SAL7372, Act: V°220.2-R°221.1 (497 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°220.2-R°221.1  
Act
Date: 1479-01-31

Transcription

2019-07-23 by xavier delacourt
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen condt ende te wete(n) dat zuste(re)n marie/
bernarts mede moeder en(de) thoele p(er)soens professe der orden(en) va(n)/
sinte augustine inden huyse van nazareth geheeten vand(en) zw(er)ten/
suste(re)n inder stat va(n) loven(en) bij tgroot beghijnhof geleg(en) Ende/
hebbe(n) inden name en(de) van wegen desselfs huys bij wille weten/
ende consente va(n) joese absoloens sone wile(n) henr(ix) hueren/
momboir vand(er) stat wege(n) va(n) loven(en) d(air)toe v(er)leent volcomen/
macht procu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) hue(re)r geminder medesust(er)/
geprofessijt inden voirscr(even) huyse suste(re)n saintijnen loeve(n)wechs/
en(de) oick willem(me) vander heyden en(de) elken va(n) hen bezundert en(de)/
een voir al Om in allen rechten gheestelijck en(de) weerlijck en(de)/
tallen plaetsen dair des te doen zijn mochte op te heffen/
te bue(re)n en(de) tontfange(n) en(de) ofts noot zij te v(er)volgen te ae(n)verd(en)/
met rechte te bedinge(n) te wynne(n) te v(er)liesen alle alsulken/
recht actie en(de) deel va(n) erfgoeden rinte(n) oft pachte(n) alse der/
voirs(creven) suster saintijne(n) aencome(n) en(de) v(er)storve(n) mach zijn oft/
namaels sal moege(n) ae(n)come(n) en(de) v(er)sterven van wile(n) katlijne(n)/
boydens hue(re)r oudermoeder oft ande(re) In wat manie(re)n oft te/
wat plaetsen oft steden dat zij alle manie(re)n va(n) mynlijcken/
tractate(n) composicien rechtvorderinge(n) en(de) solempniteyten va(n) rechte/
in aenlegg(er)s oft verweerders stat d(air)inne te doene te maken/
voirt te ke(re)n en(de) te vorde(re)n getuygenisse(n) inder saken te leyden/
oft noot zij d(er) wed(er)p(ar)tien getuygen te zien zwe(re)n die te batte(re)n/
hue(r) deposicien te wed(er)legge(n) de goede en(de) rinte(n) erflijck te v(er)copen
//
te uuytgeven(e) v(er)thi(er)en te v(er)pachten en(de) uuyt te geve(n) alle opdracht/
v(er)thienissen en(de) guedingen van rechte dairaf te doene quitan(cien)/
ende ontlastinge te geve(n) Ende voirtane g(e)n(er)alijck en(de) sp(e)c(i)alijck/
d(air)inne ende in des dien aencleeft te doen en(de) te vorde(re)n allet/
ghene des moeder en(de) suste(re)n int gemeyne selve in p(er)sone dair/
inne doen en(de) vorde(re)n souden moege(n) wairt dat wij telk(en) tijt/
ende plaetsen selve tegewoirdich en(de) voir ogen wa(r)e En(de) hebbe(n)/
geloeft in goeden trouwe(n) opde obligacie van alle(n) den goeden/
ons voirs(creven) huys (et)c(etera) Salvo iusto calculo cor(am) emo(n)do roelants/
sub(stitu)[to] langrode tybe burg(imagistro) januar(ii) ultima
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt