SAL7371, Act: V°229.3-R°230.1 (503 of 734)
Search Act
previous | next
Act V°229.3-R°230.1  
Act

Transcription

2020-05-10 by kristiaan magnus
Item ende noch om bove(n) allen desen den pensionar(is) bat/
versekert te zijne vanden principalen oft bewijssenissen/
en(de) oick vanden pachte(n) d(er) voirs(creven) drie lijfpen(sien) rinten soe/
heeft de voirscr(even) her augustijn met marcken crauwels vorste(r)/
gelev(er)t ende in handen gestelt henr(icke) hanckarts secret(aris) tot/
behoef vanden voirscr(even) pensionar(is) de juwele(n) h(ier)nae/
bescreve(n) Inden yersten eene(n) ov(er)decten croes v(er)gult buyte(n)/
en(de) bynne(n) wegen(de) seventhien onchen scaers, vijf silveren/
croesen den eene(n) staen(de) op drie leeukens wegen(de) tsame(n)/
eene(n)twintich onchen vijf yng(elschen) Eenen silve(re)n wat(er)pot weg(ende)/
elf onchen xv yng(elschen) Ende noch eene(n) gulden(en) halsbant met/
xii p(er)len xiiii robbijne(n) ende vier dyamanten wegen(de) drie onche(n)/
vier yng(elschen) schaers Op sulke vuege dat elck d(er) pensionar(isen)/
oft huer actie hebben(de) talle(n) tide(n) alst he(n) gelieft he(n) sulle(n) moge(n)/
behulpe(n) beyde mette(n) p(ri)n(cipa)[len] br(ieve) en(de) met dese(n) oft mette(n) eene(n)/
alsoe he(m) gelieve(n) sal om te v(er)reyke(n) en(de) te v(er)hale(n) hue(r) gebreck/
beyde va(n) p(ri)n(cipa)[len] bewijssenisse(n) en(de) pachte(n) voirscr(even) Ende/
/ de voirscr(even) lijfrinten ghelost oft verstorven zijnde selen/
den voirscr(even) he(re)n augustijne gherestitueert worden alle de/
voirscr(even) p(ar)ceelen soe die voe(r) bescr(even) staen cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-30 by kristiaan magnus