SAL7372, Act: V°216.2-V°217.1 (488 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°216.2-V°217.1  
Act
Date: 1479-01-29

Transcription

2020-04-26 by xavier delacourt
Compare(re)nde voe(r) den rade vander stat ja(n)ne vande(n) vere als/
man ende momboir besselen van erpe zijns wijfs nat(uer)lijke/
dochter dierix wilen van herpe met woute(re)n en(de) diericke(n)/
van herpe zijne(n) swager oick natuerlijke zonen svoirs(creven) wile(n)/
dierix ter eender zijden en(de) jane leeman geheete(n) ty(m)me(r)man/
en(de) hubrechte broeders t(er) ande(re) om eene(n) lijfpen(sien) br(ieve) van twee/
pet(er)s tsjaers die tande(re)n tijden bij he(re)n willem(me) vand(er) noot p(ri)oer/
van sinte g(er)truden te loven(e) en(de) vrancken willemair als/
executue(re)n vanden testame(n)te svoirscr(creven) wilen dierix oft/
mombo(r)en van zijne(n) voirscr(even) natuerlijcken kinde(re)n ae(n)gelegt/
ware(n) geweest aen zeke(re) goede den voirs(creven) ja(n)ne leema(n)s en(de)/
hubrechte broed(er)s toebehoiren(de) te nurode onder de heerlich(eit)/
van sinte g(er)trud(en) pitancie goede geleg(en) te wete(n) op een/
eeussel alsoet belegen es tusschen derve jane goiris ter/
eender zijden en(de) katlijne(n) v(er)hoeve(n) kinde(re) t(er) ande(re) Ende/
noch op i(½) dach(mael) lants viertschoefs belege(n) tussche(n) derve/
jans clissen ter eender zijden ende goirts verstraten
//
geheete(n) goirts t(er) ande(re) ende d(air)af de hofguedinge ende/
vestich(eit) gedaen ware(n) geweest voir janne goirts meye(r) ende/
janne h(er)dans en(de) goirde pasteel doen t(er) tijt scepen(en) m(ijns) he(re)n/
van sinte g(er)truyden te nurode voirscr(even) en(de) ja(n)nese clissen clerck/
aldair gelijck de voirscr(even) jan vanden vere ende zijn swaghe(re)n dat/
metten selve(n) meye(r) scepen(en) en(de) clerck dair tegenwoirdich zijnde/
p(rese)nteerden te bewijsen Ende want den selve(n) br(ieve) onder de voirs(creven)/
executue(re)n en(de) mombo(r)en die beyde aflivich wae(re)n geworde(n) v(er)doelt/
wae(r) en(de) den kinde(re)n ongereet gemaect alsoe dat zij hen d(air)mede/
niet en conste(n) behulpe(n) mair hue(re)r rinten derve(n) moeste(n) Nochta(n)/
datme(n) niet bevi(n)den en soude dat die rinte wa(r)e verstorven/
afgeleecht quijtgeschouwe(n) oft voldae(n) zoe v(er)sochte(n) zij refor(ma)cie/
van dien bijder voirs(creven) wet te geschien op dat zij alsoe totte(n)/
hue(re)n mochte(n) come(n) en(de) geraken Dair tege(n) de voirscr(even) jan leeman/
ende hube(n) broed(er)s luttel oft niet om van hen cleernisse ende/
informacie vander wairheyt te moege(n) hebbe(n) wat d(air)af wae(r) [en(de)] oft/
die voldaen wae(r) oft niet en hebben willen antweerden anders/
dan zij bleven bij trecht Alsoe dat uuyt(er)lijck vande(n) voirscr(even)/
meye(r) twee scepen(en) en(de) clerck inder saken informacie genomen/
zijnde die gecleert hebbe(n) te weten(e) de voirscr(even) jan he(re)ndale/
en(de) goirt pasteel als goede ma(n)s inde stat van scep(enen) afgegaen/
dat zij dair bij en(de) ov(er) hadden geweest als meye(r) scep(enen) en(de) clerck/
dair heylwijch weduwe jans wile(n) leema(n)s als tocht(er)sse de/
voirscr(even) jan leema(n) hue(r) zone en(de) hubr(echt) broed(er)s met kat(lij)[ne(n)] leema(n)s/
zijne(n) wive suster svoirs(creven) jans als erfliede opde voirs(creven) goede/
uuyt(er)lijck en(de) ten lesten male v(er)set [beset] hadden de voirs(creven) twee pet(er)s/
te xviii stuv(er)s lijfpen(sien) ten live van besselen diericken ka(lij)[ne(n)] en(de)/
woute(re)n van erpe natuerlijke kinde(re) voirscr(even) en(de) met elk(en) kinde/
altijt tvie(re)ndeel versterven(de) jairlijx opde(n) xix dach va(n) sporkille/
te betale(n) den selve(n) kinde(re)n soe lange zij inder voirs(creven) manie(re)n/
leve(n) souden Behoudelijck m(ar)griete(n) vand(en) meynartshove(n) moeder/
der voirscr(even) kinde(re)n d(air)inne huer heffen hue(r) leefdage lanck en(de) dat/
des nu in sporkille naestcomen(de) oft dair omtrint seve(n) jair worden/
sal dat gesciedde Behalve(n) oick dat de voirs(creven) jan leeman ende/
hubr(echt) broeders quite(n) en(de) aflegge(n) mochte(n) alst hen geliefde met/
xx gelijcke pet(er)s en(de) met vollen pachte Es duytsprake
//
vander stat dat de voirscr(even) wethouders den voirs(creven) br(ieve) behoirlijc/
selen doen reforme(re)n ende se besegele(n) en(de) d(air)entenden sal dien/
bringen alh(ier) onder de wet om jair en(de) dach alh(ier) te blive(n) en(de)/
omden pens(ien) hen op caucie d(air)mede te behulpen in rechte/
ter meyni(n)gen oft de besitt(er)s vanden panden consten bewijsen/
den recht genoech zijnde dat dien afgequijt v(er)neucht voldaen/
quijtgescouwe(n) oft van onweerden wae(r) dat hen dat d(air)tege(n) soude/
moegen diene(n) en(de) tegen tvoldoen van dien te scade(n) comen/
Actu(m) et det(er)mi(n)at(um) in (con)silio op(idi) januar(ii) xxix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt