SAL7372, Act: V°129.1 (326 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°129.1  
Act
Date: 1478-11-10

Transcription

2018-11-19 by xavier delacourt
Van al alsulken stote questie(n) en(de) geschille(n) alse uutstae(n)/
tussche(n) janne ghijsen ter eender zijden en(de) janne va(n)/
wittham al(ia)s van crieckenbeke t(er) ande(re) om div(er)se/
eyssche(n) en(de) gebreke(n) die de selve ghijsen beyde va(n)/
bet(er)nissen van injurien en(de) ande(re) aenden voirs(creven) van/
wittha(m) zoe hij meynd uuytstaen(de) heeft hebben hen/
de selve p(ar)tien opde vueghe ende condicien h(ier)nae bescr(even)/
gesubmitteert ende v(er)bonden in segge(re)n en(de) vriendelijcke yffene(re)n/
Te wete(n) de voirscr(even) ghisen in arnold(en) kyp en(de) he(n)r(ic) ha(n)ck(aert)/
secretar(is) d(er) stat van loven(en) ende de voirscr(even) va(n) wittham/
in janne pynnock en(de) joh(ann)ese van huesden in sulke(r) vuege(n)/
dat de voirscr(even) ghijsen alle alsulke eyssche en(de) gebreke als/
hij ten voirs(creven) janne van wittham weert meynt te hebben(e) de(n)/
segg(er)s desselfs va(n) wittham ov(er)geve(n) sal in gescrifte op va(n) in/
goensdaghe sinte m(er)tens daghe naestcomen(de) in xiiii nachte(n)/
wairop de voirscr(even) van wittham zijne(n) v(er)antweerden den/
segg(er)s svoirs(creven) ghisen oick in gescrifte ov(er)geve(n) sal bynne(n)/
xiiii nachten d(air)nae en(de) die alsoe ov(er)gegeve(n) zijnde sulle(n)/
de segg(er)s informacie ofts behoeft inder saken neme(n) beyde/
van brieve(n) gescriften munime(n)ten en(de) levender waerh(eyt)/
taenhoire(n) tussche(n) dit en(de) jaersdach d(air)na en(de) d(air)entende(n)/
bynne(n) xiiii nachten oft drie weken selen de segg(er)s die/
gescriften en(de) alle claernisse(n) getuygenissen en(de) informacie(n)/
inder saken ghenome(n) visite(re)n ripelijck en(de) hue(r) uuytsp(ra)ke/
eendrechtelijck oft de drie van hen inder saken doen/
op dat zijs eens zijn Oft anders eve(n) v(er)re zijs niet en/
consten veraccorde(re)n dat zij oft ten mi(n)sten de drie van/
hen dan neme(n) soude(n) eene(n) ov(er)man des zij ov(er)come(n) ware(n)/
dewelke zijn uuytsprake d(air)af doen soude bynnen/
xiiii nachten [d(air)na] Ende oft e(n)nig(er) p(ar)tien segge(re)n gebrake/
dat zij dan ande(re) gelijcke in die stat neme(n) sulle(n) moge(n)/
Promitt(entes) rat(um) wes bijden segg(er)s oft ov(er)man [uut]gesproke(n)/
sal worden in des voirscreve(n) steet coram berghe(n) tybe/
novembr(is) x
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt