SAL7372, Act: V°219.2-R°220.1 (496 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°219.2-R°220.1  
Act
Date: 1479-01-29

Transcription

2019-10-31 by xavier delacourt
It(em) geraert du pont soen wilen jans du pont van trouweling(en)/
inden lande van ludick in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat/
hij genome(n) heeft van he(re)n janne vand(en) berghe canonick r(e)gulier/
en(de) spijckmeester des godshuys va(n) heyleshem thof desselfs/
godshuys gelegen inden dorpe van pellen mette(n) wynnen(de) la(n)de/
ende bempden gelijck dat hij die gehouden heeft en(de) voe(r) hem/
peter noyens van lijsmeal metter grooter thienden van pellen/
den voirscr(even) godshuyse oick toebehoiren(de) al tsame(n) in pechtinge(n)/
en(de) hueringen te houden(e) en(de) te hebben(e) va(n) half m(er)te lestleden/
eenen t(er)mijn van twelf jae(re)n lanck due(re)nde zonder middel/
deen nae dander volgen(de) Elx jaers d(air)enbynne(n) om vie(re)ntachte(n)tich/
mudden pachts corens mate(n) van thiene(n) goet en(de) payabel en(de)/
va(n)no altoes tsinte andr(ies)misse apostels te betalen(e) en(de) vijftich/
mudde(n) vand(en) voirscr(even) coirne int cloest(er) opden spijcker te leve(re)n/
en(de) dande(re) int voirs(creven) hof te pellen den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de wy(n)ne jairlijx leve(re)n en(de) betale(n) twintich/
mudden soe even(en) soe spelten mate va(n) thiene(n) goet ende/
payabel voir thien mudden cor(en) voirs(creven) in afslage d(er) voirscr(even)/
so(m)men vanden coirne It(em) sal de voirscr(even) wynne jairlijx den/
voirscr(even) termijn due(re)nde betalen den raepsaet dieme(n) sculd(ich)/
es der kerken va(n) pellen op een cleyn hoefke(n) bij tvoirscr(even)/
hof van pellen geleg(en) zonder afslach d(er) voirscr(even) zijnd(er) so(m)men/
It(em) sal de voirscr(even) wynne jairlijx leve(re)n viii[c] walme(re)n en(de)/
tsjaers die v(er)decken op zijne(n) cost en(de) dachue(re)n in nuwe(n) dake/
opde voirscr(even) huysinge des hoefs It(em) es vorweerde dat de/
wy(n)ne jairlijx den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde sculdich sal zij(n) den/
cost te doene vanden werckluden alsmen int voirscr(even) hoff/
te ty(m)me(re)n te mueren(e) te plecken(e) oft te decken(e) sal hebben
//
zoe in nyeuwe(n) wercke oft te wat [te] h(er)maken(e) ende des sal hij/
den afval hebben vanden spaende(re)n It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
sculdich zijn te doen hermaken op zijnen cost Wa(r)e wat te/
vorsten(e) oft te plecken(e) dat een man mocht doen in tween/
dagen aende voirscr(even) huysinghe Item sal de voirs(creven) wynne/
alle de lande d(er) voirs(creven) proestien toebehoiren(de) zijne(n) t(er)mijn due(re)nde/
wel wynne(n) en(de) werve(n) gelijck regengenote(n) bove(n) en(de) benede(n)/
en(de) wel meste(n) en(de) die alsoe late(n) in zijne(n) uuytgane Te wete(n)/
de brake wel geackert de stortte eens omgedaen en(de) den wint(er)airt/
wel ende loflijck gewonne(n) geworve(n) en(de) besaeyt van welke(n)/
wynt(er)airt mijn hee(re) dabt vand(en) voirscr(even) godsh(uys) deen helcht/
vander wint(er)vruchte(n) trecken sal ten lesten jae(re) ende de wy(n)ne/
dander helcht It(em) sal de voirscr(even) wynne allet stroe dat vand(en)/
voirscr(even) lande en(de) thienden come(n) sal vue(re)n en(de) bringe(n) int voirscr(even)/
hof en(de) dat in meste beke(re)n en(de) tselve mest opde lande/
vue(re)n tslants meesten prouffijte en(de) n(er)ge(re)ns elders It(em) sal/
de voirscr(even) wynne tsjaers planten xxv poete(n) en(de) die wel v(er)ware(n)/
ende verdoirnen Item sal de voirscr(even) wy(n)ne int uuytgae(n) va(n) zijnre/
getonsten int voirscr(even) hof late(n) twee goede voede(r) hoys voermaets/
It(em) sal m(ijn) hee(re) den wynne voirs(creven) corten va(n) tempeeste en(de) staden/
gelijck de secundarie kerken hue(re)n wy(n)nen en(de) sculdene(re)n doen/
It(em) want de voirscr(even) wy(n)ne in zijne(n) income(n) geleent is vand(en)/
voirscr(even) he(re)n thien mudden cor(ens) tienscher mate(n) eens en(de) xxv/
guld(en) pet(er)s Soe es vorweerde dat de voirs(creven) wy(n)ne dat/
voirs(creven) coren en(de) gelt wed(er)om betale(n) sal in uuytgae(n) zijnre/
getonste It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne tsjaers afreken(en) een mudde/
corens voirscr(even) vand(en) voirs(creven) so(m)men als voe(r) eene(n) rock die hij/
tsjaers hebbe(n) soude va(n) m(ijn) he(re) den abt voirs(creven) It(em) Ende alle/
dese vorw(er)d(en) h(ier)af zijn borgen svoirs(creven) wy(n)nen als p(ri)ncipale/
sculde(re)n ind(ivisim) henr(ic) zone wilen massart del laite(re)? va(n) mares/
en(de) gielijs mascure sone wile(n) giel(ijse) va(n) racourt Te weten(e)/
dat de voirs(creven) borge(n) stae(n) sele(n) de(n) voirs(creven) t(er)mij(n) due(re)nde voe(r) alle/
de (con)d(icien) voirg(eruert) en(de) oick va(n) jae(re) te jae(re) voir eene(n) jairpacht va(n)d(en)/
voirscr(even) goeden en(de) niet voirde(r) Et colon(us) p(ro)misit p(re)dictos/
fideiussores inde(m)pnes releva(r)e de sing(ulis) p(re)dict(is) cor(am)/
tybe willem(air) januar(ii) xxix
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt