SAL7372, Act: R°254.2-V°254.1 (547 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°254.2-V°254.1  
Act
Date: 1479-02-23

Transcription

2019-11-03 by xavier delacourt
Voe(r) den rade vander stadt zijn op hede(n) gecompareert joes/
van oirbeke voe(r) hem en(de) inden name va(n) zijne(n) kinde(re)n op/
deen zijde Ende edewardt cruyplant voe(r) hem selve(n) en(de) arnold(us)/
van kets als executeur vanden testame(n)te wile(n) sanders van/
oirbeke t(er) ande(re) Aldair de voirs(creven) joes beg(er)de en(de) v(er)socht dat/
de voirs(creven) arnoldus executeur wederbringe(n) soude twee v(er)gulde(n)/
ryeme ond(er) de clercken vander stat geset en(de) gebracht bij hem/
mette(n) ande(re)n executue(re)n gesamender hant in een coffer mette(n) erfbrieve(n) des voirs(creven) wile(n) sanders va(n) oirbeke dewelke arnold(us)/
met meest(er) ja(n)ne luna gehaelt hadde(n) zeder der t(er)mi(n)acien tussche(n)/
hen gelope(n) zonder weten(e) van janne va(n) beert alsoe joes/
seyde tot welke(n) ryeme(n) de voirscr(even) joes inde(n) name/
als vo(r)e meynde gericht te zijne gelijck in dande(r) vliegen(de)/
erve des voirs(creven) wile(n) sanders en(de) dat mids den testame(n)te bijd(en)/
voirs(creven) sande(re)n gemaect dies hij hem gedroech totte(n) selve(n) en(de)/
tot alsulke(n) cond(icien) als d(air)af es Dair tege(n) de voirscr(even) edewairt/
als erfgename des voirs(creven) sanders en(de) arnold(us) va(n) kets als/
testame(n)teur sustineerden de contrarie dat niet behoeve(n) en/
soude dat zij die wed(er)o(m)me bringe(n) souden t(er) plaetsen dair/
die gestae(n) hadden aengesien dat zij meynden ende hielden/
dat de voirscr(even) joes inde vliegen(de) erve des voirs(creven) sanders/
niet ghericht en was en(de) oick want hen bevole(n) was bijder/
stat in voirleden(en) tijde(n) dat zij setten souden de br(ieve) des voirscr(even)/
sanders onder de clercke(n) vand(er) stat en(de) niet vand(en) vliegen(de) erve
//
mair hadde joes e(n)nige actie opde vliegende erve dat hij die/
volchgde ter plaetsen dair dat behoirde gelijck dat uuytgewese(n)/
was met eender t(er)mi(n)acien vand(er) daet januar(ii) s(e)c(un)da lestled(en)/
die ald(air) gelese(n) w(er)t d(air)op joes antwoirde dat dat was/
voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(e) mids zeke(re)n reden(en) bij hem/
geallig(eer)t Voirts soe v(er)socht bijde(n) selve(n) rade arnold(us) van/
kets voirscr(even) dat joes van oirbeke ontslae(n) soude alsulke(n) pe(n)ni(n)ge/
als hij beslaghe(n) hadde opden wissel te loven(e) die de voirscreve(n)/
arnoldus aldair geset hadde mette(n) ande(re)n testame(n)teurs wile(n)/
sanders van oirbeke om hen d(air) mede te behulpen(e) alsoe v(er)re/
als zijs van node ware(n) gem(er)ct oick dat joes ind(en) voirs(creven)/
pe(n)ni(n)ghen niet ghericht en wa(r)e gelijck hij oick inde vliegen(de)/
erve en was dair tege(n) hem joes opponeerde en(de) seyt dat/
hij hielt dat navolgen(de) den testame(n)te en(de) uuyt(er)ste wille/
des voirs(creven) sanders hem de vliegen(de) erve sculdich wa(r)e te/
volgen(e) gelijck der erve(n) want hij meynde te bewijsen(e) als/
dat tijt soude geve(n) dat de voirscr(even) edewairt de vliegen(de)/
erve en(de) erve eensdeels verhandelt en(de) v(er)thiert hadde en(de)/
ande(re) pointe(n) gedae(n) contrarie den testame(n)te en(de) alsoe zij(n) legaet/
verbuert Ende alsoe concludeerde hij dat he(m) die pe(n)ni(n)ghe(n)/
oick toebehoire(n) souden en(de) dat hij die niet sculdich en soude/
zijn tontslane tott(er) tijt toe dat dat met rechte beslicht/
soude zijn Ende aldus p(ar)tien in beyden zijden gehoirt zijnde/
es met rijpen rade en(de) deliberacie(n) bijd(er) selver stat uuytgesproke(n)/
en(de) getermineert den voirs(creven) p(er)sone(n) Soe wie vand(en) selve(n)/
yeghen dande(re) in desen gebreck heeft dat hij dat/
volghe als voere de yerste instancie voir meyere en(de)/
scepenen van loven(e) Allige(re)nde aldair al dat hen int/
principael oft dese saken dienen mach om al gehoirt/
bijden scepenen ghewesen te werden dat recht sal/
wesen In consilio op(idi) februarii xxiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt