SAL7372, Act: R°134.1-R°135.1 (337 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°134.1-R°135.1  
Act
Date: 1478-11-20

Transcription

2018-12-14 by xavier delacourt
Alle(n) den ghene(n) die dese l(ette)ren sulle(n) zien oft hoire(n) lese(n) (et)c(etera)/
doen condt en(de) te weten dat opden dach van hede(n) dat(um)/
va(n) desen voir ons come(n) es in prope(re)n p(er)sone meerte(n)/
de proevene(re) als procur(ator) en(de) mechtich ghemaect bij/
meest(er) clause vander vucht raet ons gened(ichs) he(re)n ts(her)toge(n)/
en(de) h(er)toginne(n) en(de) meest(er) van hue(re)r rekencame(re)n te bruessele/
hebbende volcome(n) macht eene(n) oft meer procur(ator) oft/
procur(ator)s in hue(re) [sijne] stat te stellen(e) en(de) te substitue(re)n gelijck/
dat blijct bijden open(en) brieve(n) d(er) stat va(n) bruessele d(air)af zijnde/
vand(en) welke(n) de tenuer h(ier)nae volcht va(n) woirde te woirde/
en(de) luydt aldus Alle(n) den ghene(n) die dese l(ette)ren sele(n) sien oft/
hoe(re)n lesen borg(er)meeste(re)n ende scepen(en) der stat van bruessel/
saluyt Wij doen te weten(e) dat opde(n) dach va(n) heden voe(r)/
ons come(n) es in prope(re)n p(er)sone meester claes van vucht raid/
ons gened(ichs) he(re)n tshertogen en(de) h(er)toginne(n) en(de) meest(er) va(n) hue(re)r/
rekencame(re)n in bruessel Ende heeft mechtich gemaect en(de)/
volcome(n) macht gegeve(n) he(re)n diericke va(n) heyken(e) canonick/
tsinte goedelen in bruessel voirs(creven) servase vand(er) elst joha(n)nese/
van apelte(re)n joha(n)nise de stercke adriane zeemaes gheerde/
back clause va(n) heyst hubrechte back tot mechele(n) joh(ann)ese/
de stercke lothe(r) gherem(me) de vos m(er)ten(e) de pruevene(re)/
boud(ewijne) guldensteke gielise vande(n) voirde walt(erus) geraerts/
anthonise bloemaert henr(icke) scheers en(de) henr(icke) capellema(n)/
absent als tegenwoirdich tsame(n) en(de) elken van hen bezu(n)d(er)/
thoende(r) des briefs Om inden name vanden voirg(enoemde) (con)stituerde(r)/
te mane(n) teysschen(e) op te vue(re)ne inne te halen(e) en(de) tontfaen(e)/
alle alsulken schult pacht cheinse en(de) renten alsme(n) hem/
allo(m)me bynne(n) brabant en(de) dair buyten schuldich en(de) tacht(er)/
es en(de) hem aldair voirtaen(e) vallen en(de) v(er)schijne(n) sele(n) die/
te v(er)volgen(e) te v(er)reycken(e) Ende desgelijx hem zijne voirs(creven)/
en(de) goede en(de) alle zijne ande(re) sake(n) va(n) geschille hoedanich
//
die zijn moeghe(n) die hij nu te doene heeft oft namaels/
te doen soude hebbe(n) moege(n) crighen te bescudden te v(er)antw(er)d(en)/
te innen(e) ende te bedingen(e) inden rechte ende dair buyte(n)/
voe(r) alle he(re)n ende wethoude(re)n gheestelijck ende weerlijck talle(n)/
plaetse(n) dair dat gebue(re)n soude moeghe(n) en(de) va(n) noode wese(n)/
Met alle(n) behoirlijcken solempniteyten en(de) wege(n) va(n) rechte/
dair toe dienen(de) en(de) behoiren(de) quitan(cie) van hue(re)n ontfange/
te geven(e) eene(n) oft meer p(ro)cur(ator) oft procur(ator)s in hue(r) stat/
te stelle(n) die de selve oft ande(re) gelimiteerde macht hebbe/
oft hebbe(n) sele(n) die den voirg(enoemde) procur(ator)s hier bove(n) gegeve(n) en(de)/
verleent es Ende voirtmeer allessins anders d(air)inne en(de) mede/
te doene dat de voirscr(even) constitueerde(r) selve soude moege(n)/
doe(n) op dat hij allo(m)me tege(n)woirdich en(de) voe(r) oghe(n) wa(r)e al/
wairt oic soe dat de sake(n) speciaelder bevel behoefden dan/
voirscr(even) staet Geloven(de) in goede(n) trouwe(n) deselve co(n)stitueerde(r)/
voe(r) goet vast gestade en(de) onv(er)brekelijck tot eewige(n) dage(n)/
te houden(e) allet ghene des bij zijne(n) voirg(enoemde) procur(ator)s/
hue(re)n substituyte(n) oft den eene(n) van hen in des voirs(creven) es/
gedaen oft in e(n)nig(er) manie(re)n voirtgekeert sal worden zonder/
e(n)nich wed(er)segge(n) Behoudelijck dat de voirg(enoemde) zijne p(ro)cur(ator)s/
en(de) substituyte van hue(re)n voirs(creven) ontfange regimente en(de)/
bewinde hem altijt goede wettige rekeni(n)ge en(de) bewijs/
sculdich sele(n) sijn te doene due(re)nde dese macht totte(n)/
wed(er)roepen(en) des voirscr(even) constitueerders en(de) niet langhe(r) Ende/
des torconden hebben wij den segel der voirg(eruerde) stat va(n)/
bruessel ten saken h(ier)aen doen hangen Gedaen int jair/
ons he(re)n duysent vierhondert en(de) seven(en)tseve(n)tich opden/
veerthienste(n) dach d(er) maent januarii nae costume van/
scriven(en) shoefs van brabant Ende soe heeft de voirs(creven)/
m(er)ten uuyt crachte vand(en) voirs(creven) clausele(n) gesubstitueert/
ghestelt en(de) volcome(n) macht gegeve(n) henr(icke) vasont den jonge(n)
//
matheeuse colx willem(me) van lele ende janne va(n) ost/
oft den eene(n) van hen bring(er) sbriefs Om alle des/
voirs(creven) meest(er)s claus sake(n) questien en(de) geschille(n) te v(er)ware(n)/
te mane(n) teyssche(n) opte bue(re)n in mel(iori) forma cor(am) emo(n)do/
roelants substituto berghe(n) willem(air) scabinis no(vem)[br(is)] xx
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt