SAL7372, Act: R°189.1-V°189.1 (434 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°189.1-V°189.1  
Act
Date: 1479-01-12

Transcription

2020-03-24 by xavier delacourt
Cont zij allen lieden dat lodewijc strote in p sone wilen/
[vacat] woenen(de) te cortbeke over loe in p(rese)ntia heeft genome(n)/
ende bekint dat hij genome(n) heeft tegen willem(me) maes geheete(n)/
van wijtvliet thoff desselfs willems metten huysen hoven/
wynnen(de) landen beemden eeusselen en(de) allen zijne(n) toebehoirte(n)/
gelijc dat belegen is te cortbeke over loe uutgenomen/
den berch metter woeni(n)gen en(de) metter porten mette(n) p(er)tstalle/
voe(r) zijn pert en(de) den waermhoeshof achter dbachuys metten/
boome(n) ende beyde den wate(re)n soet daer steet dwelc willem te/
zijne(n) wille behult Te houden te hebben te wy(n)nen va(n) halfm(er)te/
lestleden eene(n) termijn va(n) neghen jae(re)n lang due(re)nde Elcx jairs/
dae(re)nbynnen om en(de) voe(r) de voirs(creven) wynnen(de) lande om en(de) [voir] sessentwintich/
mudden rogs der maten va(n) loeven(e) cu(m) va(n)no alle jae(re) sint/
andriesmisse te betalen en(de) te loeven(e) te leve(re)n den selve(n) willem(me) q(uo)l(ibet)/
ass(ecutu)[m] Ende de voirs(creven) beemde om en(de) voe(r) neghenthien rinssche/
guld(en) te twintich stuv(er)s tstuc drie pl(a)c(ken) voir den stuv(er) alle jae(re)/
sinte m(er)tensmisse en(de) te betalen(e) en(de) onbegrepen by(n)nen meys/
vol betaelt te zijne quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item is vorweerde dat de voirs(creven)/
wy(n)ne de voirs(creven) wynnen(de) lande wy(n)nen werven en(de) mesten sal/
wel en(de) loflijc en(de) geven zijne getidege voren gelijc ree(n)genoten/
boven en(de) beneden Ende die laten tsijne(n) afsceyden gelijc hij/
die vant te sijne(n) aencomen(e) behalven dat de voirs(creven) wy(n)ne/
dierste jaer sal mergelen twee boender lants en(de) dair nae/
alle jae(re) een boender gedragen(de) den voirs(creven) t(er)mijn va(n) neghen jae(re)n/
thien boende(r) dies moet willem voirs(creven) den m(er)gel coopen en(de)/
uute(n) putte leve(re)n en(de) de wy(n)ne moete(n) opden putte halen en(de)/
vue(re)n op de voirs(creven) lande slants meesten proffijte It(em) is vorweerde/
dat de voirs(creven) wy(n)nen de voirs(creven) huysen houden sal wel en(de) loflijc/
vander underster rijckelen nederwert En(de) alsmen dair plect/
metst oft dect va(n) ouden wercke soe moet de voirs(creven) wy(n)ne doen/
tghene dat dair toe behoirt gelijc ande(r) wy(n)nen als van leem/
te halen(e) i En(de) dies moet de voirs(creven) wy(n)nen leve(re)n x busselen walms/
den voirs(creven) [willem(me)] En(de) oft de voirs(creven) willem meer walms behoifde en(de)/
hij dien coopen mochte moeste dien walm soude de wy(n)ne
//
moeten halen dair willem den walm cochte tot swy(n)ne(n) laste/
Item es vorweerde dat de voirs(creven) wy(n)ne de beken waterlopen en(de)/
ryolen houden sal als dat behoirt te sijne(n) laste Item is noch/
vorweerde dat de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) lande niet en sal/
moegen hoervruchten uutgenomen een half boender dairt den/
wy(n)ne best gelieve(n) sal Ende eest dat hij dair raepsaet op/
sayt soe salt willem half hebben Ende eest dat hij dair erten/
op sedt soe sal willem ii halster [d(air)af] hebben Item alle [doofst] opde voirs(creven)/
goede wassen(de) selen willem en(de) de wy(n)ne te gelike deylen/
uutgenome(n) dat de wy(n)ne gheen sacht hebben en sal inden cleyne(n)/
boegart en(de) oic sal willem voirt uut hebben vier boome staen(de)/
inden mesthof inden warmoeshof en(de) opden cleyne(n) berch Dies/
sal willem den wy(n)ne bewijsen vier ande(re) boome inden grooten/
boegart die de wy(n)ne dair segen? [oic] alleene hebben sal En(de)/
de w(yn)ne sal willems ooft te loeven(e) moete(n) leve(re)n tsijne(n) huys/
Item is noch vorweerde dat de voirs(creven) wy(n)ne inden wijntijt/
willems wijn halen sal opden wij(n)gart met sijne(n) wagen(e) en(de)/
peerden en(de) dien thuys leve(re)n En(de) desgelijcx moet de wy(n)ne oic/
halen twijngarthout reven staken en(de) wijngart op corteli(n)gen/
op des voirs(creven) willems wij(n)gart en(de) dat oic willem(me) thuys leve(re)n/
En(de) alle dese vorweerden (et)c(etera) cor(am) tybe willem(air) ja(nua)[rii] xii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt