SAL7372, Act: R°329.2-V°329.1 (712 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°329.2-V°329.1  
Act
Date: 1479-04-28

Transcription

2019-11-11 by xavier delacourt
It(em) m(ar)griete weduwe ph(ilip)s wile(n) vand(en) donc en(de) jan de swertte(re)/
huer wettighe sone vand(en) yerste(n) bedde p(ri)[(us)] ema(ncipa)[t(us)] renu(n)c(ians) hebben/
gelooft ind(ivisim) ter stont wel en(de) getrouwelijc te pe(n)neweerde(n) ende/
ten hoochste(n) te bringe(n) alle alsulck(en) wijne ende ande(re) haeflike en(de) gereede goede alse gebleve(n) sijn en(de) zij gelate(n) hadde inde(n)/
huyse geheete(n) de craye doen zij dair uut schiet ende van/
dair vertooch soe verre den inve(n)tar(is) d(air)af zijnde die uutwijsen/
sal sond(er) die oft e(n)nige va(n) dien anders te onvremde(n) te/
verarge(re)n vermynde(re)n doen oft laten verarge(re)n oft vermynderen/
en(de) allet tgene des zij d(air)af ontfange(n) selen moege(n) oft e(n)nich/
van hen oft ande(re) in hue(re)n name ontfange(n) sal moege(n) getrouwelijc/
ov(er)levere(n) in hande(n) arnts hanckaerts clercx vand(en) assijsen/
die dair af yerst ende voir al betale(n) sal jouffr(ouwe) m(ar)grieten/
colfs weerdinne jans van ghint xvi peters te xviii/
stuv(er)s tstuc drie pl(a)c(ken) voir den stuv(er) soe verre hem die pe(n)ning(en)/
bestrecken selen moege(n) alse voir hue(r) huyshue(re) tsurplus/
ofter e(n)nich is sal half volge(n) der stad in afslage vand(en)/
assise(n) die de voirs(creven) m(ar)griete d(er) selver stad sculdich bleven is/
en(de) dander helicht den voirs(creven) arnde in afslage vand(er) scult/
die zij he(m) sculdich is dair voe(r) hij tot hue(re)n goede(n) geleyt is/
dit geschiede voir pynnock berct borg(er)meesters vand(er) stad
//
die hier inne huer consent gedrage(n) hebben en(de) voir de welke/
de selve moed(er) en(de) sone ende elcke besundert gelooft hebben/
en(de) lijflijc ten heylige(n) geswore(n) in hande(n) jans berain vorsters/
allet dinhout van des(en) van hue(re)r sijde(n) en(de) soe verre hen/
dat ae(n)cleeft tonderhoude(n) te voldoen(e) ende tacht(er)volge(n) sond(er)/
argelist cor(am) langr(ode) tybe ap(ri)lis xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt