SAL7372, Act: R°223.5-V°224.1 (499 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°223.5-V°224.1  
Act
Date: 1479-02-04

Transcription

2020-07-20 by xavier delacourt
Cont zij allen liede(n) dat willem canonicx geheete(n)/
geraerts soen wijlen jan canonicx geheeten geraerts/
van jandringe(n) in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint
//
dat hij genome(n) heeft van hee(re)n ja(n)ne vande(n) berge/
spijckermeest(er) des goidshuys van heyleshem va(n) wege(n)/
des selfs hebben(de) volcome(n) procuracie van mijne(n) hee(re) den abt/
en(de) den co(n)vente des selfs goidshuys thof den voirs(creven)/
goidsh(uyse) toebehoiren(de) gelegen inden dorpe van jandringe(n)/
geheete(n) le co(n)verterie de heylechin met allen den/
wy(n)nen(de) lande(n) en(de) grot(en) thienden gelijc jan des voirs(creven)/
wynne(n) vader en(de) jacop de fossoul dat gehoude(n)/
hebbe(n) al tsamen te houden te hebben en(de) te wy(n)ne(n)/
van half meert inden jae(re) xiiii[c] zeve(n) en(de) zeventich/
eene(n) t(er)mijn van tweelf jae(re)n lanck dueren(de) deen/
nae dand(er) sonder middel volgen(de) Elcx jairs dae(r)enby(n)ne(n)/
o(m)me en(de) voe(r) hond(er)t en(de) vijftich mudde(n) harts corens/
thiensche mate te weten(e) zesse halst(er) thiensche voe(r)/
elc mudde(n) gerekent en(de) alsulcke(n) coren als vand(en)/
voirs(creven) thiende(n) en(de) lande(n) come(n) en(de) wassen sal goet/
en(de) payabel met wa(n)ne en(de) vedere(n) wel bereit altoes/
te sinte andriesmisse apostels te betalen(e) dair af/
dats de voirs(creven) wy(n)ne alle jae(re) sculdich sal sijn/
te levere(n) int voirs(creven) hof hondert mudde(n) corens/
der selver mate(n) Ende dander vijftich mudden/
sal de voirs(creven) wy(n)ne leve(re)n int goidsh(uys) van heyleshe(m)/
op zijne(n) last en(de) cost den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de)/
en(de) telcken t(er)mijne als v(er)volghde schout Ende/
oic alle jae(re) o(m)me en(de) voe(r) vijftich guld(en) clinckarde/
oft vijfthien stuvers gerekent voe(r) elken clinckaert/
Te weten(e) deen hellicht daer af tons(er) liever/
vrouwe(n) lichtmisse daige en(de) dande(r) hellicht/
te sint jansmisse batisten dair naest volgen(de)/
jairlicx den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) abdt by(n)ne(n)/
den voirs(creven) goidsh(uyse) te betalen(e) den voirs(creven) t(er)mijn/
dueren(de) en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde
//
schout Des sal de voirscr(even) wynne ten uuytgane va(n) zijne(n)/
voirs(creven) t(er)mijne betale(n) vive(n)twintich clinckarde ten p(ri)se voirs(creven) te/
wete(n) den t(er)mij(n) tsint jansmesse nae dat te half m(er)te zijn jairscare(n)/
v(er)streken sele(n) wese(n) It(em) es vorweerde dat de voirscr(even) wy(n)ne sal/
betale(n) op zijne(n) cost en(de) last alle(n) den he(re)n chijs gaen(de) uuyte(n) voirscr(even)/
goeden zoe v(er)re de wy(n)nen dien tot noch toe betaelt hebben/
en(de) dies sal de voirscr(even) wy(n)ne heffen den chijs dieme(n) den/
voirs(creven) godsh(uyse) te jandrain sculdich es It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne noch/
leve(re)n alle jae(re) den voirscr(even) t(er)mij(n) due(re)nde m(ijn) he(re) den abt altoes/
te jaersmisse vier pont goets cruyts te weten(e) twee pont/
ghingebeers en(de) twee pont kaneels It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
noch leve(re)n en(de) doen verdecken int voirscr(even) hoff alle jae(re) den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde zessehondert goeder getuygelijcker walme(re)n/
dair des opde huysinge vande(n) voirs(creven) hove meest te doen sal/
zijn ende alsmen die v(er)dect soe sal de voirs(creven) wy(n)ne den montcost/
geve(n) en(de) mijn hee(re) sal die dachue(re)n betale(n) [tallen tijden als des te doen(e) sal zijn] Ende oft int voirscr(even)/
hof e(n)nige stoppinge oft anders wa(r)e te h(er)make(n) dat een man/
in drien oft in vier dage(n) make(n) mochte dair toe sal oic de/
wynne den montcost geve(n) en(de) mijn hee(re) de dachue(re)n betale(n)/
talle(n) tijde(n) als des te doen sal zijn It(em) noch es noch vorw(eer)de/
dat de voirscr(even) wy(n)ne tvoirscr(even) hof noch egheene porcele(n)/
vanden landen noch vander thienden voirde(r) en sal moeghen/
uuytgeve(n) noch verpachte(n) zonder consent va(n) m(ijn) he(re) den abt/
It(em) sal de voirscr(even) wynne den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde alle/
de voirscr(even) landen wel ende loflijck wynne(n) werve(n) ende/
mesten ten mi(n)sten gelijck regengenoten Ende allet stroe/
dat vand(en) voirs(creven) landen en(de) oick vand(en) voirscr(even) thienden come(n)/
sal sal de wynne te meeste beke(re)n en(de) opde lande va(n)d(en)/
voirscr(even) hove vue(re)n tslants meeste(n) prouffite en(de) op egheene/
ande(re) It(em) oft gebuerde dat de voirscr(even) wy(n)ne bynne(n) des(en) t(er)mijne/
e(n)nighe schade hadde va(n) tempeesten haghelslage oft gemeyne(n)/
orloge d(air)af sal m(ijn) he(re) dabt he(m) afslach en(de) rastoir doen gelijck
//
secondarie kerken van ludick ende ande(re) hee(re)n hueren/
pechtene(re)n bove(n) ende beneden doen selen zonder argelist/
It(em) es noch vorweerde dat de voirs(creven) wynne ten leste(n) jae(re)/
en(de) int scheyden mijne(n) he(re) betale(n) sal vijftich mudden cor(ens)/
der mate(n) voirscr(even) wantme(n) hem die tsijne(n) innecome(n) geleent/
heeft Ende alsdan sal hij alle de wint(er)lande op dat/
jair met wint(er)coirne besayt zijnde moege(n) onvruchten/
te weten elck boender voir een mudde pachtcorens/
voirscr(even) want hijse in zijne(n) innecome(n) alsoe ae(n)veert/
heeft Item es vorweerde ende ondersproken dat de voirs(creven)/
wynne geloven sal den voirscr(even) abt oft zijne(n) p(ro)cur(eur)/
tot godshuys behoef talle(n) tijden alst m(ijn) he(re) den abt/
gelieve(n) sal en(de) dair toe v(er)maent zijnde goede levende/
borge(n) sette(n) sal voir scepen(en) van loven(e) goet genoech/
zijnde voir alle condicie(n) vorweerden en(de) gelueften voirs(creven)/
Ende alle dese vorw(eer)d(en) (et)c(etera) cor(am) langrode tybe fe(bruarii) iiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt