SAL7371, Act: R°289.1-R°291.1 (632 of 736)
Search Act
previous | next
Act R°289.1-R°291.1  
Act
Date: 1478-05-04

Transcription

2020-02-23 by kristiaan magnus
It(em) thomaes reers sone wilen jans reers in p(rese)ncia heeft genome(n)/
en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van vrouwe yden van suetendale p(ri)orinne jouffrouwen g(er)truyden van belanden(en) ende/
katlijne van lo(m)men(en) jouffrouwe(n) co(n)ventuale(n) des godshuys van/
shertoge(n) eylande bij ghempe thoff desselfs godshuys gelegen te/
dunberghe inde prochie van cortelke metten huysen hoven/
wynnen(de) landen metten derden schoeven en(de) vierdenschoeve alsoe/
verre het den voirs(creven) godshuyse toebehoe(re)nde is en(de) de selve thomaes/
tot noch toe gehouden heeft uutgenomen alsulcken vroente alse/
de goede liede vanden dorpe van cortelke ald(aer) teghen tvoirs(creven)/
goidshuys van ghempe gecreghen hebben Te houden te hebben/
en(de) te wynne(n) van halfmerte lestleden eene(n) t(er)mijn van vierthien/
jae(re)n lang deen nae dande(r) sonder middel vervolgen(de) elcx jaers dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r) seventhien mudd(en) rocx een mudde/
witter erweten goet en(de) payabel der maten van loeven(en) met wanne/
en(de) met vede(re)n wel bereyt alle jare sint andriesmisse ap(oste)ls te/
betalen ende te loeven(en) tarschot oft te ghempe opden spyker te leve(re)n dairt den voirs(creven) godshuyse alder best gelieven sal op zijne(n)/
cost en(de) des salmen den voirs(creven) wynne los quijt ende vry/
houden van allen ongelde weechgelde en(de) assizen die hem vand(en)/
voirs(creven) coren(en) vallen ende comen mochten It(em) sal de voirs(creven) wynne/
hebben de helicht vand(er) corenthienden van halfmerte lestleden/
twee jae(re)n lang gedue(re)nde gelijc hij die tot her toe gehouden heeft/
en(de) den voirs(creven) goidshuyse toebehoe(re)nde is jaerlijcx om ende vore/
tweentwintich mudd(en) rocx een mudde erwete(n) vierthien mudd(en)/
ghersten sesthien en(de) een half mudden even(en) ende een mudde/
tarwen algader alsulcx grains als vand(er) selv(er) thienden comen/
sal d(er) maten van loeven(en) alle jare sint andriesmisse ap(oste)ls te/
betalen en(de) te loeven(en) oft taerschot dairt den voirs(creven) goidshuyse/
gelieve(n) sal te leve(re)n Ende want ten ynde vand(en) voirs(creven) twee/
jae(re)n de pachtinge der voirs(creven) thienden uut en(de) geexpireert sal/
zijn soe is vorweerde dat tvoirs(creven) godshuys de wederhelicht der/
voirs(creven) thienden verpachten sal op hoegen binnen den selven tide/
en(de) soe die selve helicht alsdan op hoegen uutgegeve(n) sal werden/
sal de voirs(creven) wynne de helicht hebben soe hij die tot noch gehadt/
heeft den voirs(creven) termijn der voirs(creven) pechtinge(n) gedue(re)nde elcx jaers/
om en(de) voe(r) alsulcken so(m)me van greyne oft anders als die weder/
helicht in mate(n) voirscr(even) uutgegeve(n) sal werden te leve(re)n ende te/
betalen ten t(er)mijnen ende ten plaetsen soe die voirscr(even) staen
//
quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) voirtmeer sal de voirs(creven) wynne vand(er) voirs(creven) thiende(n)/
leve(re)n jaerlijcx den voirs(creven) godshuyse vijfentwintich mandelen/
stroes half wynter en(de) half somer stroe ende den p(er)soen van cortelke/
alst he(m) m(ijn) vrouwe voirs(creven) beveelt jaerlijcx oft der selver vrouwen/
tweelf mandelen stroes half eens half anders gelijc voirs(creven) is/
ende alle dander stroe dat vand(en) voirs(creven) goeden en(de) der helicht/
vand(er) thiende(n) comen sal dat en sal de voirs(creven) wynne niet moege(n)/
vercoope(n) noch wech geve(n) mair sal dat etten binne(n) den voirs(creven)/
hove met sijne(n) beesten ende dair af mest maken en(de) op tvoirs(creven) lant/
vue(re)n tslants meesten proffite Welcke lande hij alle drie jae(re)n/
sal sculdich sijn tovermesten wel en(de) loflijc gelijc regenoten boven/
en(de) beneden ende oic tsijne(n) lesten drie jae(re)n van sijnen voirs(creven) t(er)mijne/
en sal hij niet moege(n) e(n)nich lant hoervruchten den voirs(creven) godshuyse/
toebehoeren(de) ende oic sal hij ten eynde vand(en) voirs(creven) t(er)mijne den roggen(en)/
art besaeyt laten met rogge met zijne(n) getidege(n) voren en(de) de/
brake ende stortte eens o(m)me gedaen wel en(de) loflijc gelijc zijne(n)/
reengenote(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne hebben ende houden sijnen/
voirs(creven) t(er)mijn lang dueren(de) alle de beemde eeusselen ende weyden/
den voirs(creven) goeden toebehoe(re)nde soe waer die gelegen sijn alsoe verre/
henric van meldert voe(r) en(de) de voirs(creven) thomaes nae de voirs(creven)/
weyde en(de) beemde tot her toe gehouden hebben elcx jaers d(aer)enbinne(n)/
om ende voe(r) vijfentseventich ryns guld(en) te twintich stuv(er)s tstuck/
den stuv(er) te drie pl(a)c(ken) ende vijfentwintich ponden goeder cusbarer/
hantkeese bote(re)n tsinte mertensmisse inden wynter te betalen den/
voirs(creven) godshuyse Ende voirtmeer sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx geven/
den voirs(creven) godshuyse hondert opgedroechde hantkeese goet ende/
loflijc nae hue(re)r behoirten op hue(re)n cant staende tsint jansmesse/
te betalen oft vierthien nacht d(aer) nae te vol leve(re)n ende desgelijcx/
sal hij leve(re)n den voirs(creven) godshuyse jaerlijcx omtrint sinte denijsmesse/
vijftich goeder cusbarer hantkeese als voirs(creven) is den voirs(creven) t(er)mijn/
dueren(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx houden zijnen/
t(er)mijn lang dueren(de) den p(er)soen van cortelke een rint wynter/
en(de) somer oft hem d(aer) voe(r) laten eene(n) beemt die gelegen is tegen/
devenrot beneden dbroeclant dwelc van beyden den voirs(creven) godshuyse/
alder best gelieve(n) sal It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx den voirs(creven)/
goidshuyse insgelijcx houden een rint wynter en(de) so(m)mer en(de) algad(er)/
gelijc zijns selfs beesten op dat tgodsh(uys) voirs(creven) dat aldaer bestelt/
It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx sijnen t(er)mijn dueren(de) houden en(de)/
hebben den beemt geheete(n) switten eussel toebehoeren(de) den voirs(creven)
//
co(n)vente van ghempe alle jare om en(de) voe(r) thien ryns gulden(en)/
te negenthien ende eene(n) halve(n) stuv(er)s tstuck elcken te drie pl(a)c(ken)/
alle jae(re) tsinte mertensmisse inden wynter den voirs(creven) co(n)vente te/
betale(n) en(de) te ghempe te bringe(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne houden/
verre en(de) beer sdorps behoef en(de) dat alsoe dat hij tvoirs(creven) godsh(uys) d(aer)af/
schadeloos houden sal It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx den vorste(r) des/
voirs(creven) godsh(uys) sculdich zijn teten te geven(e) gelijc sijne(n) huysgesinne uut/
genome(n) van broode en(de) van vleessche en(de) desgelijcx alle jae(re) den mayers/
die sgodsh(uys) beemde(n) ald(aer) mayen selen den cost geven uutgenome(n) van/
broode It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlijcx leve(re)n zijnen t(er)mijn duerende/
negen hondert walms om de huysinghe d(aer) mede te houden ende/
alsmen den walm voirs(creven) verdecken sal dan sal de wynne den wercliede(n)/
den montcost geven en(de) tvoirs(creven) godsh(uys) de dachue(re)n betalen En(de) waert/
alsoe dat tvoirs(creven) godshuys [in op oft aen de huysingen vand(en) voirs(creven) goeden] e(n)nich nyeuwercke van ty(m)meringe(n) oft plecke(n)/
dade dair maken d(aer)af soude de wynne den werclieden den montcost/
geve(n) gelijc voirs(creven) is ende wes dair toe te halen wae(r) desmen behoefde/
ten voirs(creven) wercke dat sal de wynne sculdich zijn te halen met sijnen/
peerden aldaert hem tvoirs(creven) godsh(uys) coope(n) en(de) bewijsen sal binnen den/
voirs(creven) dorpe oft binnen eender milen d(aer) omtrent sonder argelist It(em)/
sal tvoirs(creven) cloest(er) behouden de porte mette(n) dofhuyse alsoe zij dair steet/
sonder den wynne e(n)nich recht d(aer) inne te hebben Des sal de voirs(creven)/
wynne van alle coste en(de) laste van desmen dair aen werct ongehouden/
sijn van montcoste en(de) ande(r) costen ende desgelijcx sal de selve wynne/
ongehoude(n) sijn van montcoste ende van allen ande(re)n costen vand(er) thiende/
sch schue(ren) en(de) vanden thienden solde(r) It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerl(ijx)/
merghele(n) een half boender lants en(de) sculdich sijn te halen met/
sijne(n) wage(n) ende peerde(n) aldaert hem tvoirs(creven) godsh(uys) coopen en(de) bewijsen/
sal opden poel It(em) en sal de voirs(creven) wynne niet moege(n) houwe(n) e(n)nich/
levende hout noch scaerhout anders dan de truncboome(n) truncken/
ten behoirliken tijden en(de) waert datter e(n)nige boome(n) verdroochde(n)/
die sal de voirs(creven) wynne moege(n) afhouwe(n) en(de) dair voe(r) twee poten/
sette(n) vand(en) selve(n) arde en(de) wel bevrede(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne/
jairlijcx sijnen t(er)mijn due(re)nde moete(n) setten op sijne(n) coste en(de) last/
en(de) bewesten hondert pote(n) op tvoirs(creven) goet aldaer zij alder/
best wassen moege(n) ende die bevreden en(de) verdoirnen en(de) alle/
jae(re) den voirs(creven) godshuyse die bewijsen alse gesedt ende/
bevreet zijn ende waert alsoe dat hij ten eene(n) jae(r) meer/
sedte dat sal hem altijt afslach doen ten ande(re)n jae(r) ende
//
sedte hij te luttel dat soude hij moege(n) ten naesten jae(r) verhale(n) sond(er)/
argelist It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx de grechten ruyme(n) ende/
bevreden aldaer sijs meest te doen sullen hebben en(de) ten eynde van/
sijne(n) t(er)mijne die weselijc bevreet laten gelijc reengenoten It(em) sal/
hij jaerlijcx sculdich zijn uut te roden en(de) die struwellen dair inne/
staende uutdoen vijfentwintich roeden breeme(n) en(de) doirnen en(de)/
de voirs(creven) beemde en(de) weyden dairs meest te doen sal zijn en(de) altijt/
met rade vand(en) godshuyse voirs(creven) It(em) ten lesten drie jae(re)n en/
sal de voirs(creven) wynne niet moege(n) opbreken noch wynne(n) gheen eussele(n)/
noch weyen het en ware bij consente svoirs(creven) cloesters It(em) sal/
de voirs(creven) wynne jaerlijcx sculdich zijn te vueren van dunberghen/
te loeven(en) oft tot ghempe welc den selve(n) cloester best gelieven/
sal vijf voeder hoys altijt ten versuecke svoirs(creven) godshuys op/
sijne(n) cost It(em) oft de wynne aen de vruchten int velt schade/
lede van tempeesten oft gemeynen orloghe oft oic nae dat/
de selve vruchte(n) inde schure waren tot lichtmesse toe ende/
niet lang(er) dat tgodsh(uys) hem d(aer) af rastoer doen sal gelijc/
ande(r) hee(re)n en(de) vrouwen hue(re)n wynne(n) boven ende beneden doen/
selen bij alsoe dat hij den voirs(creven) godshuyse alsulcken schade/
in tijts becundige om die gevisenteert te worden It(em) sal de/
wynne tduyfhuys laten gespijst alsoe alst bevonden sal/
worde(n) ende jaerlijcx leveren den voirs(creven) godshuyse vijf en(de)/
twintich paer jonger duyven Item zijn den voirs(creven) wynne/
over gelevert binne(n) den voirs(creven) hove vier peerden gepresen/
op vierentwintich dobbel schilde te xxviii stuv(er)s tstuc/
den stuv(er) te drie pl(a)c(ken) It(em) sesthien coyen gepresen op een/
ende vijftich dobbel schilde der weerden voirscr(even) Item eene(n)/
waghen ploech metten getouwe d(aer) toe dienen(de) gepresen/
op thien en(de) eene(n) halve(n) dobbel scilde inder weerden voirs(creven)/
En(de) waert alsoe dat de leveringhe ten eynde vanden afsceyde(n)/
arger wae(r) dat sal de voirs(creven) wynne sculdich sijn op te richten/
en(de) oft zij bete(r) bevonden ware dat soude tvoirs(creven) godsh(uys) den wynne/
oprichten en(de) betalen ende al ter goeder cnapen prijse ende/
taxacien van beyden zijden dair toe gebeden en(de) genome(n)/
sonder argelist It(em) sal de voirs(creven) wynne ten eynde van sijne(n)/
voirs(creven) afsceyden leveren vijf voeder hoys ende die bewijsen
//
opde beemde ende den voirs(creven) godshuyse vue(re)n in hue(r) schue(re)n op sijne(n)/
cost It(em) sal hij tsijne(n) afsceyden laten int voirs(creven) hoff inde schuere/
vierthien mandelen stroes half somer stroe ende half wynter stroe/
ongheet It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede/
en(de) thiende binnen den voirs(creven) t(er)mijne niet en sal moege(n) verthie(re)n/
noch verande(re)n van noch oick ande(re)n van zijnd(er) hant uutgeve(n)/
sonder consent des voirs(creven) godshuys Mair oft gebuerde dat de/
voirs(creven) wynne oft zijn wijf binnen den voirs(creven) tide aflivich werde/
soe sal de lestlevende van hen moeghen ten behoirliken/
tide en(de) goets tijts de voirs(creven) goede ende de helicht vander/
thienden den voirs(creven) godshuyse in handen overgeve(n) om dair/
mede voirts te doen(e) des den selven godshuyse gelieve(n) sal/
Inde sunt fideiusso(r)es d(i)c(t)i coloni ind(ivisim) joh(ann)es reers f(rate)r d(i)c(t)i coloni/
joh(ann)es vander roest sorori[(us)] eoru(n)d(em) fr(atru)m et arnoldus vander/
beke om(n)es (com)moran(tes) apud cortelke et p(ri)mus cor(am) opp(endorp)/
lynden maii iiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-12-21 by kristiaan magnus