SAL7372, Act: R°125.2-R°127.1 (315 of 840)
Search Act
previous | next
Act R°125.2-R°127.1  
Act
Date: 1478-11-10

Transcription

2018-11-19 by xavier delacourt
Vanden gedinghe dat geweest heeft inde banck voir meye(r)/
ende scepen(en) van loven(en) tusschen toussaine spourron inden/
name van hem selve(n) en(de) oick als procur(ator) reynchons en(de)/
mathijs spourron zijnder bruede(re)n ka(teli)[ne(n)] spourron zijnder sust(er)/
weduwe ja(m)marts wilen sone he(n)nequin wile(n) visenaze en(de)/
m(ar)griete(n) spourron weduwe henr(ix) wile(n) de lathoude(re) oick/
zijnder suster alle wettige kinde(re) symoe(n)s wile(n) spourron t(er)/
eender zijden en(de) mych(iele) del rollee t(er) ande(re) Aldair de voirscr(even)/
toussain inden name va(n) he(m) en(de) den ande(re)n voirscr(even) d(air)af/
hij procur(ator) was dede lesen een zee(r) oudt beleyt van loven(en)
//
d(air)mede tande(re)n tijden de voirscr(even) wile(n) symon spourron/
der voirs(creven) kinde(re)n vader geleyt was totte(n) goede(n)/
reyners wile(n) de liz zijns zweers ende dat gelesen/
zijnde sprack hij ane zeke(re) goede die de voirs(creven) mych(iel)/
del rollee als mo(m)boir zijns wijfs die docht(er) was va(n)/
marien wijlen de liz docht(er) des voirscr(even) wile(n) reyners/
houden(de) was seggen(de) dat hem inden name soe hij/
ageerde en(de) zijns voirs(creven) vaders beleyde de selve goede/
die toe te behoire(n) plage(n) reyne(re)n wile(n) de liz namelijck/
seve(n) dach(mael) lants gelege(n) panarde w(eer)t inde p(ro)chie/
va(n) grave(n) neve(n) de lande vander motte(n) It(em) (½) boender/
lants opde selve lande neve(n) de(n) wech gaende tarkenen/
weert It(em) noch vijf dach(mael) lants gelege(n) neve(n) de lande/
van pey en(de) gosseaul jonneveal It(em) een dach(mael) lants/
gelege(n) aen dbosch vanden leene en(de) aende scaveen It(em)/
en(de) noch ond(er)half dach(mael) lants liggen(de) aende bossche(n) aux/
estlongue sculdich ware(n) te volge(n) voir zeke(re) wettige/
sculden die d(air)aen hue(re)n vader ware(n) bleve(n) uuytstaende/
ombetaelt zoe hij die p(rese)nteerde te ve(r)ifice(re)n en(de) doen/
ve(r)ifice(re)n bij eede ofts noot wa(r)e Dair tege(n) de voirs(creven)/
mych(iel) hem inden name en(de) als mo(m)boir zijnd(er) weerdi(n)nen/
v(er)antweerden(de) dede lesen eene(n) scepen(en) br(ieve) va(n) grave(n)/
van zeke(re)n submissien en(de) uuytspraken die tande(re)n/
tijde(n) a(nn)[o] lxiii in sinte bartelmeeus dage was gepass(eer)t/
tussche(n) der voirs(creven) wile(n) maroyen de liz moeder va(n) mych(iele)/
wive mette(n) selve(n) mych(iele) hue(re)n mo(m)boir d(air)toe genomen/
ter eender zijden en(de) beatricen de liz weduwe des voirs(creven)/
wile(n) symoens spourron suster der voirs(creven) maroyen ende/
moeder vand(en) voirs(creven) ae(n)legge(re)n oick met eene(n) mo(m)boir ter/
ande(r) zijden Dair inne de voirs(creven) goede d(er) questie af es/
en(de) d(air)op de voirs(creven) toussain inden name als vo(r)e mette(n)/
beleyde nu age(re)n woude d(er) voirs(creven) maroyen metter
//
selver uuytspraken toegevuecht en(de) aengeseecht w(er)den/
Ende dien gelesen zijnde dede hij seggen dat dat/
ware(n) scepen(en) br(ieve) vand(en) banck van grave(n) in behoirlijcke(n)/
forme(n) nader selver banck recht gepasseert en(de) dat die/
brieve submissie en(de) uuytsp(ra)ke ware(n) geschiet om zekere/
erfgoede die de voirscr(even) beatrijs gehoude(n) hadde met/
scepen(en) br(ieve) van loven(en) die voirmaels d(er) voirs(creven) maroye(n)/
hue(re)r suster geg(even) hadde geweest voir huer deel in hijlike(n)/
vorweerde(n) en(de) d(air)af p(ar)tien tande(re)n tijde(n) hadde(n) geweest in/
questie(n) tege(n) malcande(re)n voe(r) den brabantsche(n) rade dair/
die sake uuytgenome(n) was en(de) inder voirs(creven) submissien/
gestelt die tott(er) uuytspraken was come(n) gelijck vo(r)e en(de)/
dat tversta(n)t vand(en) voirs(creven) clausele(n) vand(en) scepen(en) br(ieve) va(n)/
loven(en) was soe wel van beleytbr(ieve) die symon wilen/
spourron d(er) voirs(creven) ae(n)legg(er)s vader hadde opde goede reyners/
wile(n) de liz als van alle(n) ande(re)n brieve(n) en(de) dat de gesuste(re)n va(n)/
liz navolgende de(n) v(er)bonde(n) en(de) uuytsprake(n) aenveert hadden/
elck hue(re)r haer paert en(de) porcie die huer mett(er) voirs(creven) uutsp(ra)ke/
aengeseecht was en(de) alsoe de selve yeseder gebruyct en(de) besete(n)/
nader voirs(creven) uuytsp(ra)ken en(de) dat beatrijs d(er) ae(n)legg(er)s moeder/
e(n)nige d(er) selver aen m(ijn) vrouwe(n) va(n) oudreghem v(er)oblig(eer)t hadde/
voir rinte die zij d(er) selver sculdich was en(de) alsoe duytsp(ra)ke/
gelaudeert en(de) dat de voirscr(even) kinde(re) nae beatrice(n) hue(re)r moeder/
doot die oick ae(n)veert hadden eene(n) zeke(re)n tijt besete(n) ende/
oick alsoe duytsprake in dien gelaudeert en(de) dat jan da(m)mode/
op thuys en(de) hof hue(re)r moeder mett(er) uuytsp(ra)ken onder d(en) ande(re)n/
aengeseecht gedaecht hadde va(n) eene(n) mudde core(n)s dat hij d(air)op/
hadde ende dat de voirscr(even) rintmeest(er) va(n) oudreghem dat/
als jonge(re)n chijs d(aer)op hebben(de) hadde geschiet en(de) dat een/
vande(n) kinde(re)n spourron te wete(n) de voirs(creven) reynchon spourron/
toussains brueder zijn hande d(air)aen wed(er) hadde geslagen dese/
en(de) meer ande(re) pointen p(rese)nteerde hij te bewijsen hopen(de) wair
//
hij dat ghethoene(n) conste ende bezundert dat de voirs(creven)/
goede verstorve(n) ware(n) op zijn wijf nader voirs(creven) maroyen/
hue(re)r moeder doot als e(n)nich hoir en(de) erfg(enaem) d(er) selvers/
dat de voirscr(even) toussain voir hem en(de) d(air) hij voir ageerde/
verdoelt soude werden gewijst met hue(re)n beleyde aende/
voirs(creven) goede Dair teghen de wed(er)p(ar)tie dede segge(n) al/
mocht de voirscr(even) wilen beatrijs spourron hue(r) in e(n)nige/
submissie hebbe(n) gesteken d(air) uuytsprake(n) nae ware(n) gevolcht/
soe en const dat gheen langher stat gegripe(n) bezundert/
van erflijcke(n) sake(n) alsoe dit es dan d(er) selver moeder lefdage/
lanck te voirde(re) want zij die submissie weduwe zijnde/
en(de) tocht(er)sse was aengegaen d(air) hue(r) kinde(re) als erfliede gheen/
consent inne en hadden gedrage(n) en(de) dwelck tot hue(re)n acht(er)deele/
die gherecht hoir en(de) erfgename(n) ware(n) niet en conste/
gecome(n) he(n) des gedragen(de) totte(n) rechte Wair op de voirs(creven)/
mych(iel) replice(re)nde en(de) dede segge(n) dat alle br(ieve) va(n) beleyde/
in hen selve(n) haeflijke zijn en(de) behoire(n) te volge(n) en(de) ter/
execucie(n) gestelt te worden bijden naeste(n) vand(en) have(n) va(n)/
e(n)nigen dooden Ende wa(n)t dan der kinde(re)n moeder d(air)af/
de naeste was geweest en(de) nyema(n)t die in hue(re)n leven(en)/
ter execucie(n) en hadde moege(n) stellen dan zij oft procur(ator) va(n)/
hue(r) d(air)om hoirde huer trecht van dien toe en(de) zij mocht/
huer d(air)af alsoe verbinden dat die in al oft in deele/
mochte(n) ghea(n)nicheleert worden Met meer woirde(n) d(air)toe/
bij hem in alle(n) zijden geallig(eer)t zoe v(er)re dat de voirs(creven)/
mych(iel) va(n) zijne(n) vermete op zijne(n) thoen gewijst zijnde/
es dies geheelijck en(de) al zoe mette(n) voirs(creven) br(ieve) van grave(n)/
vand(en) submissien en(de) uuytspraken soe met scepen(en) van/
grave(n) en(de) ande(re) waerh(eden) volcome(n) Ende [als] de wed(er)p(ar)tie/
op zijne(n) thoen geallig(eer)t en(de) die(n) debatteert hadde beg(er)de/
de selve wed(er)p(ar)tie gelesen te hebben div(er)se vo(n)nissen deen/
vander daet a(nn)[o] xxxiiii d(air)mede den voirs(creven) wile(n) symone
//
spourron als geleyt tot des voirs(creven) reyners de liz goede/
de selve goede mits (con)tu(m)acien va(n) e(n)nige(n) ald(air) begrepen/
aengewijst werden soe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n)/
was en(de) noch een vander daet sept(embris) s(e)c(un)da a(n)no lv tussche(n)/
der voirs(creven) beatrice(n) weduwe des voirs(creven) symoens als geleyt/
gelijck vo(r)e tege(n) m(ar)griete(n) sbos weduwe henr(ix) wile(n) va(n) loon/
welke henr(ic) geleyt was totte(n) goeden have en(de) erve baud(ewijns)/
de moncheal getrouwet hebben(de) d(er) voirscr(even) marien de liz/
dair gewijst wart Want m(ar)grieten beleyt opdie goede/
niet geslaen en conste dat d(air)om de voirscr(even) beatrijs der/
aenspraken ongehouden zijn soude en(de) d(air)entenden hoopte/
de selve want dese goede symone spourron vo(r)e met/
vo(n)nisse van contu(m)acien en(de) beatricen zijne(n) wive nae gelijck/
vo(r)e aengewijst ware(n) dat d(air)om de moeder gheen macht en/
hadde gehadt d(air)op e(n)nighe submissien te(n) acht(er)deele va(n) hue(re)n/
kinde(re)n te passe(re)n Op dwelck de wed(er)p(ar)tie caleng(eer)de al/
tghene des dair toe nu nae den thoen innebracht was en(de)/
hoepte datme(n) d(air)op niet sculdich en wa(r)e te lette(n) met meer/
woirden in alle(n) zijden int langhe opgedae(n) Es gewijst met/
vo(n)nisse van scepen(en) ter manissen smeyers nae ae(n)sp(ra)ke v(er)antw(er)d(en)/
thonisse allegacie(n) en(de) al des gelijck vo(r)e t(er) eend(er) en(de) ter/
ande(r) zijden innebracht wert Dat toussain spourron voir/
hem en(de) sijn medep(ar)tie d(air) hij voir ageerde mette(n) beleyde/
verdoelt es opde goede d(air) questie af es In scampno cor(am)/
roelants roelofs berghen tybe willemair no(vem)[br(is)] x
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt