SAL7372, Act: V°155.2-R°156.1 (380 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°155.2-R°156.1  
Act
Date: 1478-12-12

Transcription

2019-03-25 by xavier delacourt
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond dat op den dach van heden/
datum van desen voir ons come(n) is in p(ro)pe(re)n p(er)sone jouffr(ouwe) dorothee/
van hofstaden wettighe dochter henricx wilen van hofstaden met/
jacoppe de barbier hue(re)n wettige(n) man en(de) mo(m)boir wesende bevrucht/
en(de) in alsulcken state dat zij sonder sorghe en(de) groot perikel niet/
wale reysen en soude moege(n) als ons ope(n)baer gebleken heeft/
Ende heeft alsoe bij consente ende overstaen(de) des voirs(creven) jacops huers
//
mans den selven jacoppe hue(re)n man geconstitueert gesedt/
volcome(n) macht procuracie en(de) sunderlinge auctoriteyt gegeven/
om van hue(re)n wege(n) ende in hue(re)n name voir huer en(de) huer oir/
en(de) nacomel(ingen) te vercoope(n) ende te verthie(re)n alsulcke(n) rechte/
porcie gedeelte en(de) actie als zij in e(n)nig(er) manie(re)n nu heeft/
oft in naecomen(de) tiden hebben sal moege(n) in en(de) aen thoff en(de)/
de goede geheete(n) vand(er) eertbrugge(n) met huysen hove(n) wynnen(de)/
landen beemden eusselen bosschen chijsen rinte(n) pachte(n) en(de) allen/
den toebehoirte(n) Ende voirts vand(en) selve(n) hue(re)n rechte porcien/
gedeelte en(de) actien in hue(re)n name uut te gaen(e) dair op te/
worpe(n) en(de) dier te verthiden en(de) den coope(r) alle behoirlike en(de)/
behoeflike guedinge(n) vestich(eden) ende sekerh(eden) te doen(e) voir de/
hee(re)n en(de) hoven dair af men de voirs(creven) goede int geheele oft/
indeele houden(de) is Ende voirts generalijc en(de) specialijc in/
des voirs(creven) is en(de) al des dien e(n)nichssins ae(n)cleven mach te/
doen(e) ende te vorde(re)n des de voirs(creven) jacop en(de) zijn wijf te samen/
oft de selve jouffr(ouwe) constitue(re)n met hue(re)n voirs(creven) man en(de) mo(m)boir/
vergadert nae recht en(de) costume vand(en) hoven souden moege(n)/
doen in e(n)niger manie(re)n geloven(de) de voirs(creven) jouffr(ouwe) dorothee/
bij consente des voirs(creven) huers mans opde verbintenisse van/
allen hue(re)n goeden ber(uerlike) en(de) onber(uerlike) jeg(enwoirdige) en(de) toecomen(de) vercrege(n)/
ende te vercrige(n) hoedanich die zijn waer die gelegen zijn oft/
bevonden mochten werden goet vast gestentich onverbrekelijc
//
en(de) van weerden te houden alle tgene dat in des voirscr(even) is/
bijden voirs(creven) jacoppe hue(re)n man den voirs(creven) goeden geheete(n) vander/
eertbrugge(n) aengaen(de) e(n)nichssins gedaen vercocht en(de) vertegen/
sal worden in sulcker maten oft zij selve mette(n) voirs(creven) hue(re)n/
man tegewoirdich wae(r) en(de) de verthidenissen gueding(en) en(de)/
vest(icheiden) selve in p(er)sone gedaen hadde sonder dat zij oft/
hue(r) erfg(enamen) in e(n)nig(en) toecomen(de) tiden den coope(r) der voirs(creven) goeden/
oft zijne(n) erfg(enamen) ende nacomelinge(n) besitte(re)n der selver e(n)nigen/
hinder oft letsel sal oft sullen moege(n) doen des ter ke(n)nissen/
(et)c(etera) cor(am) berct burg(imagistro) berge(n) langr(ode) dec(embris) xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt