SAL7371, Act: V°274.3-V°275.1 (606 of 736)
Search Act
previous | next
Act V°274.3-V°275.1  
Act
Date: 1478-05-02

Transcription

2018-05-22 by kristiaan magnus
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cond dat meest(er) pet(er) de/
keyse(re) die ond(er) den ande(re)n opde(n) xix dach decembr(is) a(nn)[o] lxi/
met procuracie(n) gepasseert voir wet te bruessel procur(eur)/
gestelt wair joes de keyse(re) sijns brud(er)s om alle sijn goede(n)/
saken en(de) gedinge(n) te sustine(re)n te v(er)antwerde(n) ende te bedinge(n)/
inde(n) rechte en(de) d(aer) buyte(n) alle sijn sculde(n) pachte(n) en(de) chijsen/
te vervolge(n) en(de) te verreycken (et)c(etera) dair inne te wynne(n)/
te v(er)liese(n) ende voert eene(n) oft meer p(ro)cur(eur)s van zijnd(er)/
hant te substitue(re)n alse dat blijct ind(er) selv(er) p(ro)curacie(n)/
d(aer) af de tenuer h(ier) na volght Allen den ghenen/
die dese l(ette)ren selen zien oft hooren lesen borg(er)meeste(re)n/
scepen(en) en(de) raid der stad van bruessel saluyt Met ke(n)nisse(n)/
der waerheit doen cont dat op heden voe(r) ons es comen/
in prope(re)n p(er)soen(en) joes de keyse(re) van opwijck ende heeft/
geconstitueert geset en(de) volcomelic gemechticht meester/
pete(re)n de keyse(re) en(de) janne de keyse(re) sijns bruede(re)n henricke/
de keyse(re) adaems soen(e) gheerde ranspoet joese crabbe/
machiele vanden eynde will(em)me vander straten pete(re)n
//
vander strate(n) sijne(n) soene en(de) will(em)me vanden nuwenhove/
tsamen en(de) elken van hen besunder thoenre des briefs/
te manen(e) teysschen(e) opte bue(re)n en(de) tontfaen(e) alle alsulken/
schout pacht cheinse en(de) renten alsmen hem alo(m)me/
binnen den landen van braba(n)t van vlaende(re)n en(de) dair/
buyten sculdich en(de) tacht(er) es en(de) hem voertaen vallen/
en(de) v(er)schinen zelen die te v(er)volgen en(de) te v(er)reycken hem/
en(de) zijne goede saken en(de) gedingen te sustine(re)n te/
v(er)antwerden en(de) te bedingen inden rechte en(de) dair buyte(n)/
voe(r) alle he(re)n en(de) wethoude(re)n gheestelic oft weerlic dair/
dat te verantwerde(n) en(de) te bedingen inden rechte en(de) dair/
mochte gebue(re)n na zede en(de) costume vande(n) plaetsen/
daert geviele met allen behoirliken wegen van rechte/
dair te dienen(e) en(de) behoeren(e) dair inne te winne(n) en(de)/
te v(er)liesen quitancie van hue(re)n ontfange te geven(e)/
eenen oft meer procur(eur) oft procur(eur)s substituys in/
hue(r) stad en(de) inde stad elcx van hen te stellen(e) en(de) te/
substitueren(e) die de selve macht hebbe oft hebben/
zelen die den voirs(creven) procur(eur)s tsamen oft e(n)nigen van/
hen hier boven gegeve(n) en(de) v(er)leent es en(de) voert/
allet ghene dair inne en(de) mede te doen(e) dat de/
voirs(creven) constitueerder selve soude moegen doen op dat/
hij jegewordich en(de) voe(r) oegen wae(r) Geloven(de) in goede(n)/
trouwen de voirs(creven) constitueerder teweliken dagen voe(r)/
goet vast gestede en(de) onv(er)brekelic te houden(e) allet/
ghene des bij sijnen voers(creven) procur(eur)s oft hue(re)n substituyts/
oft e(n)nigen van hen van des voirs(creven) es gedaen oft in/
e(n)niger manie(re)n voert gekeert sal werden sonder e(n)nich/
wederseggen Behoudelic dat hem sijn voers(creven) p(ro)cur(eur)s/
en(de) substituyts van hue(re)n voerg(eruerde) ontfange regimente/
ende bewinde altijt goede wettige reke(n)ninge ende/
bewijs sculdich selen sijn te doen(e) Ende des torconden/
hebben wij den zegel ten saken der voirs(creven) stad van/
bruessel desen l(ette)ren doen(e) aenhangen Gedaen int jaer/
ons he(re)n duysent vierhondert en(de) enentsestich opden/
negenthiensten dach der maent van decembri
//
Ende heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht/
procuracie en(de) auctoriteyt gegeve(n) van sijns selfs wege(n)/
en(de) voirt uut cracht der voirs(creven) procuracie(n) hem bij/
sijne(n) brued(er) gemaect en(de) d(er) clausele(n) van substitueere(n)/
dair inne begrepe(n) gesubstitueert janne van borre/
willem(me) van lefdale janne van ost giel(ise) vand(er) h(er)strate(n)/
ja(n)nese de cuype(re) al(ia)s vander borch aut alt(er)i alle zijn/
en(de) sijne voirsc(reven) saken te vervolge(n) in meliori for(ma) p(ro)mitt(entes)/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) wynge burg(imagistro) boxh(oren)/
hanck(art) scab(inis) maii ii[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-21 by kristiaan magnus