SAL7372, Act: R°270.1-V°270.1 (575 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°270.1-V°270.1  
Act
Date: 1479-02-25

Transcription

2020-04-26 by xavier delacourt
Vander ae(n)sprake(n) die mychiel va(n) ha(n)nut gedae(n) heeft op woute(re)n/
boesma(n)s ende ama(n)de de tri seggen(de) dat zij tande(re)n tijden als scepen(en) van/
nodebaix zijn haeflike goede v(er)cocht hadden en(de) hulpe(n) v(er)cope(n) uut crachte/
va(n) zeke(re)n ma(n)deme(n)ten m(ijns) gened(ichs) he(re)n tshertoge(n) zonder datme(n) bevi(n)den/
soude dat dexecuteur die d(air)toe sculd(ich) was te v(er)stane nae uuytwise(n)/
vand(en) selv(en) mandeme(n)te dat hadde belast oft bevole(n) va(n) m(ijns) gen(e)d(ichs) he(re)n/
wege(n) oft dat d(air)af e(n)nige relacie va(n) he(m) bleke en(de) hadden alsoe/
de selve twee p(er)sone met hue(re)n adh(er)enten de hanteringe d(air)aff/
gehadt die gepe(n)newert en(de) selve gecocht en(de) d(air)af g(ro)te so(m)men getoge(n)/
ende vele meerde(r) dan de sculd(en) d(air)voe(r) die v(er)cocht mochte(n) zij(n) gedroege(n)/
zonder nochtan d(air)mede te betale(n) de selve sculde(n) d(air)af hij noch dagelix w(er)de/
gevolcht Vanden welken al hij beg(er)de en(de) versocht tot zijnd(en) (con)clusie(n)/
van hen te hebbe(n) inve(n)tar(is) en(de) restitucie van tghene des hem bij/
dien ontogen was hopen(de) dat hem dat sculdich wa(r)e te geschie(n)/
hem des getroesten(e) totten rechte Dair tege(n) de voirs(creven) wout(er) en(de)/
amand hen v(er)antweerden(de) deden segge(n) dat de voirs(creven) mych(iel) tande(re)n/
tijden met eene(n) hootvo(n)nisse te loven(e) bij scepen(en) van nodebaix/
gehaelt gewijst was op zijn ontschout van niet te hebben/
doen doen zijns wetens zeke(r) arbeyde hem bij henr(icke) darnouts/
gheheyscht en(de) d(air)nae want mychiel die ontschout niet en/
hadde gedaen soe hadde dien eedt de(n) voirs(creven) henr(icke) darnouts met eene(n)/
ande(re)n hootvo(n)nisse ald(air) gehaelt toegevuecht geweest en(de) dat beyde/
die hootvo(n)nisse inde banck te nodebaix gheutent hadden geweest/
en(de) dat zij ter tijt alsoe de handelinge vand(en) v(er)cope(n) van mych(iels) goeden/
geschiedde ware(n) scepen(en) te nodebaix dat voirt henr(ic) darnoult den/
eedt hadde gedaen navolgende den lesten vo(n)nisse uuyte(n) hoofde/
gecome(n) en(de) dat alsoe mychiel sculdich was henr(icke) zijnen eysch/
te voldoene mette(n) coste(n) It(em) dat mych(iel) d(air) voe(r) te nodebaix hadde/
gevange(n) gesete(n) en(de) snachts uuyt(er) vroente(n) ginck en(de) hem vluchtich/
maecte en(de) dat de vorste(r) dair mychiel gevangen hadde geseten also/
geconda(m)pneert w(er)t inde scult dair voe(r) de selve mych(iel) geva(n)gen/
hadde gesete(n) en(de) dat zeke(re) mandemente(n) verworve(n) waren van/
ons(en) gened(igen) he(re) bevelen(de) den meye(r) en(de) scepen(en) van nodebaix t(er)/
execucien te stelle(n) de voirs(creven) vo(n)nisse eve(n)v(er)re vanden selven/
bleke en(de) dat die niet ov(er)jarich en ware(n) nyet tegenstaende/
den brieve(n) van (contra)rien bij machiele v(er)worve(n) onder schijn dat/
hij hem opgestelt soude hebben inder wapeni(n)gen ons gened(ichs)
//
he(re)n tshertoge(n) dat zij voirt uuyt crachte vande(n) voirscr(even)/
hootvo(n)nisse ende mandeme(n)te bij janne de ravier meye(r) en(de)/
woute(re)n henquin vorste(r) v(er)socht geweest hadde(n) te come(n) bij/
tvercoope(n) van mychiels goeden de nodebaix voirs(creven) ende/
dat zij alsoe alleene als wethouders dair bij aen ende/
over hadden geweest Dese ende meer ande(r) reden(en)/
en(de) pointen dienen(de) tot hue(re)n rechte p(rese)nteerden zij te/
thoenen ende metten minsten te gestane hopen(de) wair/
zij dat conden gedoen dat zij der aensprake(n) ongehoude(n)/
soude(n) zijn ter voirde(r) wantme(n) niet bevi(n)den en soude al/
mochten zij gelijck vo(r)e d(air) bij en(de) aen als wethoude(re)n/
hebben geweest dat zij d(air)aff e(n)nige hanteringe hadde(n) gehat/
oft bewint oft dat d(air)af e(n)nighe inve(n)tar(is) in hue(re)n handen/
ware(n) dair tegen mychiel replice(re)nde seyde dat zij selve/
de ghene waren die meest deel de goede gecocht hadde(n)/
tende(re)nde altijt tot zijnder conclusien Wairop de scepen(en)/
gemaent wijsden de v(er)weerders tot hue(re)n thoene die ten/
dage dair toe dienen(de) volcomelijck thoenden allet ghene/
des zij hem gelijck vo(r)e hadden vermete(n) en(de) d(air)enbove(n) dat/
mych(iel) zeke(re) dage(n) nae tvercope(n) van zijne(n) goeden ware(n) geg(even)/
om die te moegen quiten en(de) lossen oft hem hadde gelieft/
voe(r) den selve(n) prijs en(de) d(air)enbove(n) exhibeerde h(er) jan gosseal/
p(ri)este(r) als clerck te nodebaix div(er)se scriftue(re)n vand(er) rekeni(n)g(en)/
vand(en) voirs(creven) v(er)cochten goeden te grave(n) en(de) te nodebaix ende/
voir div(er)se sculden dair inne staen(de) d(air)onder den ande(re)n div(er)se/
costen van exploite(n) beyde vand(en) offic(ie)r en(de) den scepen(en) va(n) beyd(en)/
dien plaetsen inne ware(n) ge(re)kent Dwelck gedaen ende/
inder saken geconcludeert zijnde en(de) de scepen(en) van loven(e)/
bijden meye(r) gemae(n)t wijsden voir een vo(n)nisse dat de/
voirscr(even) mych(iel) opden voirs(creven) woute(re)n en(de) amande v(er)doolt is/
met zijne(n) eyssche mair heeft hij ande(re)n dairaff yet te/
eysschen dat hij dat doen mach met rechte Behoudelijck/
oft zij als wethouders van hue(re)n exploite meer genome(n)/
hebben dan trecht dat zij dairaff innestaen sulle(n) te/
rechte cor(am) om(n)ibus scabinis in scampno dempt(is) lyemi(n)g(en)/
berghen febr(uarii) xxv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt