(de) matheeuse colcx/
nu tertijt rentm(eeste)r vand(en) groote(n) gasthuyse en(de) arnde m(er)celijs/
die ald(aer) rentm(eeste)r plach te zijne ter ande(re) om de weerde/
van vi(½) stuv(er)s erflic die de voirs(creven) wout(er) in seke(re)n cleyne(n) ouden/
chijse aen de wittevrouwe(n) van loeven(e) bevonden heeft gaen(de) uut/
den huysen mette(n) hove en(de) den toebehoirte(n) gelege(n) te loeven(e)
//
int pelleberchstraetke(n) in sint jacops p(ro)chie tusschen de goede/
pet(er)s vand(er) bueken en(de) meest(er) henricx vand(er) to(m)men boven/
dwaerscap dat he(m) d(aer) af van des voirs(creven) gasthuys wege(n) dair hij/
tselve goet tege(n) gecrege(n) heeft als hij d(aer) af gued(inge) en(de) vestich(eit)/
ontfinck gedaen is Welcken chijs de selve wouter versocht/
afgedaen en(de) sijn waerscap in dien voldaen te hebben meynen(de)/
dat dat alsoe sculd(ich) wae(r) te geschien D(aer) op de voirs(creven) matheeus/
en(de) [arnt] rentm(eeste)rs opdeden seggen(de) dat waer wae(re) dat tgasth(uys) die/
goede den voirs(creven) woute(re)n hadde vercocht en(de) dat den voirs(creven) chijs/
vand(en) wittevrouwe(n) buyte(n) der waerscap was bleve(n) en(de) d(aer) inne/
verswege(n) dat mocht zijn bij dien dat tgasth(uys) gheen specificacie/
en hadde gewete(n) vand(en) chijse diet betaelt hadde beyde aende/
wittevr(ouwen) en(de) ande(r) op oft van wat goeden oft panden zij die/
chijs(en) hadden betaelt Ende na dien dat den rentm(eeste)r(e)n voirs(creven)/
lestwerf geseecht wart bijder stad dat zij aender wittevr(ouwen) chijsboec/
gaen souden verneme(n) waer af oft wat panden de selve/
vand(en) wittevrouwe(n) dien voirs(creven) chijs eysschen(de) ende heffen(de) was wae(re)n/
en(de) zij soe zij claerden dat [dien] acht(er)volgen(de) bevonden hadden in een/
zee(r) out boecxke(n) vand(en) wittevrouwen dien op de voirs(creven) goede staen(de) Soe/
p(rese)nteerden zij en(de) gaven over van sgasth(uys) wege(n) nae dien dat/
tgasth(uys) alnoch opden voirs(creven) gront behouden hadde ende heffen(de)/
wae(re)n eenen r(yns) guld(en) te xx st(uvers) erflijc die hen van ii jaren/
onbetaelt uutstondt dat zij bereet wae(re)n dien chijs erflijc/
dair aen te laten cortten met alsulcke(n) pe(n)ning(en) en(de) alsoe hoege als/
dien selven chijs nae den ouderdom desselfs en(de) der ordinan(cien) vand(er)/
stad te quite(n) soude moege(n) staen en(de) dat des gasth(uys) chijs soe vele/
gemynct worde en(de) tsurplus he(n) opgeleegt wordde Hopen(de) d(aer) mede/
te gestaen(e) met meer reden(en) d(aer) toe in alle(n) zijden gealligeert/
es geappointeert dat den voirs(creven) woute(re)n naevolgen(de) der voirs(creven)/
p(rese)ntacien cortsel vand(en) voirs(creven) ouden chijse geschien sal aenden/
r(yns) guld(en) erflijc en(de) d(aer) af vestich(eit) gedaen wordden ende vander/
questien die zij hadden vand(en) voirs(creven) twee jae(re)n achterstels/
des voirs(creven) ryns guld(en) erflijc es geappointeert dat/
wouter dien oplegge(n) sal te voird(er) want tgasth(uys) den last/
en(de) achterstel vand(en) voirs(creven) vi(½) st(uvers) erflijc gedrage(n) en(de) betaelt/
heeft mair woute(re)n selen volgen sijn vi(½) st(uvers) eens die hij voir/
een jaer rinte vand(en) voirs(creven) chijse onder scepen(en) heeft gestelt/
Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi nove(m)br(is) xx
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-10-03 by kristiaan magnus