SAL7371, Act: R°291.2-V°292.1 (633 of 736)
Search Act
previous | next
Act R°291.2-V°292.1  
Act
Date: 1478-05-06

Transcription

2020-01-01 by kristiaan magnus
Nae dien dat henrick dicbier wouter verdorent en(de)/
bernere verdorent bescreven sijn geweest te compare(re)n/
bijden rade van deser stad op heden op seke(r) excessen die/
zij begaen souden hebben ten huyse anthonijs van quaderebbe/
porters van loeven(en) tot herenthout metter nacht soe de/
selve anthonijs die excessen in eend(er) supplicacie(n) den voirs(creven)/
rade int lange gethoent p(rese)nteerde te bewijsen Soe/
zijn op heden de selve henrick voir hem ende sijn voirs(creven)/
medeplege(re)n die hij hier inne op hem nam en(de) verantwerde(n)/
woude ter eender sijden ende anthonijs ter ande(re) geco(m)pareert/
bijden voirs(creven) rade Aldaer de voirs(creven) supplicacie en(de)/
excessen gelesen zijnde de voirs(creven) anthonijs versocht den/
voirs(creven) henricke bedwongen te hebben dat dair af remedie/
richtinge ende reparacie gedaen ware soe nae der heerlich(eit)
//
ons gened(ichs) hee(re)n ende den rechte behoe(re)n soude Dair tegen/
de voirs(creven) henr(ic) verantwerden(de) dede seggen dat hij in dien/
gheen manie(r) van vyantscape(n) voirtgekeert en hadde mair/
tgene des d(aer) inne ware geschiet was al gedaen bij/
hem als offic(ie)r m(ijns) gened(ichs) hee(re)n en(de) den ande(re)n als sijnen/
diene(re)n inder officie(n) oic hadde hij als offic(ie)r te meer stonden/
versocht geweest vand(en) vriende(n) van janne wilen stevens/
die bij den selve(n) anth(onise) vermoert en(de) van live ter doot bracht/
was dwelc noch aen p(ar)tie ongebetert stont den selven/
anth(onise) dien hij niet en hadde conne(n) gecrige(n) in hachte(n) te hebben/
en(de) dat meer wae(r) hadde de selve anthonijs een vrouken/
geheete(n) vrouken scarps bove(n) dat zij was in der salvegardie(n)/
ons gened(ichs) hee(re)n hue(r) doren en(de) venste(re)n opgesmete(n) sond(er) hue(r)/
dat te bete(re)n dwelc sij noch hue(r) man van vreesen en(de) sorgen/
niet en hadde dorren clage(n) Desen ende meer ande(re)n reden(en)/
aengemerct en meynde hij de heerlich(eit) ons gened(ichs) hee(re)n en(de)/
trecht vand(er) stad gheenssins vercoc vercort te hebben/
Oic seyde hij ende p(rese)nteerde te bewijsen ofts behoefde/
dat ten tide als hij en(de) sijn diene(re)n wae(re)n ten huyse/
svoirs(creven) anth(onijs) zij genoech lieten bliken dat zij niet in manie(re)n/
van vyantscapen mair om den voirs(creven) anth(onise) te exploite(re)n/
en(de) in hachte(n) te crighen dair quame(n) Dair tegen anth(onijs)/
replice(re)nde dede segge(n) datmen dat niet bevi(n)den en soude/
mair mocht sijn alse henr(ic) ende de sijne hue(re)n quaden wille/
d(aer) hadden volbracht dat zij doen e(n)nighe appare(n)cie/
van woorde(n) dair af maecten Blivende altijt/
bij den inhouden van sijnd(er) supplicacien p(rese)nterende/
tselve te thoene(n) dair geappointeert is en(de) uutge/
sproken want de voirs(creven) henr(ic) den voirs(creven) anth(onise) criminelijc/
beticht Soe sal hij d(aer)af informe(re)n den meye(r) van loeven(en) die/
opden voirs(creven) anth(onise) met aenspraken sal p(ro)cede(re)n ende de/
voirs(creven) anth(onijs) hem d(aer) tege(n) verantwerd(ende) nae der stad recht/
en(de) ten ynde van dien sal de stad voirts appointe(re)n op de/
clachten des voirs(creven) anthonijs ende tverantwerde(n) des/
voirs(creven) henr(ix) alsoe nae gelegenth(eit) vand(er) saken behoe(re)n/
sal Act(um) in (con)s(ili)[o] op(idi) maii vi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-21 by kristiaan magnus