SAL7372, Act: V°183.2-R°184.1 (424 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°183.2-R°184.1  
Act
Date: 1479-01-07

Transcription

2019-08-11 by xavier delacourt
It(em) de voirs(creven) jan van maelcote in p(rese)ncia heeft gekint ende/
gelijdt dat hij mits den goeden ende rinte(n) hem op/
heden in deylinge(n) gevallen teghen henr(icke) vand(en) dale/
sijne(n) kinde(re)n en(de) kinder kinde(re)n ende yden van/
grymde weduwe claes wilen van wespelaer geh(eeten)/
meys hue(re)n kinde(re)n ende kinder kinde(re)n ende oick/
overmits der so(m)men van hondert ende viertich cronen/
de hondert tstuc te tweentseventich pl(a)c(ken) ende de/
viertich crone(n) te vijfentseve(n)tich pl(a)c(ken) die de voirs(creven)/
jan bekint heeft ende bekint ontfang(en) te hebben/
van hee(re)n ende meest(er) pete(re)n de rivo professe(ur) in/
theologie(n) ende prochiaen der kercken van sinte peters/
te loeven(en) arnold(e) kyp ende den voirs(creven) henr(icke) vand(en) dale/
als executeurs vand(en) testame(n)te wilen gheertrude(n) vand(en)
//
dale weduwe jans wilen van maelcote volcomelijc vernuecht/
en(de) voldaen is van alles sgheens des de selve weduwe/
van maelcote en(de) meester lauwer(ijs) wilen van maelcote hue(r)/
sone in huweliker vorweerde(n) die hij ae(n)gegaen heeft met/
marie(n) willemaers oft anders hem gelooft en(de) toegeseet moege(n)/
hebben Desgelijcx oick van alle der actie(n) oft rechte dat/
hij e(n)nichssins soude moege(n) hebben uut successien oft anders/
in e(n)nighe vliegen(de) erve oft have dat bleven is nae de/
doot wilen des voirs(creven) jans van maelcote meest(er) lauwer(ijse)/
en(de) gheertrud(en) en(de) dat nae de doot d(er) selver gheertrude(n)/
bevonden is Voirtaen heeft de selve jan van maelcote/
mits des voirscr(even) is hem toegevuecht in goeden rinte(n) en(de)/
pe(n)ning(en) geconsenteert belieft ende geapprobeert dinhout/
vand(en) testame(n)ten gemaect bij janne wilen van maelcote/
en(de) gheertruden vand(en) dale zijne(n) wive in vollen stoele/
en(de) d(air)nae bij meest(er) lauwer(ijse) wile(n) van maelcote prieste(r)/
hue(re)n sone ende ten lesten male bijder selver gheertrude(n)/
in hue(re)n weduwe(n) stoele sonder in contrarie(n) van dien/
yet te moege(n) voirts stelle(n) oft attempte(re)n Consente(re)nde oick/
ende believen(de) dat dexecutue(re)n vand(en) selve(n) testame(n)ten/
mett(er) execucie(n) sullen moegen procede(re)n en(de) voirtvaren/
sonder dat hij oft zijne erfgename(n) dair tegen sullen/
moegen doen bij e(n)nigen rechte gheestelijc oft weerlijc/
Renu(n)cie(re)nde in desen alle(n) p(ri)vilegie(n) van rechte ende/
van feyte die hem e(n)nichssins hier tege(n) souden moege(n)/
dienen en(de) den voirs(creven) executue(re)n erfg(enamen) oft legatarijsen/
ontdienen in e(n)nig(er) manie(re)n eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt