SAL7372, Act: V°276.2-R°277.1 (586 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°276.2-R°277.1  
Act
, en de goede (4)
Date: 1479-03-13

Transcription

2019-11-03 by xavier delacourt
Want willem van leefdale als p(ro)cur(eur) hee(re)n jans peeders priesters/
en(de) der ande(re) erfgename(n) jans wilen de pryke(re) ende sijnder/
weerdinne(n) die uut crachte van scepen(en) br(ieve) van loeven(e) vander/
daet houden(de) ende heffen(de) zijn jaerlijcx en(de) erflijc half opden/
iiii[den] dach van april en(de) half opden iiii[en] dach octobr(is) thien/
rijders erflijc op de goede en(de) onderpande onder desen vo(n)nisse/
gespecificeert wile(n) toebehoeren(de) lambrechte wilen va(n) wynghe/
he(m) met brieve(n) van des(er) stad brieve(n) gescreve(n) aen den meyere/
van halen oft zijne(n) stedehoude(r) te wynghe oft den bringe(r) vand(en)/
selve(n) brieve(n) in zijne(n) name heeft doen leve(re)n de voirs(creven) goede en(de)/
onderpande [metten vruchten d(air) op wesen(de) den p(ro)prietar(is) vand(en) gronde][toebehoerende] en(de) anth(onijse) van redinge(n) en(de) den wynne(n) der voirs(creven) goede(n)/
dach va(n) rechte doen bescheyde(n) oft zij hen tege(n) de voirs(creven) levering(en)/
hadden wille(n) oppone(re)n Tot welcken dage de voirs(creven) p(er)sone(n)/
noch niemant van hue(re)n wege(n) comen en zijn den voirs(creven) willem(me)/
trecht voirt versueken(en) Soe hebben de hee(re)n scepen(en) van loeven(e)/
ter manissen smeyers gewesen voir een vo(n)nisse nae dat hen
//
behoirlijc gebleken heeft bij resc(ri)pte willems van ophem geheete(n)/
meester jans stedehouders des meyers van halen tot wynghe de/
voirs(creven) leveringe en(de) dachbesceydinge geschiet te sijne aen den/
p(er)soen des voirs(creven) anth(onijs) datme(n) den w voirs(creven) willem(me) inde(n) name/
als vo(r)e vand(en) voirs(creven) goede(n) en(de) onderpanden houden sal inde/
macht van hue(re)n scepen(en) br(ieven) en(de) levering(en) alsoe verre alst/
noch voir scepen(en) come(n) is In sca(m)p(n)[o] m(ar)cii xiii Dit zijn de goede d(air) af bove(n) geruert wort/
Inde(n) yersten xvi boende(re)n wynnents lants en(de) ii boende(re)n/
bosch gelege(n) in eene(n) stucke inde prochie van wynghe/
tusschen de strate gaen(de) van wynghe te halen weert en(de)/
de goede lambrechts van wynghe/
It(em) vie(r) boende(re)n wynnents lants gelege(n) te cugge(n)bosch bij duyt(er)ste/
van thielt tussche(n) de goede willems busscop en(de) de goede/
der kinde(re)n geheeten cloest(er)mans/
It(em) i(½) boender lants gelege(n) tussche(n) de goede des voirs(creven) willems/
busscop en(de) de goede willems lauwereys/
It(em) vijf boend(er) bosch gelege(n) inde voirs(creven) prochie van wynghe/
ter plaetsen geheeten grevendelle tusschen de goede/
lambrechts wilen van wynghe en(de) reyners wile(n) va(n) tricht
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt