SAL7372, Act: R°294.1-V°294.1 (633 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°294.1-V°294.1  
Act
Date: 1479-03-23

Transcription

2020-04-26 by xavier delacourt
Vanden gedinghe dat overlant inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(e) geweest/
heeft tusschen janne van leeuwe aenlegge(r) ter eend(er) sijde(n) en(de) symoene van wesembeke/
verweerde(r) t(er) ande(re) om sesse rinsche gul(den) wille oft d(air) omtri(n)t van coste(n) bijden/
vors(creven) symoene bekint sculd(ich) te sijne soe jan meynde Ald(air) de selve dede segg(en)/
dat de selve symon te rechte betog(en) hadde te he(re)nt henrick vand(en) bossche der/
om dat [hem] de selve henr(ic) als knape desselfs jans ongebruyc soude hebbe(n) gedaen/
van sek(ere)n meste te drag(en) uut jans hove te wijchmale over de dijle op een gemeyn/
plaetse dair de selve van wesenbeke p(re)tendeerde recht toe te hebben dat hij jan vors(creven)/
eer henric op de aensprake vors(creven) symoens antweerde die sake te he(m)weert nam/
p(rese)nte(re)nde die selve te v(er)antweerde(n) als zijne en(de) die in sijne(n) dienste was gesciet en(de)/
bij sijne(n) gehuerde(n) bode dat dien nyet tege(n)staen(de) symon op henr(icke) voirtvoer/
soe v(er)re dat aensprake en(de) v(er)antweerde(n) d(air) inne gesciet en(de) thoen geleit sijnde/
en(de) die sake wort te(n) hoode bracht sijnde de selve henr(ic) mette(n) hootvo(n)nisse o(n)gehoud(en)/
was gewijst vand(en) aensprak(en) vors(creven) dat jan van leeuwe altijt van genechte/
te genechte in dit gedinge navolgen(de) sijnd(er) vors(creven) p(rese)ncie[en] van die sake te wille(n)/
v(er)antweerd(en) v(er)leecht hadde de coste(n) bij henr(icke) sijne(n) knape d(air) inne gelede(n) dat vort/
de selve jan begheert hadde va aen symone dat hij he(m) die v(er)leechde coste(n) opleyde/
dat symon die d(air) op begheert hadde over te hebbe(n) om die te diminue(re)n oft te/
wed(er)legge(n) dat voirt symon die coste(n) [alsoe] overhebben(de) in sijnder diminucien/
de selve insdeels bekint hadde en(de) dat hij alsoe in die bekinde coste(n) geduemt/
was geweest die op te legge(n) dat wort d(air) na [t(er)stont] de selve symon seyde totten/
vors(creven) van leeuwe comt laet ons overreken(en) wair op de bekinde coste(n) comen/
ic hebbe gelts genoech ic wilse u betale(n) dat voort symon dien acht(er)volgen(de) ald(air) in een huys ginc de(n) selve(n) janne die overreken(en) en(de) betale(n) en(de) gedroege(n)/
t(er) vors(creven) so(m)men van omtri(n)t vi r(insch) g(ulden) en(de) als symoen sach dat [de] meye(r) en(de) dyene(re)/
van d(aer) ware(n) toech hij die wed(er) te hemw(er)t seggen(de) dat die niet genoech/
getelt en wae(re)n en(de) ginc d(air) mede zijnd(er) veerde(n) sond(er) betale(n) en(de) dat e(n)nige/
dat siende he(m) dat last(er)den en(de) onn one(r)e sprake(n) seggen(de) dat schande wae(r)/
dat hij janne de vors(creven) pe(n)ninge die hij he(m) uutgereyct en(de) betaelt hadde/
wed(er) ontoge(n) hadde en(de) omdrag(en) en(de) dat symon d(air) op seyde segt janne dat/
hij come tot jans sgrove(n) huys ic wilse he(m) wed(er)om dueghdelic reken(en)/
en(de) betale(n) en(de) dat dese gelufte gesciet was voir en(de) eer de quijtsceldinge
//
gesciedde die de vors(creven) henr(ic) vand(en) bossche vand(en) selve(n) pe(n)ning(en) de(n) vors(creven)/
symoene gedaen mocht hebben p(rese)nte(re)de alle pointe(n) soe v(er)re die in feyte/
zijn geleg(en) en(de) bijde(n) vors(creven) symoene wordde(n) ontkint te thoene(n) en(de) mette(n)/
mynste(n) te gestaene hopen(de) wair hijse gethoene(n) conste dat he(m) de selve/
symon gehoude(n) soude sijn de selve bekinde coste(n) te betale(n) he(m) die getroisten(de)/
totte(n) rechte Dair teg(en) de vors(creven) symon he(m) v(er)antweerden(de) bij diversen reden(en)/
en(de) besund(er)t want hij teg(en) nyeman(de) dan de(n) vors(creven) henr(ic) tgedinge gevuert/
en hadde noch gheen ande(r) p(ar)tie en hadde gehadt en(de) dat de selve henr(ic)/
hem gekint hadde vand(en) selve(n) coste(n) vernuecht en(de) alsoe d(air) af quijtgescouwe(n)/
hadde dese en(de) meer ande(re) pointe(n) luttel te(n) p(ro)poeste dienen(de) p(rese)nteerde/
hij te thoene(n) en(de) mette(n) mynste(n) te gestaene Wair op p(ar)tien in wed(er)sijde(n)/
tot hue(re)n thone gewijst sijnde de vors(creven) jan thoende alles tgheens dat hij/
he(m) gelijc vo(r)e hadde v(er)mete(n) en(de) de vors(creven) symoen en thoende niet des/
he(m) d(air) tege(n) mocht releve(re)n? in rechte Es gewijst uut(er)lijc bij de(n) scep(enen)/
van loven(e) t(er) manisse smeyers na tverversschen vand(en) saken dat hen/
bij hue(re)n vo(n)nisse was gedaen ov(er)mits dat tgedinge h(ier) af voir hue(re)n/
aeng aencome(n) was gebuert en(de) rijpelic gevisenteert de [int(er)rogatorien vand(en)] deposicien/
die hij hier af wae(re)n gesciet voir s(in)t jansmesse lestlede(n) dat de vors(creven)/
symoen gehoude(n) soude sijn den vors(creven) janne sijne(n) eysch te voldoene/
cor(am) roelants langrode tybe willem(air) m(ar)cii xxiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt