SAL7372, Act: R°331.3-V°331.1 (718 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°331.3-V°331.1  
Act
Date: 1479-05-03

Transcription

2019-12-01 by xavier delacourt
Van alle(n) alsulke(n) questien stoote en(de) geschille(n) als e(n)nichssins/
uuytstaen moege(n) oft totten dage toe van heden uuytgestae(n)/
hebben tusschen janne pauwels juwelier als man en(de)/
mo(m)boir lijsbetten myckaerts t(er) eender zijden en(de) gielise va(n)/
muysen(en) als man ende mo(m)boir josine(n) myckarts zijnder/
weerdynne(n) suster der voirscr(even) lijsbette(n) aengaen(de) den goeden/
have oft erve gebleve(n) nae de doot vanden ouders der voirs(creven)/
suste(re)n myckarts die de voirs(creven) gielijs van muysen(en) onder/
mach hebben dair inne de selve jan meynt ghericht te/
zijne insgelijx va(n) actien va(n) testame(n)te oft legate d(air)mede/
de goede voirmaels bijden selve(n) ouders gelaten moege(n) zij(n)/
oft oick van gelueften en(de) toeseggen(e) d(air)inne hem de/
voirs(creven) gielijs ten voirs(creven) janne oft zijne(n) wive weert met/
he(re)n anthonise myckart p(ri)este(r) hue(re)n zwag(er) v(er)oblig(eer)t soude/
moege(n) hebbe(n) Ende voirt van alle(n) ande(re)n diffe(re)ncien tussche(n)/
hen dien goede(n) oft ande(re)n saken e(n)nichssins aengaen(de) te/
geschille staen(de) totte(n) dage toe van heden in e(n)nig(er) manie(re)n/
dair de selve gielijs alh(ier) in des(er) stat gehecht heeft geweest/
met eender clachte(n) en(de) mids des(en) ontslaghen sal worden
//
ende al des dien aencleeft hebben hen gesubmitteert en(de)/
verbonden in segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n Te weten(e)/
in henr(icke) van cuyck en(de) janne va(n) tack va(n) antwerpe(n) in/
sulker vuegen dat de selve segge(re)n he(m) t(er) stont en(de) zoe eer/
zoe bat van alle(n) den selven geschillen volcomelijck sele(n)/
informe(re)n op dat zij meer informacien behoeve(n) dan zij/
d(air)af hebbe(n) en(de) hue(r) uuytsp(ra)ke d(air)af doe(n) bynne(n) acht dage(n)/
naestcomen(de) Promitt(entes) rat(um) sub pena l co(ro)nar(um) mediatim d(omi)no/
sub cui[(us)] dominio in q(ua)r(um) faciens rep(er)iet(ur) et med(iatim) p(ar)ti lese Ende/
oft e(n)nige duyst(er)nissen oft div(er)se versta(en)nisse inne viele(n) dat d(air)af/
de selve segg(er)s behoude(n) sulle(n) hue(r) int(er)pretacie en(de) v(er)clare(n) cor(am)/
roelants tybe maii t(er)cia
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt