SAL7372, Act: R°250.2-V°250.1 (541 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°250.2-V°250.1  
Act
Date: 1479-02-18

Transcription

2019-08-11 by xavier delacourt
Op heden zijn come(n) bijden rade vander stat jan crabbe zone/
wijlen goirts ter eender en(de) katlijne vranx beghijne t(er) ande(r) zijd(en)/
Aldair de voirscr(even) jan opdede hoe hij tande(re)n tijden der selver/
ka(tlij)[ne(n)] gep(rese)nteert hadde te setten(e) onderpant voir drie r(ijnsch) g(ulden)/
lijfpen(sien) dair inne zijn vader en(de) meer ande(re) v(er)obblig(eer)t stonden/
conclude(re)nde mids dien dat hij ongehouden soude zijn va(n) alsulke(n)/
costen van beleyden en(de) and(er)ssins als de selve katlijne op sijns/
vaders goede gedaen hadde dair tegen de voirs(creven) ka(tlij)[ne] antw(er)de/
en(de) seyt dat hij mids dien d(er) costen niet sculdich en ware/
ongehouden te zijne Want zeder dien tijt was hue(r) vestich(eit)/
gecrinct mids dien dat zeder goirdt aflivich was geworden/
ende jan crabbe en steet in hue(re)n br(ieve) niet mair was huer geloeft
//
dat men die rinte ten naesten valdage aflegge(n) soude met/
meer reden(en) bij huer geallig(eer)t bijden welken sij sustineerde/
dat hue(r) execucie voirtganck hebbe(n) soude het en wa(r)e dat/
huer hue(r) coste(n) va(n) rechte va(n) beleyde en(de) ande(re) en(de) insgelix/
de ombetaelde pachten worden uuytgereyct en(de) nader stat/
recht pant gesedt en(de) dat de gelov(er)s vander wairscap sulc/
billix zijn souden alse de bekinders va(n) hue(re)n br(ieve) Ende soe/
wert bijden selve(n) rade geappointeert zoe v(er)re de voirscr(even)/
jan katlijne(n) execucie schutte(n) wilt dat in dien gevalle de/
voirs(creven) jan gehoude(n) soude zijn d(er) voirs(creven) ka(tlij)[ne(n)] op te legghe(n)/
en(de) te betalen hue(r) wettige coste(n) vand(en) beleyde en(de) andere/
met rechte geschiet en(de) insgelix hue(r) v(er)lope(n) pachte(n) Ende/
dat de voirscr(even) jan voirts gehouden soude zijn d(er) voirs(creven) ka(tlij)[ne(n)]/
te sette(n) goeden onderpant voe(r) de selve hue(r) lijfrinte nad(er)/
stat recht en(de) om die ov(er) te geve(n) in gescrifte behoirlijck/
nam de voirscr(even) jan dach bij consente d(er) selv(er) ka(tlij)[ne(n)] van/
en goensdage naestcomen(de) ov(er) acht dage(n) In (con)s(ilio) op(idi) febr(uarii)/
xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt