SAL7372, Act: R°393.2-V°393.1 (842 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°393.2-V°393.1  
Act
Date: 1479-06-21

Transcription

2020-03-01 by xavier delacourt
Voer den rade vand(er) stat zijn op heden gecompareert de/
gemechtichde vanden buyten bancken van lumpnen op deen zijde/
te weten(e) reyne(r) opde heyde en(de) wille(m) busschers teghe(n) de gemechtichde/
vander vrih(eyt) van lu(m)pnen te weten(e) henr(ic) sleg(er)s en(de) henr(ic) arts die/
alh(ier) bescreve(n) ware(n) van die vander buyter banck voirs(creven) mids seke(re)n/
questien en(de) geschille(n) die zij hadden onder malcande(re)n ae(n)gaen(de) den/
setten(e) vand(en) taxen vander beden m(ijns) gened(ichs) he(re)n die alsnu lopen(de)/
es Aldair die vander buyter banck div(er)se reden(en) allig(eer)den wair/
mede zij hielden datme(n) dese tegewoirdige lopen(de) bede en(de) alle
//
ande(re) souden neme(n) ende setten naeden rijchdom en(de) de gelege(n)th(eyt)/
van elker plaetsen zonder datme(n) hen voirder belasten soude/
dan dbehoirde want me(n) bevi(n)den soude metter wairh(eyt) dat de/
buyten vrih(eyt) tot so(m)meghen plaetsen arm was en(de) en sage(n)/
niet dat zij hier advena(n)t vand(en) taxen nae tvoirneme(n) va(n)/
die vand(en) vrih(eyt) sage(n) te betalen(e) gemerct dat zij d(air)inne g(roo)ttelijck/
gelast ware(n) bove(n) alle reden(en) en(de) bescheyt Want deene plaetse/
verermpt en(de) dander rijct en(de) alsoe tot h(ier)toe belast hadden/
geweest van die vander vrih(eyt) hoepten ende meynden dat/
alsoe nae recht geschien soude Daer teghen die vand(en)/
vriheyt van lu(m)pnen voirscr(even) hielde(n) en(de) seyden datmen/
onderhouden soude doude costume diemen tot h(ier)toe/
gehouden hadde int setten vander beden Te weten(e)/
dat de vriheyt van lu(m)pnen gelden soude den viii[te(n)] pe(n)ninck/
vanden clocslage oft den xvi[te(n)] pe(n)ninck vand(en) ganssen/
en(de) geheele(n) lande van lu(m)pnen Sonder datmen daer e(n)nige/
ande(re) v(er)anderinge inne maken soude want alsoe ond(er)houde(n)/
es geweest over x xx jair en(de) meer met meer reden(en)/
bij hen dairtoe gealligeert en(de) tsurplus souden die/
vand(en) buyten bancke(n) gelden en(de) betale(n) Dair tege(n) die vand(en)/
buyten se bancken seyden al wairt alsoe somtijts ond(er)houd(en)/
geweest nochtan hadde dair so(m)wile ande(re) manie(re) van/
setten(e) inne gehouden geweest gelijck zij dat genoech lieten/
blijcken met zeke(re)n c(er)tificacie(n) die zij aldair exhibeerden onder/
den segel vand(en) scepen(en) vand(en) buyte(n) bancken Ende alle/
gelegenth(eden) vander saken wael aengehoirt zijnde op beyde(n)/
zijden Es uuytgesproken ende ghetermineert datmen de/
bede mijns gened(ichs) hee(re)n inden voirs(creven) plaetsen setten sal/
naden rijcdom ende gheleghenth(eyt) van eene(n)yegelijcken/
Alsoe wale bynnen der vriheyt als dair buyten/
zonder yemande te belasten(e) In pleno cons(ilio) junii xxi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt