SAL7372, Act: V°209.2-R°210.1 (473 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°209.2-R°210.1  
Act
, zie ook V°209.1
Date: 1479-01-26

Transcription

2019-05-17 by xavier delacourt
It(em) meester felix de hont raet ende meester vander came(re)n va(n)d(er)/
rekeni(n)ghen ons gened(igen) hee(re)n tshertoghe(n) en(de) jouffr(ouwe) margriete/
absoloens dochter joes wile(n) absoloens zijn huysvrouwe in p(rese)ncia/
hebbe(n) voir hen heu(re)n erve(n) en(de) nacomelingen uuytgegeve(n) ende/
bekynne(n) uuytgegeve(n) te hebbe(n) willem(me) van waes geheete(n) mozie(n)/
janne broeders sone arnts broed(er)s en(de) henr(icke) catseurs voir/
hen en(de) hue(re)n nacomelingen een stuck bempts omtrint elf/
dach(mael) groot alsoet geleghe(n) es te wiltsele opde dijle/
tussche(n) de goede der weduwe(n) va(n) bettenrode en(de) claus/
kersmakers Te houde(n) en(de) te gebruycke(n) en(de) careele d(air)uuyt/
te backen(e) zoe langhe de eerde d(air)toe nut en orbelijck sal/
wese(n) opde condicien en(de) inder vuege(n) als h(ier)nae volcht/
Te weten(e) dat de voirscr(even) drie p(er)sone en(de) hue(r) nacomelinge/
den voirscr(even) gehuyssche(n) en(de) hue(re)n nacomelinge(n) h(ier)af jairlijx/
ongezundert en(de) onv(er)scheyde(n) sculdich sele(n) zijn te geve(n) te/
half m(er)te vive(n)twintich gul(den) crone(n) te xxv st(uvers) tstuck iii pl(a)c(ken)/
pro st(uver) d(air)af den yersten termijn valle(n) sal te half m(er)te/
naestcomen(de) want zij int gebruyck vande(n) goede zijn/
It(em) es vorweerde dat de voirscr(even) nemers noch hue(r) nacomel(ingen)/
opt voirs(creven) erve niet meer dan eene(n) oven en sulle(n) moege(n)/
sette(n) noch meer dan voir eene(n) oven d(air)uuyt wercken zoe/
lange zij aldair eerde bevi(n)den sulle(n) nut en(de) orbelijck te/
v(er)wercken ten p(ri)se van goeden ma(n)nen hen des verstaen(de)/
It(em) sulle(n) de voirscr(even) nemers tvoirs(creven) erve late(n) te hue(re)n/
afscheyden wel ende loflijck bevreedt alsoe zij dat/
aenveert hebbe(n) ende en sulle(n) bynne(n) den tijde dat zij/
tvoirscr(even) erve houden sele(n) gheen opgaende hout noch/
willigen moegen afhouwe(n) zonder consent des voirs(creven) meester/
felix oft zijnre erfg(enamen) ende sulle(n) tot hue(re)n afscheyden/
den voirscr(even) bempt S ov(er)leve(re)n wel en(de) loflijck beslicht/
en(de) gheeffent alsoe datme(n) dien sal moeghe(n) werken met/
ploeghe(n) en(de) eechden al ten p(ri)se van goeden ma(n)nen hen/
des verstaen(de) It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) nemers/
sulle(n) moege(n) doen make(n) op dat hen gelieft in middelt/
vanden bempde eene grecht des selen zij op dat se
//
dien doen maken tot hue(re)n coste in beyden zijden vander/
grecht moete(n) setten alsoe vele willighen poten alsmen/
dairop vuechlijck sal conne(n) gesetten d(air)aff zij jaerl(ijcx) de/
prouffiten hebben sulle(n) alsoe langhe als zij den bempt/
houde(n) en(de) tot hue(re)n afscheyde(n) sulle(n) zij die d(air)op moete(n) late(n)/
It(em) es vorweerde dat de voirscr(even) nemers sulle(n) moete(n) alle/
jare de weghe grechte(n) en(de) wat(er)leyden aen en(de) om den voirs(creven)/
goeden liggende houde(n) in goeden state en(de) rep(ar)acie(n) gelijck/
reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) It(em) es vorweerde dat de voirs(creven)/
nemers ten leste(n) jae(r) als zij oft hue(r) nacomel(ingen) vand(en) voirscr(even)/
goeden scheyden sulle(n) en(de) alsmen d(air)op niet meer eerden en/
sal conne(n) gevinden te v(er)wercken ten p(ri)se va(n) goede(n) ma(n)nen/
als vo(r)e sulle(n) zij moege(n) tot hue(re)n prouffite afbreke(n) den ove(n)/
en(de) huysinge(n) mette(n) toebeh(oirten) die zij d(air)op sulle(n) hebbe(n) gesedt/
het en wa(r)e dat zij in e(n)nige(n) gebreke ware(n) vand(en) inhoud(en)/
va(n) desen In dien gevalle en soude(n) zij dat gheenssins/
moege(n) doe(n) voe(r) dat zij alle en(de) yegewelke vorw(eer)den voirs(creven)/
hadden voldaen It(em) es condice oft soe gebuerde dat t(en) leste(n)/
jae(r) opt voirscr(even) erve niet meer eerden en werde bevo(n)den/
dan om eene(n) oven te backen sulle(n) de voirscr(even) nemers en(de)/
hue(r) nacomelinge(n) nochta(n) moete(n) betale(n) den pacht va(n) eene(n)/
geheele(n) jae(r) Ende alle dese vorweerden malcande(re)n en(de)/
ind(ivisim) pro se suisq(ue) succ(essoribus) Si(mi)l(ite)r et sat(isfacere) quil(ibet) eoru(m) insolid(e) et/
ind(ivisim) Si quid prout cor(am) roelants roelofs januar(ii) xxvi
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt