SAL7372, Act: R°234.1 (511 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°234.1  
Act
Date: 1479-02-06

Transcription

2019-06-30 by xavier delacourt
Van alsulke(n) stoote en(de) questien als uuytstaen tussche(n) ja(n)ne/
goetsone t(er) eender en(de) willem(me) van haesdonck voirsp(re)ke/
t(er) ande(r) zijden als van zeke(re)n goeden vliegen(de) [erve] en(de) ande(re)/
als gebleve(n) zijn nae de doot arnold(en) wile(n) das en(de) zijnder/
huysvrouwe(n) en(de) des dien e(n)nichssins aencleve(n) mach/
hebbe(n) hen de selve p(ar)tien gesubmitteert en(de) v(er)bonden inde/
eendrechtige uuytsprake va(n)den p(er)sone(n) h(ier)nae bescr(even) te/
weten(e) de voirscr(even) jan in meest(er) ja(n)ne va(n) turnhout lice(n)ciaet/
in beyden rechte(n) en(de) henr(icke) hanckart secretar(is) d(er) stat/
van loven(en) Ende de voirscr(even) willem in meest(er) ja(n)ne stockma(n) al(ia)s/
luna lice(n)c(iaet) en(de) arnold(en) kyp In sulker vuege(n) dat de voirs(creven)/
jan goetsone bynne(n) xiiii nachte(n) naestcomen(de) in gescrifte/
ov(er)geve(n) sal den segg(er)s va(n) zijnder wed(er)p(ar)tien zijne(n) eysch/
en(de) aensprake d(air)op willem zijn wed(er)legge(n) doe(n) sal bynne(n)/
xiiii nachte(n) d(air)nae en(de) tselve ov(er)geve(n) den segg(er)s va(n) zijnder/
wed(er)p(ar)tien Ende dit gedaen sele(n) de voirg(enoemde) segg(er)s ae(n)hore(n)/
bynne(n) xiiii nachte(n) d(air)nae alle thoen bescheyt en(de) eede/
ofts behoeft Welken thoen oft eede gedae(n) en(de) gehoirt/
zijnde sele(n) de segg(er)s bynne(n) eend(er) maent d(air)nae doen/
hue(r) uuytsprake voir scep(enen) en(de) die tond(er)houd(en) op een/
pene van xi r(ynsch) g(ulden) Ende oft p(ar)tie(n) segge(re)n gebrake/
datme(n) altijt in de stat vand(en) gebreclijcke(n) neme(n) sal/
moege(n) ande(r) goede ma(n)nen die hue(r) uuytsp(ra)ke gelijck vo(r)e/
oick doen selen Promitt(entes) rat(um) cor(am) langr(ode) willem(air) febr(uarii) vi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt