SAL7372, Act: R°255.1-V°256.1 (547 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°255.1-V°256.1  
Act
Date: 1479-02-04

Transcription

2020-07-20 by xavier delacourt
Cont zij allen lieden dat zieger noyen sone wijlen oliviers/
noyen va(n) ast in tegewoirdicheiden der scepen(en) va(n) loven(e)/
gestaen heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft va(n)/
hee(re)n janne vande(n) berghe spijckermeester des goidsh(uys) va(n)/
heyleshe(m) va(n) wege(n) des selfs hebben(de) volcome(n) p(ro)curacie va(n)/
mijne(n) hee(re) den abdt en(de) den co(n)vente des selfs goidsh(uys) thof/
va(n) groot cappe(n)dale den voirs(creven) goidsh(uyse) toebehorende met alle(n)/
den winnen(de) landen bee(m)pden en(de) thienden totte(n) voirg(eruerde) hove/
geordineert gelijck en(de) inder manie(re)n dat die voirs(creven) wy(n)ne/
en(de) voe(r) hem thomas scats dat gehoude(n) hebbe(n) vand(en) voirs(creven)/
goidsh(uyse) Te houden(e) te hebben(e) en(de) te wy(n)nen(e) va(n) halfmerte/
naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn oft getonste va(n) tweelf jae(re)n lanc/
duren(de) deen na dand(er) sonder middel volgen(de) en(de) elcx jairs/
dae(re)nbinne(n) voe(r) en(de) o(m)me lxxx mudd(en) goits corens thiensch(e)/
mate Te weten(e) sesse halster thiensch(e) voe(r) elc mudd(e) gereke(n)t/
en(de) alsulcke(n) coren als opte voirs(creven) goide jairlijcx wassen sal/
goet en(de) payabel met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereidt/
allen jae(re) te sinte andriesmisse apostels te betalen(e) en(de) int/
selve goidsh(uys) op cost en(de) last des voirs(creven) wy(n)ne(n) te leve(re)ne ende/
telken t(er)mijne als vervolghde schout En(de) oick alle(n) jae(re) de(n)/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde o(m)me lxxx rinsch(e) guld(en) Te wete(n) tsestich/
placke(n) brabans gereke(n)t vore elcke(n) rinsch(e) guld(en) deen hellicht/
dair af te paesschen en(de) dander hellicht te sinte jansmisse/
baptisten dair naist comen(de) volgen(de) te betalen(e) en(de) telcke(n) t(er)mijne/
als vervolghde schout Item het is condicie en(de) voirw(er)de hier/
inne ondersproken dat de voirs(creven) wy(n)ne allen de lande va(n)de(n)/
voirs(creven) hove wel en(de) loffelijck sal wy(n)ne(n) werven en(de) meste(n) den/
minsten gelijck regenoete(n) Ite(m) het is noch voirw(er)de dat de/
voirs(creven) wy(n)ne egheen va(n)den voirs(creven) lande(n) en sal moige(n) late(n)/
driesch ligge(n) soe verre men die gewy(n)ne(n) can metter ploech/
sonder consent va(n) mijne(n) hee(re) den abdt noch oick voirde(r) bestade(n)/
nocht verpachte(n) in egheend(er) manie(re)n en(de) oick sond(er) consent/
va(n)de(n) abdt voirs(creven) Item het es noch vorw(er)de dat de voirs(creven)/
wy(n)ne egheen stroe caf noch mest uute(n) voirs(creven) hove en sal/
moge(n) vuere(n) mair allen dat stroe en(de) caf comen(de) vande(n)/
voirs(creven) goide(n) sal bringe(n) int voirs(creven) hof en(de) dat in meste beke(re)n/
en(de) dat mest vue(re)n opte lande va(n)de(n) voirs(creven) hove slants meeste(n)/
p(ro)fijte Ite(m) het es noch voirw(er)de dat de voirs(creven) wy(n)ne sculdich/
sal sijn alle jae(re) sijne(n) t(er)mijn lanck dueren(de) te leve(re)ne sesse hond(er)t/
goider getuygeliker walme(re)n de huysinge(n) va(n)de(n) voirs(creven) hove/
mede te decken(e) in nuwe(n) daecke en(de) alsme(n) die verdect soe
//
sal die voirs(creven) wy(n)ne den werckluyde(n) den montcost geve(n)/
en(de) mijn hee(re) die dachue(re)n betale(n) desgelijcx sal oec die/
voirs(creven) wy(n)ne sculdich sijn te doene allen den wercliede(n)/
die aen die voirs(creven) huysi(n)ge va(n)de(n) hove wercke(n) sulle(n) den/
montcost geve(n) uutgescheyde(n) va(n) groven nuwen wercke/
It(em) het es noch voirw(er)de en(de) co(n)dicie dat die vors(creven) wy(n)ne/
egheen recht noch bewin hebbe(n) en sal int nuwe huys/
achter metter toebehoerte(n) mer sal mij(n) hee(re) dabdt dat/
te hem werts behoude(n) mette(n) pertstalle die mijn/
hee(re) heeft doen make(n) achter den putte En(de) mij(n) hee(re)/
en(de) sijn familie selen moige(n) liggen gaen staen en(de) keere(n)/
totte(n) voirs(creven) huyse achter tallen tijden alst hem gelieve(n)/
sal sonder wedersegge(n) va(n)de(n) voirs(creven) wy(n)ne Ite(m) es noch voirw(er)de/
dat de voirs(creven) wy(n)ne houde(n) sal moigen opt bosch va(n) cappe(n)dale/
en(de) op die ande(re) zijtbosschen toebehoe(re)nde den voirs(creven) goidsh(uyse)/
va(n) heyleshe(m) alsoe vele verckene en(de) ande(r) beesten alst de(n)/
voirs(creven) wy(n)ne gelieve(n) sal over djaer Behoudelijck dat hij/
egheen bossche(n) gebruycke(n) en sal met sijne(n) hore(n) beeste(n) ende/
perden noch daer inne en sal moge(n) doen drijve(n) oft hoede(n)/
egheensins hij en sij out vier jaer va(n) houwe sonder co(n)sent/
va(n) mijne(n) hee(re) Item het es noch voirw(er)de dat de voirs(creven)/
wynne egheen recht hebbe(n) en sal op egheen va(n)d(en) voirs(creven)/
goidsh(uyse) bossche(n) van e(n)nighe houte te houde(n) dan alleene/
op die voerlen en(de) buyten de(n) grechte(n) vand(en) voirs(creven) bossche(n)/
en(de) dit sal hem mij(n) hee(re) alle jae(re) bewijse(n) alsoe vele houts/
dat die voirs(creven) wy(n)ne sal moige(n) doen make(n) vijfhond(er)t/
goeder getuygeliker mutsarden sonder ergheliste Ite(m) het/
es noch voirwerde dat de voirs(creven) wy(n)ne va(n) nyema(n)de/
en sal moigen scape houden dan van mijne(n) hee(re) op dat/
hijze hem gheve(n) wilt en(de) oft mij(n) hee(re) hem die nyet en/
gave dat hij dan die sal moige(n) houden va(n) hem selve(n) oft/
va(n) wyen hij wilt Ite(m) sal de voirs(creven) wyn sculdich sijn alle/
jae(re) zijne(n) t(er)mijn lanc dueren(de) alle(n) die goide lande en(de) bee(m)pde/
va(n)den voirs(creven) hove wel en(de) loffelic te bevreden en(de) te luycken/
en(de) oic die ryoelen en(de) watervliete te ruyme(n) de wege(n) te/
maken al o(m)me aen die goede en(de) die alsoe te late(n) tzijnen/
afscheyde(n) alsoe dat mijne(n) hee(re) binne(n) desen t(er)mijne(n) egheen/
schade en geschiede nocht en hebbe It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
moige(n) doen truncke(n) ten behoirlijcken tijde alle(n) die wielien/
en(de) truncbome aen die voirs(creven) goide staende uutgenome(n)/
aen die bosschen sonder e(n)nich opgaende hout te houden(e) oft/
te truncken(e) en(de) dies sal de voirs(creven) wy(n)ne sculdich sijn alle
//
jae(re) te setten(e) opte voers(creven) goede vijftich goed(er) getuygeliker poote(n)/
en(de) die doen wel verdoerne(n) en(de) verwae(re)n En(de) voe(r) elcke(n)/
verdroechde(n) boem die hij sal af houde(n) sal wed(er)o(m)me doen/
sette(n) twee pooten va(n)de(n) selve(n) aerde en(de) die oic wel v(er)doerne(n)/
en(de) verwae(re)n Ite(m) het es noch voirwerde dat oft mijne(n) hee(re)/
geliefde binne(n) desen getonsten e(n)nige coreellen te backen(e) op/
sijne(n) hove(n) inden pippoet dat hij dan sal moige(n) nemen/
alsoe vele plaetsen inde(n) beempt va(n)de(n) pippoete als hem/
behoeffelijck sal sijn om derde te stoeckene ende ander bewint/
hem daer toe behoeven(de) It(em) het is noch voirw(er)de dat de voirs(creven)/
wy(n)ne oft he(m) gelieft sal moge(n) afstaen en(de) scheyde(n) va(n)d(en) voirs(creven)/
hove ten zijne(n) sesse yerste(n) jae(re)n oft he(m) gelieft en(de) anders nyet/
It(em) het es noch condicie dat die voirs(creven) wy(n)ne va(n)de(n) bossche(n)/
die ligge(n) onder des goidsh(uys) thiende inden saert den goidsh(uyse)/
toebehoiren(de) soe v(er)re die int goidsh(uys) georbort oft verbrant/
wordden egheen thiende hebbe(n) en sal maer worde(n) sij v(er)cocht/
soe sal die voirs(creven) wy(n)ne daer af thiende hebbe(n) en(de) ontfa(n)ge(n)/
It(em) sal die voirs(creven) wy(n)ne te sijne(n) afscheyden va(n)d(en) voirs(creven) hove(n)/
den wint(er)coren(en) art laten wel en(de) loffelijck besaet op vier/
getydege vore(n) gelijck hij dien vonde(n) heeft daer af dat he(m)/
geschat es te sijne(n) aencome(n) enyegelijck boende(r) op xiiii/
mudde(n) corens thiens en(de) eest te sijne(n) uutvare(n) argher soe/
sal hijt op legge(n) en(de) eest beter vonde(n) soe saelt he(m) come(n)/
En(de) dit core(n) salme(n) scatten acht dage voer oft nae sint jansmisse/
baptiste(n) te sijne(n) uutvare(n) Ite(m) sal de voirs(creven) wy(n)ne noch late(n)/
te sijne(n) uutvare(n) drie en(de) een half boend(er) stoppele(n) wel/
en(de) loffelijc gemest gelijck hij die te sijne(n) incomen(en) vo(n)de(n) heeft/
gemest Item sal die voirs(creven) wy(n)ne noch late(n) te sijne(n) af/
scheyde(n) xiiii boend(er) lants gestort en(de) den ghehelen art va(n)d(er)/
brake(n) al o(m)me gedaen en(de) geackert Ite(m) noch sal die voirs(creven)/
wy(n)ne late(n) te sijne(n) afscheyde(n) vijf dachmael lants over/
die zouwe gelege(n) met raepsade wel en(de) loffelijck besaet/
en(de) onder en(de) bove(n) gemest Hier nae volge(n) die leeni(n)ge/
die geleent sijn den voirs(creven) wy(n)ne te sijne(n) incomen(e) tot sijne(n)/
lesten jae(r) Inden yerste(n) vier perde met horen getuwen/
tsame(n) getaxeert op sevenen(de)dertich peters achthien/
stuvers voe(r) de(n) peter drie placke(n) brabants voer ecl elcke(n)/
stuv(er) gerekent It(em) noch ene(n) wage(n) met sijnd(er) toebehoirte(n)/
twee ploege met hue(re)n coppelen drie eeghde(n) met eene(n)/
pair coppele(n) en(de) met twee eeghdewisse(n) een welle tsame(n)/
getaxeert op seven en(de) ene(n) halve(n) der selver peters It(em)/
noch neghen en(de) twintich vercken(e) soe cleyne soe grote
//
tsame(n) getaxeert op twe en(de)twi(n)tich der voirs(creven) peters Item/
noch sesse melck coye vijf calve(re) Dair af die vier wae(re)n/
jarich en(de) tvijfte va(n) twe jae(re)n tsame(n) getaxeert op nege(n)/
en(de)twintich peet(er)s als vo(r)e It(em) noch eene(n) tas goits hoys/
voermaets getaxeert op sesse der selver peeters Dese/
voirs(creven) leeni(n)ge sal de voirs(creven) wy(n)ne den voirs(creven) mijne(n) hee(re) de(n)/
abdt sculdich sijn te sijne(n) afscheyde(n) weder te geve(n) en(de) op/
te leggen(e) En(de) alle dese voirs(creven) voirwerde(n) pointe(n) co(n)dicien/
en(de) geloften heeft geloeft de voirs(creven) wy(n)ne den voirs(creven) hee(re)n/
ja(n)ne inde(n) name en(de) tot behoef des voirs(creven) goidsh(uys) van/
heyleshe(m) vast en(de) gestadich te houden(e) en(de) te voldoene tallen/
tijden en(de) t(er)mijne(n) als die valle(n) en(de) verschijne(n) sulle(n) ende/
telcke(n) t(er)mijne als vervolghde schout Hier voir is borghe/
als pri(n)cipael olivier noyen zone des voirs(creven) wy(n)nen cor(am)/
tybe willem(aer) febr(uarii) iiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt