SAL7372, Act: R°214.2-V°214.1 (481 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°214.2-V°214.1  
Act
Date: 1479-01-28

Transcription

2019-05-26 by xavier delacourt
It(em) claus vande(n) hove als man en(de) mo(m)boir lijsbette(n) va(n) bloeme(n)dale/
wettige dochter gielijs van bloeme(n)dale en(de) oick als p(ro)cur(ator) desselfs/
gielijs zijns sweers t(er) eender zijden en(de) jan vande(n) wijng(ar)de als ma(n)/
en(de) momboir digne(n) wile(n) va(n) bloeme(n)dale suster doe(n) zij leefde/
des voirs(creven) gielijs t(er) ande(re) Sijn come(n) voir scepen(en) va(n) loven(en) ky(n)nen(de)/
en(de) lijden(de) dat zij met malcande(re)n eens worde(n) en(de) ov(er)come(n) zijn voir/
hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomelinge(n) der pointe(n) vorweerde(n) en(de) cond(icien)/
h(ier)nae bescr(even) die zij malcande(re)n geloeft hebbe(n) pro se et suis succ(essoribus)/
te voldoene en(de) tacht(er)volgen Inden yersten sal de voirscr(even) jan/
vanden wijng(ar)de he(re)n lodewijcke py(n)nock ridde(r) meye(r) va(n) loven(en)/
contente(re)n en(de) te vreden stelle(n) va(n) ix r(insch) g(ulden) die hij verleecht heeft/
va(n) alsulke(n) coepe van eene(n) stucke lants houden(de) drie dach(mael) geleg(en)/
te velpe alsoe de selve h(er) lod(ewijck) gedae(n) hadde tege(n) den voirscr(even)/
clause vande(n) hove mids dat de come(n)scap v(er)smelte(n) sal en(de)/
d(air)enbove(n) sal de selve jan v(er)legge(n) en(de) betale(n) int geheele alle/
de coste(n) vand(en) vroente(n) die hij gedae(n) en(de) v(er)seten heeft om/
des(er) saken wille alh(ier) te loven(en) It(em) ter ande(r) zijden sele(n) den
//
voirs(creven) janne volgen voir hem zijne(n) erve(n) ende nacomelinghe(n)/
alle alsulke landen en(de) bempden met eene(n) chijshove als/
gelegen zijn inde prochien van halen van donct en(de) d(air)omtrint/
en(de) den voirscr(even) clause en(de) zijnen wive e(n)nichssins v(er)storven/
moegen zijn oft nae de doot des voirscr(even) gielijs versterven/
souden moege(n) uuytgenome(n) eene(n) bempt geheete(n) den bachuys/
bempt die sele(n) de voirscr(even) claus en(de) jan tot eeuwighen/
dagen te gelijcke houden en(de) besitten Ende heeft geloeft de/
voirscr(even) claes dat hij met zijne(n) sweer en(de) zijne(n) wive voirscr(even)/
die hij tot des(en) en(de) tot des h(ier) nae volcht geloeft heeft te/
v(er)vangen ter manisse(n) des voirscr(even) jans va(n) des voirs(creven) es te/
doen loflijcke guedinge en(de) vestich(eit) voe(r) hof en(de) hee(re) d(air)af/
men de voirscr(even) goede houden(de) es oft voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) dwelck den voirscr(even) janne best gelieve(n) sal ten/
coste desselfs jans Voirt heeft geloeft de selve jan den/
voirscr(even) clause wel en(de) dueglijck uuyt te reyken en(de) te/
betalen dertich rinsch gul(den) te tsestich pl(a)c(ken) tstuck bynne(n)/
eene(n) jae(r) naestcomen(de) als v(er)reycte schout cor(am) langrode/
willem(air) januar(ii) xxviii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt