SAL7372, Act: R°130.1 (327 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°130.1  
Act
Date: 1478-11-10

Transcription

2018-11-19 by xavier delacourt
It(em) es de voirscr(even) submissie geschiet met sulken condicien/
vorweerden en(de) excepcien h(ier)inne volcomelijck ondersproke(n)/
ende claerlijck bevorwert en(de) gheexcipieert eve(n)verre die/
submissie zonder uuytsprake uuytsplete het wa(r)e bij/
gebreke van dat de voirs(creven) va(n) wittham dinhout vander/
submissien niet en acht(er)volchde oft d(air)af gelijck vo(r)e gheen/
uuytsprake en gesciedde oft oick and(er)ssins bij gebreke/
svoirs(creven) van wittham dat dan in dien gevalle de voirs(creven)/
va(n) ghisen blijft op zijn beloep va(n) rechte vander clachten/
van hond(er)t nobele en(de) hachte(n) die hij opden voirs(creven) va(n) wittham/
heeft gedaen en(de) oick vander borchtocht d(air)mede hij hem/
uuyter selver hachte(n) heeft v(er)borcht Ende oick dat in dien/
gevallen de voirscr(even) submissie zij en(de) blive zonder p(re)judijs van/
zijne(n) rechte gelijck oft die niet en wa(r)e geschiet om dan/
voirt inder materien met rechte te procede(re)n dair die gelate(n)/
es en(de) dair en(de) alsoe dat sal behoire(n) Ende te dier meyni(n)g(en)/
hebbe(n) beyde p(ar)tien de sake die tussche(n) hen in rechte gestae(n)/
heeft uuytgestelt tot des ii[te] dijssendaichs nae liechtmesse/
naestcomende om alsdan te diene(n) oft d(air)af bij dese(n) gheen/
beslicht en geschiedde gelijck dien alsnu van ghenechtdage/
te ghenechtdage dienen soude cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt